Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më §Çu
NÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña Nhµ níc. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
ho¹t ®éng theo sù vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ trêng ®· më ra mét thêi kú míi ®Çy nh÷ng
c¬ héi ph¸t triÓn còng nh lµ nh÷ng th¸ch thøc lín lao cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c
doanh nghiÖp ë ViÖt Nam.
VËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i
g¾n liÒn víi thÞ trêng, tu©n thñ theo c¸c quy luËt kinh tÕ trong ®ã quy luËt c¹nh tranh.
Mçi mét doanh nghiÖp ph¶i biÕt thÝch nghi víi thÞ trêng, c¹nh tranh gay g¾t víi nhau
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Trong nh÷ng cuéc c¹nh tranh nµy, doanh nghiÖp nµo biÕt thÝch
nghi víi thÞ trßng, tËn dông mäi c¬ héi, ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh sÏ giµnh ®îc
th¾ng lîi. Ngîc l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp yÕu thÕ, kh«ng thÝch nghi ®îc sÏ bÞ ®µo th¶i
khái thÞ trêng.
B¾t ®Çu tõ ý tëng nµy, sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ thùc tËp t¹i C«ng ty
TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi ''Gi¶i ph¸p
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh Gaz vµ BÕp ga ë
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n" lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña t«i.
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ mét doanh nghiÖp t
nh©n chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm gaz vµ bÕp ga. Qua gÇn 5 n¨m ho¹t
®éng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· t×m cho m×nh mét vÞ trÝ kh¸ æn ®Þnh trªn thÞ trêng gaz vµ bÕp ga. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù
c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ nhiÒu phÝa trªn thÞ trêng gaz vµ bÕp ga t¹i Qu¶ng Ninh
nãi chung vµ H¹ long nãi riªng víi sù tham gia cña c¸c h·ng ga nh Shell, §¹i
H¶i Petrol, BP, Th¨ng long gaz, Petro ViÖt nam ... Trong ®ã cã sù c¹nh tranh
rÊt quyÕt liÖt ®èi víi s¶n phÈm ga ho¸ láng, mét s¶n phÈm cã lîi nhuËn cao vµ
nhiÒu tiÒm n¨ng. Lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh Ga gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ
quyÕt liÖt. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng ga, c«ng ty cÇn ph¶i
nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña m×nh. Cã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c«ng ty míi cã thÓ chiÕn th¾ng
®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nµy.
§Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i
vµ DÞch vô Ngäc To¶n cã thÓ sö dông nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Trong ph¹m vi bµi
viÕt nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cho s¶n phÈm ga. Qua mét sè ý kiÕn ®ãng gãp t«i hy väng cã thÓ n©ng cao ®îc søc
c¹nh tranh trong kinh ...
Lêi më §Çu
NÒn kinh tÕ c ta ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qun lý
cña Nhµ c. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
ho¹t ®éng theo sù vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ trêng ®· më ra mét thêi míi ®Çy nh÷ng
c¬ héi ph¸t triÓn còng nh lµ nh÷ng th¸ch thøc lín lao cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c
doanh nghiÖp ë ViÖt Nam.
VËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phi
g¾n liÒn víi thÞ trêng, tu©n thñ theo c¸c quy luËt kinh tÕ trong ®ã quy luËt c¹nh tranh.
Mçi mét doanh nghiÖp phi biÕt thÝch nghi víi thÞ tng, c¹nh tranh gay g¾t víi nhau
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Trong nh÷ng cuéc c¹nh tranh nµy, doanh nghiÖp nµo biÕt thÝch
nghi víi thÞ tng, tËn dông mäi c¬ héi, ph¸t huy ®îc kh n¨ng cña m×nh sÏ giµnh ®îc
th¾ng lîi. Ngîc l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp yÕu thÕ, kh«ng thÝch nghi ®îc sÏ bÞ ®µo thi
khái thÞ tng.
B¾t ®Çu tõ ý ng nµy, sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ thùc tËp i C«ng ty
TNHH Tng m¹i vµ DÞch vô Ngäc Ton, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi ''Gii ph¸p
n©ng cao kh n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh Gaz vµ BÕp ga ë
C«ng ty TNHH Tng m¹i vµ DÞch vô Ngäc Ton" lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña t«i.
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc Ton mét doanh nghiÖp t
nh©n chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm gaz vµ bÕp ga. Qua gÇn 5 n¨m ho¹t
®éng ph¸t triÓn, c«ng ty ®· t×m cho m×nh mét trÝ kh¸ æn ®Þnh trªn thÞ tr-
êng gaz p ga. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi
c¹nh tranh m¹nh mÏnhiÒu phÝa trªn thÞ trêng gaz vµ bÕp ga t¹i Qu¶ng Ninh
nãi chunglong nãi riªng víi tham gia cña c¸c h·ng ga nh Shell, §¹i
H¶i Petrol, BP, Th¨ng long gaz, Petro ViÖt nam ... Trong ®ã c¹nh tranh
rÊt quyÕt liÖt ®èi víi s¶n phÈm ga ho¸ láng, mét s¶n phÈm cã lîi nhuËn cao vµ
nhiÒu tiÒm n¨ng. Lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh Ga gÆp nhiÒu k kh¨n
quyÕt liÖt. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn réng thÞ trêng ga, c«ng ty cÇn ph¶i
nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña m×nh. n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c«ng ty míi thÓ chiÕn th¾ng
®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nµy.
§Ó cã thÓ n©ng cao kh n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, C«ng ty TNHH Tng m¹i
vµ DÞch vô Ngäc Ton cã thÓ sö dông nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Trong ph¹m vi bµi
viÕt nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy mét sè gii ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh n¨ng c¹nh tranh
cho sn phÈm ga. Qua t sè ý kiÕn ®ãng gãp t«i hy väng cã thÓ n©ng cao ®îc søc
c¹nh tranh trong kinh doanh sn phÈm ga vµ qua ®ã gióp ®îc phÇn nµo cho viÖc t¨ng
søc c¹nh tranh trong kinh doanh ga ho¸ láng cña c«ng ty. V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng
1
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản 9 10 960