Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Xu thÕ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ang diÔn ra kh¾p toµn cÇu
nh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan víi møc ®é ngµy cµng m¹nh mÏ. Lµ mét quèc
gia cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë §«ng Nam ¸, ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng
ngoµi tiÕn tr×nh chung nµy.
T¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam n¨m 2001, §¶ng ta tiÕp tôc chØ râ ®êng lèi vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi lµ: “Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy
tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia, gi÷ g×n
b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i trêng. …. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶
kinh tÕ ®èi ngo¹i. Cñng cè thÞ trêng ®· cã vµ më réng thªm thÞ trêng míi. Chñ
®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph¬ng
vµ ®a ph¬ng. … Ph¸t triÓn th¬ng m¹i, c¶ néi th¬ng ngo¹i th¬ng, b¶o ®¶m hµng
ho¸ lu th«ng th«ng suèt trong thÞ trêng néi ®Þa vµ giao lu bu«n b¸n víi níc
ngoµi.”
Trong khi ®ã, C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c cßn nhá yÕu trong viÖc chuÈn bÞ
®Ó tham gia mét c¸ch s©u réng vµ v÷ng ch¾c vµo c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i vËn
t¶i thñy néi ®Þa. Khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn trong thÞ trong thÞ trêng néi
®Þa cña ViÖt Nam ngµy mét t¨ng nhanh nhng thÞ phÇn vËn t¶i cña ®éi tµu cña
c«ng ty ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ lu©n chuyÓn b»ng ®êng biÓn míi chiÕm tû
lÖ nhá.
Trong bèi c¶nh nµy, t×m kiÕm c¸c c¬ héi thÞ trêng lµ mét trong nh÷ng
®iÒu kiÖn sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i thuû. Nhng tõ tríc ®Õn nay, C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c cha cã sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét
c¸ch hÖ thèng ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc c¹nh tranh cho ph¸t triÓn l©u dµi, mäi quyÕt

§ç Quèc TuÊn

Marketing 42A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
®Þnh kinh doanh ®îc ®a ra lµ do cã nh÷ng biÕn ®éng nhÊt thêi trªn thÞ trêng vµ
phô thuéc nhiÒu vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi.
Víi ý nghÜa trªn, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch c¸c c¬ héi thÞ trêng
vËn chuyÓn hµng kh«, hµng b¸ch hãa ®a n¨ng b»ng ®êng thñy néi ®Þa cña
c«ng ty vËn t¶i thuû B¾c Nosco” .
2. Môc ®Ých nghiªn cøu

Tõ viÖc t×m hiÓu, ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®éi tµu C«ng ty vËn
t¶i thuû B¾c trong xu híng ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn trªn thÕ giíi vµ cña ®éi tµu
biÓn ViÖt Nam, ®Ó qua ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao søc
t¨ng trëng trong vËn t¶i thñy néi ®Þa cña C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu

- §èi tîng nghiªn cøu: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu c¸c c¬ héi thÞ trêng...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Xu thÕ héi nhËp kinh khu vùc thÕ giíi ®ang diÔn ra kh¾p toµn cÇu
nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan víi møc ®é ngµy cµng m¹nh mÏ. mét quèc
gia nÒn kinh ®ang ph¸t triÓn ë §«ng Nam ¸, ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng
ngoµi tiÕn tr×nh chung nµy.
T¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam -
n¨m 2001, §¶ng ta tiÕp tôc chØ râ ®êng lèi vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi lµ: “Chñ ®éng héi nhËp kinh quèc khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy
tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp chñ
®Þnh híng héi chñ nghÜa, b¶o lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia, gi÷ g×n
b¶nc v¨n ho¸ d©n téc, b¶o m«i trêng. . réng n©ng cao hiÖu qu¶
kinh tÕ ®èi ngo¹i. Cñng cè thÞ trêng ®· cãréng thªm thÞ trêng míi. Chñ
®éng héi nhËp kinh quèc hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph¬ng
®a ph¬ng. Ph¸t triÓn th ¬ng m¹i, c¶ néi th¬ng ngo¹i th¬ng, b¶o ®¶m hµng
ho¸ lu th«ng th«ng suèt trong thÞ trêng néi ®Þa giao lu bu«n b¸n víi níc
ngoµi.”
Trong khi ®ã, C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c cßn nhá yÕu trong viÖc chuÈn
®Ó tham gia mét c¸ch s©u réng v÷ng ch¾c vµo c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i vËn
t¶i thñy néi ®Þa. Khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn trong thÞ trong thÞ trêng néi
®Þa cña ViÖt Nam ngµy mét t¨ng nhanh nhng t phÇn vËn t¶i cña ®éi tµu cña
c«ng ty ®èi víi tÊt c¸c hµng ho¸ lu©n chuyÓn b»ng ®êng biÓn míi chiÕm
lÖ nhá.
Trong bèi c¶nh nµy, t×m kiÕm c héi thÞ trêng mét trong nh÷ng
®iÒu kiÖn sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i thuû. Nh-
ng tõ tríc ®Õn nay, C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c cha sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét
c¸ch thèng ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc c¹nh tranh cho ph¸t triÓn l©u dµi, mäi quyÕt
§ç Quèc TuÊn Marketing 42A
ĐATN MARKETING: Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO 9 10 149