Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê - Nội Hoàng - t. Bắc Giang

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
B¾c Giang lµ mét tØnh trung du miÒn nói, kinh tÕ cha ph¸t triÓn c¬ së
h¹ tÇng yÕu víi mét tr×nh ®é khoa häc kü thuËt thÊp. §©y lµ vÊn ®Ò mµ nhµ
níc còng nh UBND TØnh ®Æc biÖt quan t©m vµ coi lµ môc tiªu hµng ®Çu.
Hßa nhËp cïng víi sù ph¸t triÓn vµ qu¸ tr×nh CNH-H§H cña ®Êt níc
UBND TØnh B¾c Giang còng ®a ra mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu
t ®Ó x©y dùng lªn c¸c Khu Côm C«ng NghiÖp.
Ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t ®îc xem träng v× chØ cã c¸ch thu hót c¸c
nguån vèn ®Çu t th× míi cã thÓ ®Èy nhanh vµ m¹nh nÒn kinh tÕ. Cã nh vËy
míi t¹o ra ®îc nh÷ng bíc ®ét ph¸ míi vµ cã thÓ bá qua ®îc mét sè giai
®o¹n nghiªn cøu mµ tËn dông ngay nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt
còng nh søc m¹nh cña nh÷ng nguån vèn cã s½n. Ngày nay trào lu kinh tÕ
dÇn dÇn chuyÓn sang c¬ cÊu kinh tÕ chi thøc, gi¸ trÞ s¶n phÈm kh«ng cßn
dùa trªn gi¸ trÞ s¸ng chÕ cña s¶n phÈm ®ã, gi¸ trÞ s¸ng chÕ cña s¶n phÈm
trë thµnh ®iÓm träng yÕu trong c«ng viÖc c¹nh tranh l©u dµi.
Nh÷ng khu c«ng nghÖ kü thuËt cao l¹i lµ n¬i héi tô cña nh÷ng c«ng
ty víi kh¶ n¨ng nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm, kü
thuËt míi. Thêng nh÷ng c«ng ty nµy ®îc trang thiÕt bÞ vµ kü thuËt t©n tiÕn
víi nguån nh©n lùc phÇn lín lµ khoa häc gia vµ kü thuËt gia.
Nh÷ng c«ng ty trong nh÷ng khu c«ng nghÖ kü thuËt cao sÏ nghiªn
cøu, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, ®ång thêi qu¶ng b¸ vµ tù kinh doanh s¶n phÈm cña
hä, nªn c«ng ty nµy cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi thÞ trêng vµ ph¸t triÓn vît
bËc còng nh ®Þnh híng ®îc lèi ®i riªng cña m×nh.
Khoa häc kü thuËt cã tiÒm n¨ng v« cïng to lín vµ cã kh¶ n¨ng ®a
nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ph¸t triÓn vît tréi. Ch¼ng h¹n nh Silicon Valey,
USA, tõng lµ mét vïng n«ng nghiÖp ®· v¬n lªn thµnh mét trong nh÷ng

§ång Thanh Tïng

-1-

Líp Marketing 44b

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nÒn kinh tÕ hµng ®Êy trªn thÕ giíi trong vßng vµi chôc n¨m vµ lµ n¬i xuÊt
khÈu s¶n phÈm kü thuËt ra thÕ giíi ®øng ®Çu níc Mü.
ViÖc thu hót c¸c nguån vèn cña TØnh míi chØ dõng l¹i ë viÖc dùa vµo
c¸c chÝnh s¸ch do nhµ níc vµ UBND TØnh ®Ò ra mµ Së cha chñ ®éng trong
viÖc nµy. ChÝnh v× vËy nªn cã rÊt Ýt sù lùa chän c¸c nhµ ®Çu t nªn dÉn tíi
chÊt lîng ®Çu t cha cao, cha lùa chän ®îc c¸c nhµ ®Çu t tèt nhÊt phï hîp
víi c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ mµ TØnh vµ nhµ níc ®Ò ra.
Víi mong muèn gióp TØnh nhµ thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t mét
c¸ch cã hiÖu qu¶, em chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i ph¸p xóc tiÕn, khuÕch tr¬ng
nh»m thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t vµo Khu C«ng NghiÖp Song KhªNéi Hoµng tØnh B¾c Giang” .
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
B¾c Giang lµ mét tØnh trung du miÒn nói, kinh tÕ cha ph¸t triÓn c¬
h¹ tÇng yÕu víi mét tr×nh ®é khoa häc kü thuËt thÊp. §©y lµ vÊn ®Ò mµ nhµ
níc còng nh UBND TØnh ®Æc biÖt quan t©m vµ coi lµ môc tiªu hµng ®Çu.
Hßa nhËp cïng víi sù ph¸t triÓn vµ qu¸ tr×nh CNH-H§H cña ®Êt níc
UBND TØnh B¾c Giang còng ®a ra mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu
t ®Ó x©y dùng lªn c¸c Khu Côm C«ng NghiÖp.
Ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t ®îc xem träng v× chØ cã c¸ch thu hót c¸c
nguån vèn ®Çu t th× míi cã thÓ ®Èy nhanh vµ m¹nh nÒn kinh tÕ. Cã nh vËy
míi t¹o ra ®îc nh÷ng bíc ®ét p míi thÓ qua ®îc mét giai
®o¹n nghiªn cøu tËn dông ngay nh÷ng thµnh tùu khoa häc thuËt
còng nh søc m¹nh cña nh÷ng nguån vèn s½n. Ng y nay tr o là à u kinh
dÇn dÇn chuyÓn sang cÊu kinh chi thøc, gi¸ trÞ s¶n phÈm kh«ng cßn
dùa trªn gi¸ trÞ s¸ng chÕ cña s¶n phÈm ®ã, gi¸ trÞ s¸ng chÕ cña s¶n phÈm
trë thµnh ®iÓm träng yÕu trong c«ng viÖc c¹nh tranh l©u dµi.
Nh÷ng khu c«ng nghÖ thuËt cao l¹i n¬i héi cña nh÷ng c«ng
ty víi kh¶ n¨ng nghiªn cøu, ph¸t triÓn chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm, kü
thuËt míi. Thêng nh÷ng c«ng ty nµy ®îc trang thiÕt bÞthuËt t©n tiÕn
víi nguån nh©n lùc phÇn lín lµ khoa häc gia vµ kü thuËt gia.
Nh÷ng c«ng ty trong nh÷ng khu c«ng nghÖ thuËt cao nghiªn
cøu, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, ®ång thêi qu¶ng kinh doanh s¶n phÈm cña
hä, nªn c«ng ty nµy k n¨ng lµm thay ®æi thÞ trêng ph¸t triÓn vît
bËc còng nh ®Þnh híng ®îc lèi ®i riªng cña m×nh.
Khoa häc thuËt tiÒm n¨ng cïng to lín kh¶ n¨ng ®a
nÒn kinh cña ®Êt níc ph¸t triÓn vît tréi. Ch¼ng h¹n nh Silicon Valey,
USA, tõng mét vïng n«ng nghiÖp ®· v¬n lªn thµnh mét trong nh÷ng
§ång Thanh Tïng - 1 - Líp Marketing 44b
ĐATN MARKETING: Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê - Nội Hoàng - t. Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê - Nội Hoàng - t. Bắc Giang - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê - Nội Hoàng - t. Bắc Giang 9 10 371