Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tæ chøc vµ qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm lµ mét chøc n¨ng quan träng cã
vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Ngµy
nay, trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, doanh nghiÖp kh«ng chØ ph¶i ®a ra
s¶n phÈm g×, gi¸ bao nhiªu ra thÞ trêng mµ cßn ph¶i ph©n phèi chóng nh thÕ
nµo, vµo lóc nµo. Khi thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, viÖc dµnh ®îc
lîi thÕ c¹nh tranh lµ hÕt søc khã kh¨n, c¸c chiÕn lîc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn
khuyÕch tr¬ng, gi¶m gi¸ chØ cã t¸c dông trong mét thêi gian ng¾n bëi nã rÊt
dÔ bÞ b¾t chíc th× c¸c doanh nghiÖp muèn cã mét lîi thÕ l©u dµi h¬n. §Ó ®¹t ®îc mong muèn nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn m¹ng líi kªnh ph©n phèi
cña m×nh. §©y lµ nh©n tè duy nhÊt gióp doanh nghiÖp cã thÓ duy tr× ®îc lîi
thÕ cña m×nh trong thêi gian dµi v× nã ®ßi hái ®Çu t thêi gian , søc lùc, trÝ tôª,
tiÒn cña.. vµ phô thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c mèi quan hÖ bªn ngoµi, gi÷a c¸c
doanh nghiÖp cã mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi Marketing tèt kh«ng dÔ bÞ mÊt
lîi thÕ cña m×nh trong thêi gian ng¾n.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c
doanh nghiÖp cïng víi sù thuËn lîi ®îc thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn ch÷ thËp
®á (VINA RECO) mét c«ng ty rÊt coi träng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong
c¬ chÕ thÞ trêng, ®îc sù ®ång ý vµ híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o th¹c sü
D¬ng Hoµi B¾c cïng víi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty VINA RECO,
em quyÕt ®Þnh chän ®Ò t¸i:
“ Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm

thuèc t¹i c«ng ty cæ phÇn ch÷ thËp ®á”. Lµm chuyªn ®Ò thùc tËp
CÊu tróc cña chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng 1: Vai trß, néi dung vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý
kªnh Marketing
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh vµ viÖc qu¶n lý kªnh ph©n phèi
hiÖn nay t¹i C«ng ty cæ phÇn ch÷ thËp ®á.
1

Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi t¹i
C«ng ty cæ phÇn Ch÷ thËp ®á.
Trong khu«n khæ cña bµi viÕt, em chØ nªu nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng cña
c«ng ty. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh
®îc nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy,
c« gi¸o vµ c¸n bé C«ng ty VINA RECO ®Ó chuyªn ®Ò nµy hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña th¹c sü D¬ng Hoµi B¾c cïng
víi c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty VINA RECO ®· nhiÖt t×nh t¹o
®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt.

2

TãM T¾T CHUY£N §Ò
1.S¬ lîc t×nh h×nh nghµnh
Thuèc lµ s¶n phÈm cña nghµnh dîc phôc vô viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho con
ng...
Lêi nãi ®Çu
chøc qu¶n tiªu thô s¶n phÈm mét chøc n¨ng quan träng
vai t quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Ngµy
nay, trong chÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, doanh nghiÖp kh«ng chØ ph¶i ®a ra
s¶n phÈm g×, gi¸ bao nhiªu ra thÞ trêng cßn ph¶i ph©n phèi chóng nh thÕ
nµo, vµo lóc nµo. Khi thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, viÖc dµnh ®îc
lîi thÕ c¹nh tranh hÕt søc khã kh¨n, c¸c chiÕn lîc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn
khuyÕch tr¬ng, gi¶m gi¸ chØ t¸c dông trong mét thêi gian ng¾n bëi rÊt
dÔ bÞ b¾t chíc th× c¸c doanh nghiÖp muèn cã mét lîi thÕ l©u dµi h¬n. §Ó ®¹t ®-
îc mong muèn nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn m¹ng líi kªnh ph©n phèi
cña m×nh. §©y nh©n duy nhÊt gióp doanh nghiÖp thÓ duy tr× ®îc lîi
thÕ cña m×nh trong thêi gian dµi ®ßi hái ®Çu t thêi gian , søc lùc, trÝ tôª,
tiÒn cña.. phô thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c mèi quan bªn ngoµi, gi÷a c¸c
doanh nghiÖp mét thèng kªnh ph©n phèi Marketing tèt kh«ng mÊt
lîi thÕ cña m×nh trong thêi gian ng¾n.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c
doanh nghiÖp cïng víi sù thuËn lîi ®îc thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn ch÷ thËp
®á (VINA RECO) mét c«ng ty rÊt coi träng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong
chÕ thÞ trêng, ®îc ®ång ý híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o th¹c
D¬ng Hoµi B¾c cïng víi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty VINA RECO,
em quyÕt ®Þnh chän ®Ò t¸i:
Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm
thuèc t¹i c«ng ty cæ phÇn ch÷ thËp ®á . Lµm chuyªn ®Ò thùc tËp
CÊu tróc cña chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng 1: Vai trß, néi dung cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n
kªnh Marketing
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh viÖc qu¶n kªnh ph©n phèi
hiÖn nay t¹i C«ng ty cæ phÇn ch÷ thËp ®á.
1
ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ 9 10 399