Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS - Mobifone

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1621 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi, Nhµ níc híng dÉn, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh
doanh ¸p dông c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh víi doanh nghiÖp. Nhµ níc ®· t¹o
®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn nhanh chãng vµ t¹o kh¶ n¨ng
thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo thÞ trêng ViÖt Nam. §èi
víi ngµnh Bu ®iÖn, víi chñ tr¬ng cña Nhµ níc coi ngµnh Bu ®iÖn lµ ngµnh mòi
nhän, trùc thuéc sù qu¶n lý hoµn toµn tõ Trung ¬ng. Do vËy, ®èi m¾t víi yªu
cÇu tù m×nh ®¶m nhiÖm tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn trong hoµn c¶nh thiÕu vèn ®Çu
t vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ngµnh Bu ®iÖn ViÖt Nam ®· chän h×nh thøc ®Çu t
BCC (Business Cooperate, Contract) phï hîp víi t×nh h×nh kh¸ch quan ®ã.
Tuy nhiªn, so víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi, m¹ng Bu chÝnh ViÔn
th«ng ë níc ta cßn thÊp bÐ vÒ quy m«. §Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc Bu ®iÖn cßn
ë møc ph¸t triÓn thÊp, nhiÒu chØ tiªu cßn thua kÐm møc trung b×nh cña thÕ giíi
vµ khu vùc. Ch¼ng h¹n nh sè ®iÖn tho¹i cè ®Þnh b×nh qu©n ®Çu ngêi cña ViÖt
Nam (2000) lµ 4 ngêi/100 m¸y trong khi ®ã ë Mü 85 ngêi/100 m¸y, NhËt 80
ngêi/100 m¸y, Th¸i Lan 12 ngêi/100 m¸y.
Tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y, c¸c cÊp l·nh ®¹o Tæng côc Bu ®iÖn, l·nh ®¹o
Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam (VNPT) ®· ph¸t ®éng chiÕn lîc
t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn Bu chÝnh - ViÔn th«ng nh»m ®a tr×nh ®é Bu chÝnh - ViÔn
th«ng ViÖt Nam lªn ngang hµng víi c¸c níc trong khu vùc, hoµ nhËp vµo dßng
th«ng tin thÕ giíi, xãa ®ã c¸ch trë vÒ th«ng tin, t¨ng cêng c¸c quan hÖ ngo¹i
giao. Trong chiÕn lîc ®ã, còng víi ph¬ng ch©m ®ãng gãp mét c¸ch tÝch cùc
vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc theo ®êng lèi (c«ng nghiÖp hãa, hiÖn
®¹i hãa) ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ®· liªn tôc øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn
nhÊt trªn thÕ giíi vµo ch¬ng trêng sè ho¸ (digital) toµn bé m¹ng líi ViÔn
th«ng liªn doanh hîp t¸c víi c¸c h·ng lín trªn thÕ giíi ®a ra gi¶i ph¸p ViÔn
th«ng ngang hµng, hiÖn ®¹i tÇm cì quèc tÕ. Bu chÝnh - ViÔn th«ng ®ang vµ sÏ
lu«n lµ ngµnh ®i ®Çu ®Ó t¹o søc m¹nh cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Sù ra ®êi
cña C«ng ty Th«ng tin di ®éng ViÖt Nam vµo ngµy 16/4/1993 lµ mét sù kiÖn
quan träng trong viÖc ®a d¹ng hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ngµnh ViÔn th«ng ViÖt
Nam. Víi viÖc khai th¸c trªn m¹ng líi th«ng tin di ®éng GSM, cung cÊp c¸c
dÞch vô th«ng tin di ®éng kü thuËt sè tiªu chuÈn toµn cÇu. VMS ®· thùc sù ®¸p
øng nh÷ng mong mái cña kh¸ch hµng vÒ nhu cÇu dÞch vô th«ng tin liªn l¹c
hiÖn ®¹i, tiÖn dông vµ ®a d¹ng.
