Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoµng Anh ViÖt- Marketing 41a

Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm lµ mét chøc n¨ng qu¶n trÞ quan träng cã vai
trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò kh«ng
ph¶i chØ lµ doanh nghiÖp ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm g× víi gi¸ bao nhiªu mµ
cßn lµ ®a ra thÞ trêng nh thÕ nµo. §èi víi viÖc qu¶n trÞ kªnh marketing thùc
chÊt lµ tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong qu¸
tr×nh lu th«ng, tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc sù
hiÓu biÕt vÒ kªnh marketing nhÊt ®Þnh v× ®©y lµ c«ng cô quan träng gióp hä
thµnh c«ng trªn thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt
hiÖn nay, viÖc ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khã kh¨n, thËm
chÝ ®¹t ®îc còng kh«ng tån t¹i l©u dµi. C¸c biÖn ph¸p vÒ s¶n phÈm, qu¶ng
c¸o, khuyÕn m¹i, c¾t gi¶m gi¸ b¸n... chØ cã lîi thÕ ng¾n h¹n, bëi c¸c doanh
nghiÖp kh¸c còng nhanh chãng lµm theo. ViÖc tËp trung ph¸t triÓn m¹ng líi
kªnh tiªu thô s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp x©y dùng vµ duy tr× ®îc lîi thÕ
c¹nh tranh còng nh doanh nghiÖp tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch quy
m«, hîp lý phï hîp víi n¨ng lùc vèn cã cña m×nh th× sÏ t¹o lËp vµ ph¸t triÓn
mét hÖ thèng kªnh cã tiÒm lùc, cã hiÖu qu¶ cao vµ ®éc lËp trong kinh
doanh.
ChÝnh v× vËy, ®Ò ¸n chuyªn ngµnh: "Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý kªnh
ph©n phèi ë c«ng ty cæ phÇn ch÷ thËp ®á(Vina Reco)” tr×nh bµy nh÷ng
c¸ch thøc qu¶n lý kªnh Marketing vµ c¸c híng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc kªnh
cña c«ng ty nh»m t¹o nªn mét hÖ thèng kªnh theo ®óng môc tiªu x¸c
®Þnh.Trong nh÷ng néi dung tr×nh bµy nµy, lµ mét sinh viªn víi kh¶ n¨ng vµ
tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng ch¸nh khái nh÷ng sai sãt, h¹n chÕ. Do vËy em
rÊt mong sù chØ b¶o, gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó x©y dùng nªn
mét bµi viÕt hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o Vò Huy Th«ng vµ c¸c c¸n bé cña
c«ng ty Vina Reco ®· nhiÖt tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt.

1

Hoµng Anh ViÖt- Marketing 41a

Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ kªnh ph©n phèi.

I. B¶n chÊt cña kªnh ph©n phèi.
1.Kh¸i niÖm.
Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ kªnh Marketing tuú theo kh¸c nhau vÒ
quan ®iÓm sö dông.
+ Theo quan ®iÓm cña ngêi s¶n xuÊt :
Kªnh ph©n phèi lµ con ®êng ®Ó ®a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i
tiªu dïng, tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngßi tiªu dïng. Theo ®Þnh nghÜa nµy th× hä
quan t©m h¬n ®Õn sù dÞch chuyÒn hµng ho¸, dÞch vô qua c¸c trung gian
kh¸c nhau.
+ Theo quan ®iÓm trung gian:
Kªnh ph©n phèi lµ mét d·y quyÒn së h÷u c¸c hµng hãa khi chóng
chuyÓn qua c¸c tæ chøc kh¸c nhau.
+ Theo quan ®iÓm cña ngêi tiªu...
Hoµng Anh ViÖt- Marketing 41a
Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm lµ mét chøc n¨ng qu¶n trÞ quan träng cã vai
trß quyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò kh«ng
ph¶i chØ doanh nghiÖp ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm víi gi¸ bao nhiªu
cßn ®a ra thÞ trêng nh thÕ nµo. §èi víi viÖc qu¶n trÞ kªnh marketing thùc
chÊt lµ tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong qu¸
tr×nh lu th«ng, tiªu thô s¶n phÈm. Do y doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc
hiÓu biÕt kªnh marketing nhÊt ®Þnh®©yc«ng quan träng gióp
thµnh c«ng trªn thÞ trêng. Trong nÒn kinh thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt
hiÖn nay, viÖc ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khã kh¨n, thËm
chÝ ®¹t ®îc còng kh«ng tån t¹i l©u dµi. C¸c biÖn ph¸p s¶n phÈm, qu¶ng
c¸o, khuyÕn m¹i, c¾t gi¶m gi¸ b¸n... chØ lîi thÕ ng¾n h¹n, bëi c¸c doanh
nghiÖp kh¸c còng nhanh chãng lµm theo. ViÖc tËp trung ph¸t triÓn m¹ng líi
kªnh tiªu thô s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp x©y dùng duy tr× ®îc lîi thÕ
c¹nh tranh còng nh doanh nghiÖp chøc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch quy
m«, hîp lý phï hîp víi n¨ng lùc vèn cã cña m×nh th× sÏ t¹o lËp vµ ph¸t triÓn
mét thèng kªnh tiÒm lùc, hiÖu qu¶ cao ®éc lËp trong kinh
doanh.
ChÝnh vËy, ®Ò ¸n chuyªn ngµnh: "Mét vÊn ®Ò qu¶n kªnh
ph©n phèi ë c«ng ty phÇn ch÷ thËp ®á(Vina Reco) tr×nh bµy nh÷ng
c¸ch thøc qu¶n lý kªnh Marketing vµ c¸c híng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc kªnh
cña c«ng ty nh»m t¹o nªn mét thèng kªnh theo ®óng môc tiªu x¸c
®Þnh.Trong nh÷ng néi dung tr×nh bµy nµy, mét sinh viªn víi kh¶ n¨ng
tr×nh ®é h¹n nªn kh«ng ch¸nh khái nh÷ng sai sãt, h¹n chÕ. Do vËy em
rÊt mong chØ b¶o, gãp ý cña thÇy gi¸o c¸c b¹n ®Ó x©y dùng nªn
mét bµi viÕt hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o Vò Huy Th«ng vµ c¸c c¸n bé cña
c«ng ty Vina Reco ®· nhiÖt tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt.
1
ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco) 9 10 898