Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1607 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa marketing

Lêi Më §Çu
C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi d©n
téc, mçi quèc gia trªn thÕ giíi ph¶i tr¶i qua trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña
m×nh. Trong ®ã xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng vµo sù thµnh c«ng
cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, vµ trong h¬n mêi
n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rót ra ®îc nh÷ng
bµi häc thùc tiÔn quý b¸u cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
Kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái sù g¾n bã mËt thiÕt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô,
chÝnh v× vËy thÞ trêng lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp,
®Æc biÖt trong giai ®o¹n mµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc th×
mét mÆt ph¶i cñng cè thÞ trêng ®· cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ
trêng míi.
Ngµy nay khi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh
chãng, doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, më cöa, héi nhËp víi khu
vùc vµ toµn cÇu th× vÊn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng cã ý nghÜa hÕt søc
quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Cã mét thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam cha m¹nh d¹n t×m kiÕm thÞ trêng c¸c níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng
níc cã møc sèng cao, c¸c níc ®ßi hái s¶n phÈm ph¶i cã chÊt lîng cao, mÉu m·
®Ñp. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguyªn nh©n quan träng lµ c¸c
doanh nghiÖp cha thÝch øng ®îc víi thÞ trêng ngay ,c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái
ph¶i cã thêi gian dµi ho¹t ®éng ,trong khi ®ã vèn ®Çu t cho qu¸ tr×nh nghiªn
cøu vµ øng dông l¹i h¹n chÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty 20 vèn ®·
tõng tr¶i qua thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang
kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty kh«ng khái bì ngì tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng ty 20 ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n, m¹nh
d¹n, linh ho¹t trong viÖc t×m kiÒm thÞ trêng míi vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶
nhÊt ®Þnh. Cµng cä s¸t víi thÞ trêng, c«ng ty 20 cµng thÊy râ sù quan träng cña
viÖc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
Sinh viªn:NguyÔn Träng HiÕu

1

Líp :Marketing44b

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa marketing

Mét trong nh÷ng thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty 20 trong nh÷ng
n¨m ngÇn ®©y lµ thÞ trêng EU . Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU
cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ cha cao. V× vËy ph¶i ®¸nh gi¸
ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc c...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa marketing
Lêi Më §Çu
C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi d©n
téc, mçi quèc gia trªn thÕ giíi ph¶i tr¶i qua trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña
m×nh. Trong ®ã xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng vµo thµnh c«ng
cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, trong h¬n mêi
n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín rót ra ®îc nh÷ng
bµi häc thùc tiÔn quý b¸u cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
Kinh thÞ trêng ®ßi hái g¾n mËt thiÕt gi÷a s¶n xuÊt tiªu thô,
chÝnh vËy thÞ trêng vÊn ®Ò cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp,
®Æc biÖt trong giai ®o¹n c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ph¸t triÓn ®îc t
mét mÆt ph¶i cñng thÞ trêng ®· cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm ph¸t triÓn thÞ
trêng míi.
Ngµy nay khi xu thÕ quèc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh
chãng, doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, cöa, héi nhËp víi khu
vùc vµ toµn cÇu th× vÊn ®Ò tån t¹iph¸t triÓn trªn thÞ trêng cã ý nghÜa hÕt søc
quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Cã mét thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam cha m¹nh d¹n t×m kiÕm thÞ trêng c¸c níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt nh÷ng
níc cã møc sèng cao, c¸c níc ®ßi hái s¶n phÈm ph¶i cã chÊt lîng cao, mÉu m·
®Ñp. §iÒu nµy nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguyªn nh©n quan träng c¸c
doanh nghiÖp cha thÝch øng ®îc víi thÞ trêng ngay ,c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái
ph¶i thêi gian dµi ho¹t ®éng ,trong khi ®ã vèn ®Çu t cho qu¸ tr×nh nghiªn
cøu øng dông l¹i h¹n chÕ. mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty 20 vèn ®·
tõng tr¶i qua thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang
kinh thÞ trêng c«ng ty kh«ng khái ngì tríc nh÷ng héi th¸ch thøc.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng ty 20 ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n, m¹nh
d¹n, linh ho¹t trong viÖc t×m kiÒm thÞ trêng míi vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶
nhÊt ®Þnh. Cµng cä s¸t víi thÞ trêng, c«ng ty 20 cµng thÊysù quan träng cña
viÖc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
Sinh viªn:NguyÔn Träng HiÕu 1 Líp :Marketing44b
ĐATN MARKETING: Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20 9 10 632