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Trong thêi gian qua, C«ng ty VMS ®· thu ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi, Nhµ níc híng dÉn, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh
doanh ¸p dông c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh víi doanh nghiÖp. Nhµ níc ®· t¹o
®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn nhanh chãng t¹o kh¶ n¨ng
thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo t trêng ViÖt Nam. §èi
víi ngµnh Bu ®iÖn, víi chñ tr¬ng cña Nhµ níc coi ngµnh Bu ®iÖn lµ ngµnh mòi
nhän, trùc thuéc qu¶n hoµn toµn Trung ¬ng. Do vËy, ®èi m¾t víi yªu
cÇu m×nh ®¶m nhiÖm tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn trong hoµn c¶nh thiÕu vèn ®Çu
t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ngµnh Bu ®iÖn ViÖt Nam ®· chän h×nh thøc ®Çu t
BCC (Business Cooperate, Contract) p hîp víi t×nh h×nh kh¸ch quan ®ã.
Tuy nhiªn, so víi c¸c níc trong khu vùc thÕ giíi, m¹ng Bu chÝnh ViÔn
th«ng ë níc ta cßn thÊp quy m«. §Æc biÖt trong lÜnh vùc Bu ®iÖn cßn
ë møc ph¸t triÓn thÊp, nhiÒu chØ tiªu cßn thua kÐm møc trung b×nh cña thÕ giíi
khu vùc. Ch¼ng h¹n nh ®iÖn tho¹i ®Þnh b×nh qu©n ®Çu ngêi cña ViÖt
Nam (2000) 4 ngêi/100 m¸y trong khi ®ã ë 85 ngêi/100 m¸y, NhËt 80
ngêi/100 m¸y, Th¸i Lan 12 ngêi/100 m¸y.
n¨m 1990 trë l¹i ®©y, c¸c cÊp l·nh ®¹o Tæng côc Bu ®iÖn, l·nh ®¹o
Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam (VNPT) ®· ph¸t ®éng chiÕn lîc
t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn Bu chÝnh - ViÔn th«ng nh»m ®a tr×nh ®é Bu chÝnh - ViÔn
th«ng ViÖt Nam lªn ngang hµng víi c¸c níc trong khu vùc, hoµ nhËp vµo dßng
th«ng tin thÕ giíi, xãa ®ã c¸ch trë th«ng tin, t¨ng cêng c¸c quan ngo¹i
giao. Trong chiÕn lîc ®ã, còng víi ph¬ng ch©m ®ãng gãp mét c¸ch tÝch cùc
vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc theo ®êng lèi (c«ng nghiÖp hãa, hiÖn
®¹i hãa) ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ®· liªn tôc øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn
nhÊt trªn thÕ giíi vµo ch¬ng trêng sè ho¸ (digital) toµn m¹ng líi ViÔn
th«ng liªn doanh hîp t¸c víi c h·ng lín trªn thÕ giíi ®a ra gi¶i ph¸p ViÔn
th«ng ngang hµng, hiÖn ®¹i tÇm quèc tÕ. Bu chÝnh - ViÔn th«ng ®ang
lu«n ngµnh ®i ®Çu ®Ó t¹o søc m¹nh cho c¸c ngµnh kinh kh¸c. ra ®êi
cña C«ng ty Th«ng tin di ®éng ViÖt Nam vµo ngµy 16/4/1993 mét kiÖn
quan träng trong viÖc ®a d¹ng hãa hiÖn ®¹i hãa ngµnh ViÔn th«ng ViÖt
Nam. Víi viÖc khai th¸c trªn m¹ng líi th«ng tin di ®éng GSM, cung cÊp c¸c
dÞch vô th«ng tin di ®éng kü thuËt sè tiªu chuÈn toµn cÇu. VMS ®· thùc sù ®¸p
øng nh÷ng mong mái cña kh¸ch hµng nhu cÇu dÞch th«ng tin liªn l¹c
hiÖn ®¹i, tiÖn dông vµ ®a d¹ng.
1
ĐATN MARKETING: Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS - Mobifone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS - Mobifone - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS - Mobifone 9 10 524