Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vò V¨n ThÕ
lêi më ®Çu
C¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
V× vËy, nÒn kinh tÕ thÞ trêng khi vËn hµnh còng ph¶i theo nh÷ng quy luËt c¹nh
tranh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau, ph¶i kh«ng ngõng tiÕn bé ®Ó
®¹t ®îc u thÕ t¬ng ®èi so víi ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh.
Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cña níc ta, c¸c yÕu tè nh ®é Èm, lîng
bøc x¹, nång ®é muèi, nång ®é c¸c t¹p chÊt CO 2, SO2 trong kh«ng khÝ, sù th¨ng
gi¸ng nhiÖt ®é ... sÏ g©y ¨n mßn vµ ph¸ hñy vËt liÖu nhanh sÏ dÉn ®Õn nh÷ng
thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ. ChØ riªng ®èi víi kim lo¹i, theo thèng kª hµng n¨m sù
tæn hao do ¨n mßn chiÕm tíi 1,7 ®Õn 4,5% GDP cña mçi níc. ë ViÖt Nam cha
cã sè liÖu chÝnh x¸c nhng n»m ë giíi h¹n trªn. nÕu t¹m tÝnh 3,5% GDP th× hµng
n¨m thiÖt h¹i do ¨n mßn trªn 1,05 tû USD.
Cho ®Õn nay, mÆc dï c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi ¸p dông ngµy
cµng réng r·i, nhng ë c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c«ng nghÖ s¬n vÉn
chiÕm mét tØ träng lín trong lÜnh vùc b¶o vÖ vËt liÖu. V× vËy nh×n nhËn vµ ®¸nh
gi¸ ngµnh c«ng nghiÖp s¬n, cÇn g¾n nhiÖm vô chèng ¨n mßn kim lo¹i vµ b¶o vÖ
vËt liÖu trong ®iÒu kiÖn m«i trêng nhiÖt ®íi kh¾c nghiÖt cña níc ta, ®ång thêi
ph¶i ®Æt nÒn c«ng nghiÖp nµy trong bèi c¶nh chung cña yªu cÇu ph¸t triÓn vµ x©y
dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt h¹ tÇng cña ®Êt níc.
Trong 10 n¨m, khi ®Êt níc bíc vµo thêi kú ®æi míi, ngµnh s¶n xuÊt s¬n cha
ph¶i lµ mÆt hµng ®îc Nhµ níc xÕp vµo danh môc chiÕn lîc cÇn ph¶i u tiªn ph¸t
triÓn. Song víi sù thiÕt lËp nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn céng víi chÝnh s¸ch më
cöa cña níc ta, mét sè c«ng ty níc ngoµi còng ®· å ¹t trµn vµo níc ta t¹o ra mét
thÞ trêng ®a d¹ng víi sù c¹nh tranh quyÕt liÖt.
Ngµy nay, thËt khã mµ lùa chän ®èi víi ngêi tiªu dïng khi mua s¬n x©y
dùng. Vµo bÊt kú mét cöa hµng, ®¹i lý s¬n nµo còng thÊy cho¸ng ngîp v× qu¸
nhiÒu nh·n hiÖu. Tõ nh·n hiÖu næi tiÕng thÕ giíi nh ICIpaint, JOTONpaint,
INTERpaint, NIPPONpaint...hoÆc c¸c lo¹i s¬n Th¸i Lan, Xingapo ®· nhiÒu n¨m
cã mÆt t¹i thÞ trêng ViÖt Nam nh TOADEZO, DUTCHBOY, CASEWAY... ®Õn
c¸c lo¹i s¬n chÝnh hiÖu ViÖt Nam: B¹ch TuyÕt, ¸ §«ng, §ång Nai, H¶i ©u,
Lisko ë phÝa nam, S¬n Tæng Hîp Hµ Néi, Ho¸ chÊt S¬n Hµ Néi, S¬n H¶i Phßng,

