Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong thêi buæi c¬ chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay, vÊn ®Ò tiªu thô lu«n lµ vÊn
®Ó sèng cßn ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo . Mét doanh nghiÖp chØ cã
thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu nh s¶n phÈm cña hä cã thÓ tiªu thô ®îc trªn thÞ
trêng . Mét doanh nghiÖp muèn tiªu thô tèt s¶n phÈm cña m×nh nhÊt thiÕt hä
ph¶i cã mét kªnh ph©n phèi ®îc x©y dùng vµ qu¶n trÞ tèt . Sau khi xem xÐt
t×nh h×nh x©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi t¹i Nhµ M¸y ChÕ
BiÕn Thøc ¡n Ch¨n Nu«i B«ng Lóa Vµng – C«ng Ty Cæ PhÇn Thµnh
Ph¸t , t«i nhËn thÊy r»ng ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña nhµ m¸y , nhµ
m¸y cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a trong kh©u x©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh
ph©n phèi cña m×nh . Tõ thùc tiÔn kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc t¹i trêng ®¹i häc Kinh TÕ Qu«c D©n Hµ Néi t«i ®· thùc hiÖn ®Ò tµi “X©y dùng vµ
qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi t¹i Nhµ M¸y ChÕ BiÕn Thøc ¡n Ch¨n Nu«i
B«ng Lóa Vµng – C«ng Ty Cæ PhÇn Thµnh Ph¸t ’’ ®Ó lµm b¸o c¸o chuyªn
®Ò tèt nghiÖp . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®îc sù gióp
®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn TS – TrÇn ViÖt L©m vµ ban l·nh ®¹o
nhµ m¸y , t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhøng sù gióp ®ì quý b¸u ®ã .
Sinh viªn
Lu Trung Thµnh

1

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ kªnh ph©n phèi vµ qu¶n trÞ kªnh
ph©n phèi
1.1.kh¸i niÖm vµ vai trß cña kªnh ph©n phèi
1.1.1. §Þnh nghÜa kªnh ph©n phèi
Theo quan ®iÒm tæng qu¸t kªnh ph©n phèi lµ mét tËp hîp c¸c doanh
nghiÖp vµ c¸ nh©n ®éc lËp vµ phô thuéc lÉn nhau tham gia vµo qu¸ tr×nh ®a
hµng ho¸ tõ tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng . Nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ mét
nhãm c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng lµm cho s¶n phÈm
hoÆc dÞch vô s½n sµng cho ngêi tiªu dïng hoÆc ngêi sö dông c«ng nghiÖp ,
®Ó hä cã thÓ mua vµ sö dông . C¸c kªnh ph©n phèi t¹o nªn dßng ch¶y hµng
ho¸ hoÆc th«ng qua c¸c trung gian tíi ngêi mua cuèi cïng . N»m gi÷a ngêi
s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng lµ c¸c trung gian .
Cã nhiÒu lo¹i trung gian tham gia vµo kªnh ph©n phèi vµ thùc
hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau . Díi ®©y la mét sè lo¹i trung gian chñ yÕu :
- Nhµ b¸n bu«n : Lµ nh÷ng trung gian b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô
cho c¸c trung gian kh¸c , cho nhµ b¸n lÎ hoÆc cho nh÷ng nhµ sö dông c«ng
nghiÖp
- Nhµ b¸n lÎ : Lµ nh÷ng ngêi trung gian hµng ho¸ trùc tiÕp cho
ngêi tiªu dïng cuèi cïng
- §¹i lý vµ m«i giíi : Lµ nh÷ng nhµ trung gian cã quyÒn hµnh
®éng hîp ph¸p thay mÆt nhµ s¶n xuÊt
- Nhµ ph©n phèi : Dïng ®Ó chØ nh÷ng trung gian thùc hiÖn ph©n
phèi trªn thÞ trêng c«ng nghiÖp . §«i khi ngêi ta còng dïng ®Ó chØ nhµ b¸n
bu«n
Mét ...
Lêi më ®Çu

 !"!#$%&'()*&'(+,
-.(/ 0(1%23,4
)*&'(%!! 0(1%2%53
(0,%&6(7(!487'9:0!);68<%8=
5587'9:0!6(7(!.>*/?
@$A?B>@CDEF??GH
G/IJ1%..&2%/
%/HK6787'9:0!6
(7(!2%5)L9M64(#K6$43.N
.3OPQ7R>&S9TU7'9
:0!6(7(!.>*/?@$A?B>
@CDEF??GHG/VV%//
!():/59SI4 9D(
W52H/#'X;FHEC7%S.
%/870%$ 9D(W:Y/,)
Sinh viªn
Lu Trung Thµnh
Z
ĐATN MARKETING: XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN MARKETING: XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát 9 10 135