Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Vò ThÞ Th¶o

Lêi më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi.
Du lÞch lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi vµ
trë nªn phæ biÕn ë nhiÒu quèc gia. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh lµ ®Æc thï cña
ngµnh du lÞch. Mçi quèc gia muèn ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch kh«ng
thÓ thiÕu hÖ thèng c¸c c«ng ty l÷ hµnh hïng m¹nh tham gia ho¹t ®éng kinh
doanh trªn thÞ trêng .
Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp ®Çu t vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång
víi mong muèn ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp vµ
tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu du lÞch cho kh¸ch, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “ Gi¶i
ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp §Çu t vµ
ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc C«ng ty Du lÞch vµ th¬ng m¹i tæng hîp
Th¨ng Long’’ lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
Trªn c¬ së hÖ thèng lý luËn vÒ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña
doanh nghiÖp l÷ hµnh, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷
hµnh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh ®Ó x¸c ®Þnh u ®iÓm vµ h¹n chÕ còng nh nh÷ng
nguyªn nh©n cña h¹n chÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp
®ã, tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng ph¸t triÓn ho¹t
®éng kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
C«ng ty du lÞch vµ th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long kinh doanh nhiÒu lÜnh
vùc nh kinh doanh nhµ hµng, cho thuª bÊt ®éng s¶n vµ c¸c nhµ hµng næi...song
do thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn luËn v¨n chØ ®Ò cËp ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh
doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp ®Çu t vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc
C«ng ty Du lÞch vµ th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long.

Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Vò ThÞ Th¶o

4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ó nghiªn cøu ®Ò tµi, luËn v¨n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p: tæng hîp, thu thËp,
xö lý tµi liÖu, so s¸nh, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸.
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi : Ngoµi phÇn më ®Çu kÕt luËn luËn v¨n bao gåm ba ch¬ng
Ch¬ng 1:

C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña

doanh nghiÖp l÷ hµnh.
Ch¬ng 2:

Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp

§Çu t vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc C«ng ty Du lÞch vµ th¬ng m¹i tæng
hîp Th¨ng Long.
Ch¬ng 3:

Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh

l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp §Çu t vµ ph¸t triÓn Du lÞch S«ng Hång thuéc C«ng
ty du lÞch vµ th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long.

Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Vò ThÞ Th¶o

Ch¬ng 1
C¬ së lý luËn vÒ Ph¸t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò ThÞ Th¶o
Lêi më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi.
Du lÞch lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi vµ
trë nªn phæ biÕn ë nhiÒu quèc gia. Ho¹t ®éng kinh doanh hµnh ®Æc thï cña
ngµnh du lÞch. Mçi quèc gia muèn ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch kh«ng
thÓ thiÕu thèng c¸c c«ng ty hµnh hïng m¹nh tham gia ho¹t ®éng kinh
doanh trªn thÞ trêng .
Qua thêi gian thùc tËp t¹i nghiÖp ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång
víi mong muèn ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i nghiÖp
tho¶ n tèi ®a nhu cÇu du lÞch cho kh¸ch, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Gi¶i
ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp §Çu t
ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc C«ng ty Du lÞch th¬ng m¹i tæng hîp
Th¨ng Long lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
Trªn thèng luËn ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh nh cña
doanh nghiÖp hµnh, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh
hµnh cña doanh nghiÖp hµnh ®Ó x¸c ®Þnh u ®iÓm vµ h¹n chÕ còng nh nh÷ng
nguyªn nh©n cña h¹n chÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh hµnh cña doanh nghiÖp
®ã, ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m më réng ph¸t triÓn ho¹t
®éng kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
C«ng ty du lÞch th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long kinh doanh nhiÒu lÜnh
vùc nh kinh doanh nhµ hµng, cho thuª bÊt ®éng s¶n c¸c nhµ hµng næi...song
do thêi gian thùc tËp h¹n nªn luËn v¨n chØ ®Ò cËp ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh
doanh hµnh néi ®Þa t¹i nghiÖp ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc
C«ng ty Du lÞch vµ th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long.
Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i
1
ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long 9 10 142