Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi vµ më cöa, nÒn kinh tÕ ViÖt
nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc quan träng. §êi sèng nh©n d©n tõng
bíc ®îc c¶i thiÖn, hµng ho¸ trªn thÞ trêng trong níc ngµy cµng ®a d¹ng,
phong phó ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu sang thÞ trêng thÕ
giíi. §Ó nhanh chãng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ héi nhËp vµo thÞ trêng thÕ giíi vµ
khu vùc. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt lîi cña sù më cöa nÒn kinh tÕ th× chóng ta ph¶i
®èi mÆt víi kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n tõ bªn ngoµi khi hµng ho¸ cña hä x©m
nhËp vµo thÞ trêng níc ta dÉn tíi viÖc c¹nh tranh trªn thÞ trêng hµng ho¸ trë
nªn gay g¾t. ChÝnh trong ®iÒu kiÖn ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ
lµm sao ®Ó vît lªn chiÕm u thÕ trªn thÞ trêng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Marketing ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, nã ®· gãp
phÇn vµo sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®em ®Õn cho doanh nghiÖp sù
n¨ng ®éng, linh ho¹t trong kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng.
Marketing ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp xem nh lµ c«ng cô ®Ó chiÕn th¾ng trong
c¹nh tranh.
MÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu ë níc ta hiÖn nay cha ph¸t triÓn
m¹nh chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng. HÇu nh chøa cã trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ,
nªn xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cßn ë qui m« nhá, thªm vµo ®ã chóng
ta míi chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng nªn cßn cã nhiÒu bì
ngì vÒ mÉu m·, phÈm chÊt, gi¸ c¶.
C«ng ty ARTEXPORT lµ c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu
mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng. Tõ tæ chøc
c¸n bé, chiÕn lîc, chiÕn thuËt s¶n xuÊt kinh doanh tíi nghiªn cøu thÞ trêng,
mÉu m· s¶n phÈm, gi¸ c¶ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §©y
lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch mµ c¸c doanh nghiÖp trong ®ã cã ARTEXPORT cÇn gi¶i

NguyÔn hång qu©n

a

Marketing 38

1

®¸p ngay. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã cßn phô thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña c«ng ty.
Víi nhËn thøc trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi “Ph¸t triÓn ho¹t ®éng Marketing
trong kinh doanh xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ ë c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu ARTEXPORT ” ®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. Trªn c¬ së nghiªn cøu
vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë c«ng
ty vµ vËn dông t duy kinh tÕ, c¬ chÕ kinh doanh míi ®èi chiÕu víi nhËn thøc
trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o. ChØ ra nh÷ng mÆt u
®iÓm, nhîc ®iÓm, m©u thuÉn t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ARTEXPORT. Tõ ®ã rót ra bµi häc
thµnh c«ng ®ång thêi còng ®Ò xuÊt ra nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn bæ sung,
hoµn th...
Lêi nãi ®Çu
Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi vµ më cöa, nÒn kinh tÕ ViÖt
nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc quan träng. §êi sèng nh©n d©n tõng
bíc ®îc c¶i thiÖn, hµng ho¸ trªn thÞ trêng trong níc ngµy cµng ®a d¹ng,
phong phó ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong níc xuÊt khÈu sang thÞ trêng thÕ
giíi. §Ó nhanh chãng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ héi nhËp vµo thÞ trêng thÕ giíi vµ
khu vùc. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt lîi cña sù më cöa nÒn kinh tÕ th× chóng ta ph¶i
®èi mÆt víi kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨nbªn ngoµi khi hµng ho¸ cña x©m
nhËp vµo thÞ trêng níc ta dÉn tíi viÖc c¹nh tranh trªn thÞ trêng hµng ho¸ trë
nªn gay g¾t. ChÝnh trong ®iÒu kiÖn ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ
lµm sao ®Ó vît lªn chiÕm u thÕ trªn t trêng kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Marketing ngµy cµng t nªn quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, ®· gãp
phÇn vµo thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®em ®Õn cho doanh nghiÖp
n¨ng ®éng, linh ho¹t trong kinh doanh kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng.
Marketing ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp xem nh c«ng ®Ó chiÕn th¾ng trong
c¹nh tranh.
MÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu ë níc ta hiÖn nay cha ph¸t triÓn
m¹nh c yÕu lµm thñ c«ng. HÇu nh chøa cã trang m¸y mãc thiÕt ,
nªn xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cßn ë qui m« nhá, thªm vµo ®ã chóng
ta míi chuyÓn chÕ bao cÊp sang chÕ thÞ trêng nªn cßn nhiÒu
ngì vÒ mÉu m·, phÈm chÊt, gi¸ c¶.
C«ng ty ARTEXPORT c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu
mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ ®Ó thÝch nghi víichÕ thÞ trêng. Tõ tæ chøc
c¸n bé, chiÕn lîc, chiÕn thuËt s¶n xuÊt kinh doanh tíi nghiªn cøu t trêng,
mÉu s¶n phÈm, gi¸ tuyªn truyÒn qu¶ng o, c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §©y
vÊn ®Ò cÊp b¸ch c¸c doanh nghiÖp trong ®ã ARTEXPORT cÇn gi¶i
NguyÔn hång qu©n Marketing 38
a
1
ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT 9 10 225