Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Tiêu thụ SP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Më §Çu
Kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh trªn thÞ trêng cµng trë nªn
gay g¾t, quyÕt liÖt h¬n. C¹nh tranh võa lµ c«ng cô ®Ó chän lùa võa lµ c«ng cô
®µo th¶i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. C¸c doanh
nghiÖp ho¹t ®éng trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng cïng nhiÒu c¬
héi vµ nguy c¬ tiÒm Èn víi møc ®é c¹nh tranh khèc liÖt nhÊt. V× thÕ ®Ó gi÷
v÷ng vµ n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n,
®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n cã biÖn ph¸p tiÕp cËn thÞ trêng mét c¸ch cã chñ
®éng, phï hîp vµ s½n sµng ®èi phã víi mäi nguy c¬, ®e do¹ còng nh ¸p lùc
c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn s¶n
xuÊt kinh doanh theo híng thÞ trêng, theo kh¸ch hµng vµ ph¶i øng dông ho¹t
®éng marketing vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng
trong ®ã viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét chÝnh s¸ch Mar_mix víi nh÷ng chiÕn
lîc vµ biÖn ph¸p cô thÓ nh»m thóc ®Çy tiªu thô s¶n phÈm sÏ lµ c«ng cô c¹nh
tranh s¾c bÐn nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt cña doanh nghiÖp ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng.
Tõ nhËn thøc trªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cao su An D¬ng vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« giaã trong Khoa marketing mµ trùc tiÕp
lµ ThÇy gi¸o Vò TrÝ Dòng cïng víi sù gióp ®ì chØ b¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thùc tËp
tèt cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cao su An D¬ng, t«i ®·
lùa chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n
phÈm t¹i C«ng ty cao su An D¬ng ”.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nh»m ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tr¹ng thÞ trêng s¨m lèp «t«
t¹i ViÖt nam vµ vÞ thÕ hiÖn t¹i cña C«ng ty cao su An D¬ng cïng nh÷ng biÕn
®éng cña thÞ trêng vµ môc tiªu s¾p tíi cña C«ng ty cao su An D¬ng ®Ó ®Ò suÊt
c¸c chiÕn lîc, biÖn ph¸p Mar_mix phï hîp cho s¶n phÈm s¨m lèp «t«, gãp
phÇn gi÷ v÷ng vµ n©ng cao vÞ thÕ cña C«ng Ty trªn thÞ trêng s¨m lèp «t« trong
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh míi.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn vÒ chiÕn lîc vµ c¸c gi¶i ph¸p marketing hçn hîp trong
kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng thÞ trêng s¨m lèp vµ viÖc tæ chøc, vËn hµnh chiÕn lîc
marketing hçn hîp nh»m thóc ®Èy tiªu thô mÆt hµng s¨m lèp t¹i C«ng ty
cao su An D¬ng.
PhÇn III: Hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh marketing hçn hîp nh»m tiªu thô mÆt
hµng s¨m lèp «t« t¹i C«ng ty cao su An D¬ng .

3

Ch¬ng I
Lý luËn vÒ chiÕn lîc vµ c¸c gi¶i ph¸p marketing hçn
hîp trong kinh doanh cña doanh nghiÖp
nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm.
I...
Lêi Më §Çu

 !"#$%& !"#
$'()'*(+,-)')'
'$.'/"-)'"0$.12
.2/3 4/5$.-6,7$8
89':)'$2,-;-<
$=>)'(";0?/.;:
$.1@*A*$6; 4/%$B)'C&
D/$@$2)'(&*(
+,-)'B'4B'-(5)#'
$./-B'&E'$.*(+,-)'
'$; +9)& '/.F*GH/+ 48
@0#I/J$K#*(3/*L"#
*0M,(,:)'$$$"
N!?5'&?"'*OP $Q
@*&J$R?:K";''/-B/&
NK'7CNFPC1 4*&J$RS0(''$2-&?
6:"J0."9 '"'*OP"$T
&%$2 Mét gi¶i ph¸p marketing nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n
phÈm t¹i C«ng ty cao su An D¬ng
G#$F:$2I/9F&*</6""
7/:"'*OP180
$.: /#*4:"'*OP$$2*,
@0GH/+1@'*(3/*</6"";
K8 8 9' :"N*</6""'
$2-*(+,-)'/4
,:$2'K/$K -?U/VKW
PhÇn IW luËn chiÕn lîc c¸c gi¶i ph¸p marketing hçn hîp trong
kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm
PhÇn IIWThùc tr¹ng thÞ trêng s¨m lèp viÖc chøc, vËn hµnh chiÕn lîc
marketing hçn hîp nh»m thóc ®Èy tiªu thô mÆt hµng s¨m lèp t¹i C«ng ty
caosu An D¬ng.
PhÇn IIIWHoµn thiÖn ch¬ng tr×nh marketing hçn hîp nh»m tiªu thô mÆt
hµng s¨m lèp «t« t¹i C«ng ty cao su An D¬ng
V
ĐATN MARKETING: Tiêu thụ SP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Tiêu thụ SP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Tiêu thụ SP 9 10 697