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

-1-

Vò V¨n ThÕ
céng víi hµng chôc nh·n hiÖu s¬n “made in” ViÖt Nam nh KOVA, TISON,
M¤T¤KiÒu, KIM S¥N, LI£N H¦NG...
C¸c nhµ s¶n xuÊt s¬n ®· hiÓu râ ai còng cã thÓ lµm ®îc s¬n nhng kh«ng
ph¶i ai còng b¸n ®îc thËt nhiÒu s¬n do m×nh lµm ra. ThÞ trêng s¬n diÔn ra cuéc
c¹nh tran...
Vò V¨n ThÕ
lêi më ®Çu
C¹nh tranh mét trong nh÷ng ®Æc trng b¶n cña nÒn kinh thÞ trêng.
vËy, nÒn kinh thÞ trêng khi vËn hµnh còng ph¶i theo nh÷ng quy luËt c¹nh
tranh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau, ph¶i kh«ng ngõng tiÕn ®Ó
®¹t ®îc u thÕ t¬ng ®èi so víi ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh.
Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cña níc ta, c¸c yÕu tè nh ®é Èm, lîng
bøc x¹, nång ®é muèi, nång ®é c¸c t¹p chÊt CO
2
, SO
2
trong kh«ng khÝ, th¨ng
gi¸ng nhiÖt ®é ... g©y ¨n mßn p hñy vËt liÖu nhanh dÉn ®Õn nh÷ng
thiÖt h¹i lín kinh tÕ. ChØ riªng ®èi víi kim lo¹i, theo thèng hµng n¨m
tæn hao do ¨n mßn chiÕm tíi 1,7 ®Õn 4,5% GDP cña mçi níc. ë ViÖt Nam cha
liÖu chÝnh x¸c nhng n»m ë giíi h¹n trªn. nÕu t¹m tÝnh 3,5% GDP th× hµng
n¨m thiÖt h¹i do ¨n mßn trªn 1,05 tû USD.
Cho ®Õn nay, mÆc c¸c tiÕn khoa häc thuËt míi ¸p dông ngµy
cµng réng r·i, nhng ë c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c«ng nghÖ s¬n vÉn
chiÕm mét träng lín trong lÜnh vùc b¶o vËt liÖu. vËy nh×n nhËn ®¸nh
gi¸ ngµnh c«ng nghiÖp s¬n, cÇn g¾n nhiÖm chèng ¨n mßn kim lo¹i b¶o
vËt liÖu trong ®iÒu kiÖn m«i trêng nhiÖt ®íi kh¾c nghiÖt cña níc ta, ®ång thêi
ph¶i ®Æt nÒn c«ng nghiÖp nµy trong bèi c¶nh chung cña yªu cÇu ph¸t triÓn vµ x©y
dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt h¹ tÇng cña ®Êt níc.
Trong 10 n¨m, khi ®Êt níc bíc vµo thêi kú ®æi míi, ngµnh s¶n xuÊt s¬n cha
ph¶i mÆt hµng ®îc Nhµ níc xÕp vµo danh môc chiÕn lîc cÇn ph¶i u tiªn pt
triÓn. Song víithiÕt lËp nÒn kinhnhiÒu thµnh phÇn céng víi chÝnh s¸ch
cöa cña níc ta, mét sè c«ng ty níc ngoµi còng ®· å ¹t trµn vµo níc ta t¹o ra mét
thÞ trêng ®a d¹ng víi sù c¹nh tranh quyÕt liÖt.
Ngµy nay, thËt khã lùa chän ®èi víi ngêi tiªu dïng khi mua s¬n x©y
dùng. Vµo bÊt mét cöa hµng, ®¹i s¬n nµo còng thÊy cho¸ng ngîp qu¸
nhiÒu nh·n hiÖu. nh·n hiÖu næi tiÕng thÕ giíi nh ICIpaint, JOTONpaint,
INTERpaint, NIPPONpaint...hoÆc c¸c lo¹i s¬n Th¸i Lan, Xingapo ®· nhiÒu n¨m
mÆt t¹i thÞ trêng ViÖt Nam nh TOADEZO, DUTCHBOY, CASEWAY... ®Õn
c¸c lo¹i s¬n chÝnh hiÖu ViÖt Nam: B¹ch TuyÕt, ¸ §«ng, §ång Nai, H¶i ©u,
Lisko ë phÝa nam, S¬n Tæng Hîp Hµ Néi, Ho¸ chÊt S¬n Hµ Néi, S¬n H¶i Phßng,
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp -1-
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN 9 10 10