Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Duy Chinh - K35 C2

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................3
Ch¬ng I: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn c¬ b¶n cña biÖn ph¸p Marketing ®Ó ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh .........................5
I. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ trêng tiªu thô vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô ë c¸c C«ng ty
s¶n xuÊt kinh doanh..............................................................................................5
1. Kh¸i niÖm, vai trß, chøc n¨ng cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh.........5
2. Kh¸i niÖm thÞ trêng vµ tiªu thô..............................................................6
3. C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô.....................................................8
II. Nh÷ng biÖn ph¸p Marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng ë c¸c C«ng ty s¶n
xuÊt kinh doanh..................................................................................................11
1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ ph¸t triÓn Marketing môc tiªu......................11
2. C¸c gi¶i ph¸p Marketing – mix ph¸t triÓn thÞ trêng..........................14
III C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh
doanh.................................................................................................20
1. Tû träng chiÕm lÜnh thÞ trêng ............................................................20
2. Tèc ®é chu chuyÓn hµng hãa................................................................21
3. Tæng møc lu chuyÓn hµng hãa...............................................................3
Ch¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tæ chøc vµ vËn hµnh c¸c biÖn
ph¸p Marketing ®Ó phat triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm m¸y c«ng cô
cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi............................................................................22
I. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi...........................................................22
1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn.................................................................22
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y.......................................................................23
3. C¬ së vËt chÊt, kü thuËt nh©n sù........................................................24
4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 2 n¨m 2001 – 2002...............26
II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p Marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm m¸y c«ng cô cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.....................27
1. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Duy Chinh - K35 C2
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................3
Ch¬ng I: Nh÷ng tiÒn ®Ò luËn b¶n cña biÖn ph¸p Marketing ®Ó ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh .........................5
I. Kh¸i qu¸t thÞ trêng tiªu thôph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô ë c¸c C«ng ty
s¶n xuÊt kinh doanh..............................................................................................5
1. Kh¸i niÖm, vai trß, chøc n¨ng cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh.........5
2. Kh¸i niÖm thÞ trêng vµ tiªu thô..............................................................6
3. C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô.....................................................8
II. Nh÷ng biÖn ph¸p Marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng ë c¸c C«ng ty s¶n
xuÊt kinh doanh..................................................................................................11
1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ ph¸t triÓn Marketing môc tiªu......................11
2. C¸c gi¶i ph¸p Marketing – mix ph¸t triÓn thÞ trêng..........................14
III C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh
doanh.................................................................................................20
1. Tû träng chiÕm lÜnh thÞ trêng ............................................................20
2. Tèc ®é chu chuyÓn hµng hãa................................................................21
3. Tæng møc lu chuyÓn hµng hãa...............................................................3
Ch¬ng II: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chøc vËn hµnh c¸c biÖn
ph¸p Marketing ®Ó phat triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm m¸y c«ng
cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi............................................................................22
I. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi...........................................................22
1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn.................................................................22
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y.......................................................................23
3. C¬ së vËt chÊt, kü thuËt nh©n sù........................................................24
4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 2 n¨m 2001 – 2002...............26
II. Ph©nch ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p Marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ tr-
êng tiªu thô s¶n phÈm m¸y c«ng cô cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.....................27
1. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng ë C«ng ty c¬
khÝ Hµ Néi................................................................................................27
1
ĐATN MARKETING: Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội 9 10 17