Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®ang ho¹t ®éng
trong mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng hÕt søc s«i ®éngvíi nhiÒu c¬ héi nhng còng
tiÒm tµng kh«ng Ýt nh÷ng nguy c¬. Mét trong nh÷ng nguy c¬ ®ã lµ c¸c doanh
nghiÖp ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt cïng nh÷ng
biÕn ho¸ kh«n lêng vµ c¸c mèi quan hÖ v« cïng phøc t¹p cña nã.
§iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i tËp trung vµo c¸c ho¹t
®éng Marketing h¬n n÷a. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing cña hÖ thèng kªnh
ph©n phèi cña doanh nghiÖp. V× nÕu kªnh Marketing cña c«ng ty ho¹t ®éng
th«ng suèt sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n
phÈm, gi¶m chi phÝ ph©n phèi, t¨ng cêng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Do tÇm quan träng cña kªnh ph©n phèi, trong bµi viÕt nµy em xin ®îc lùa
chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi cho s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn
®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghÖ ” ( FPT)
FPT lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc
kinh doanh kh¸c nhau nh: cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi, cung cÊp
c¸c dÞch vô kü thuËt,c¸c dÞch vô m¹ng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc…
C«ng ty cã m¹ng líi ph©n phèi t¬ng ®èi réng kh¾p.Vµ trong nhiÒu n¨m
qua, c«ng ty lu«n ¬ vÞ trÝ dÉn ®Çu trong nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin o ViÖt
Nam. Tuy nhiªn, víi m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay, c«ng ty còng
gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty bÞ ¶nh hëng bëi
nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã nh÷ng bÊt cËp do ho¹t ®éng ph©n phèi cña
c«ng ty g©y ra. Trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan
®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi cho s¶n phÈm m¸y tÝnh vµ c¸c
thiÕt bÞ ngo¹i vi cña c«ng ty nh»m thÊy ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm trong ho¹t
®éng ph©n phèi cña c«ng ty. Tõ ®ã, em còng xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng ph©n phèi nµy.

SV: Ng« Quèc B×nh - K37 E7

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Bµi viÕt nµy ®îc hoµn thµnh díi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS.
NguyÔn Hoµng Long- Trëng bé m«n Marketing vµ cña c¸c thÇy c« trong khoa
còng nh cña c¸c anh chÞ trong c«ng ty. Do kiÕn thøc thùc tÕ vµ kinh nghiÖm
cßn cã h¹n, bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong
nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy, c¸c c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

SV: Ng« Quèc B×nh - K37 E7

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

ch¬ng I
Nh÷ng lý luËn chung vÒ kªnh Marketing
I/ Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, vai trß cña kªnh Marketing
1. Kh¸i niÖm vÒ kªnh Marketing
HiÖn nay, cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nh...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®ang ho¹t ®éng
trong mét nÒn kinh t trêng hÕt søc s«i ®éngvíi nhiÒu héi nhng còng
tiÒm tµng kh«ng Ýt nh÷ng nguy c¬. Mét trong nh÷ng nguy ®ã c¸c doanh
nghiÖp ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt cïng nh÷ng
biÕn ho¸ kh«n lêng vµ c¸c mèi quan hÖ v« cïng phøc t¹p cña nã.
§iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i tËp trung vµo c¸c ho¹t
®éng Marketing h¬n n÷a. §Æc biÖt ho¹t ®éng Marketing cña thèng kªnh
ph©n phèi cña doanh nghiÖp. nÕu kªnh Marketing cña c«ng ty ho¹t ®éng
th«ng suèt thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n
phÈm, gi¶m chi phÝ ph©n phèi, t¨ng cêng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Do tÇm quan träng cña nh ph©n phèi, trong bµi vty em xin ®îca
chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi cho n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn
®Çu t ph¸t trn c«ng nghÖ ( FPT)
FPT lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc phÇn ho¸ ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc
kinh doanh kh¸c nhau nh: cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi, cung cÊp
c¸c dÞch vô kü thuËt,c¸c dÞch vô m¹ng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc
C«ng ty m¹ng líi ph©n phèi t¬ng ®èi réng kh¾p.Vµ trong nhiÒu n¨m
qua, c«ng ty lu«n ¬ t dÉn ®Çu trong nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin o ViÖt
Nam. Tuy nhiªn, víi m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay, c«ng ty còng
gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty ¶nh hëng bëi
nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã nh÷ng bÊt cËp do ho¹t ®éng ph©n phèi cña
c«ng ty g©y ra. Trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan
®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi cho s¶n phÈm m¸y tÝnh c¸c
thiÕt ngo¹i vi cña c«ng ty nh»m thÊy ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm trong ho¹t
®éng ph©n phèi cña c«ng ty. Tõ ®ã, em còng xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng ph©n phèi nµy.
SV: Ng« Quèc B×nh - K37 E7
ĐATN MARKETING: Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT 9 10 964