Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt - Lào

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn Minh §øc

Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc, hoµ nhËp thÞ trêng thÕ giíi ®Ó khai th¸c nguån lùc thÞ trêng toµn
diÖn c¶ trong vµ ngoµi níc. §Æc biÖt níc ta hiÖn lµ mét níc trong vïng cã khÝ hËu
nhiÖt ®íi giã mïa, 80% d©n sè lµm n«ng nghiÖp nªn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp
kh¸ dåi dµo. NÕu c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu níc ta thùc hiÖn tèt viÖc
xuÊt khÈu s¶n phÈm n«ng nghiÖp ra thÞ trêng thÕ giíi sÏ gãp phÇn n©ng cao thu
nhËp vµ ®êi sèng cho c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm
vµ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸n c©n thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ t¹o c¬ héi cho nÒn kinh
tÕ t¨ng trëng toµn diÖn. Qua thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu ViÖt - Lµo, em thÊy næi lªn mét sè vÊn ®Ò cÇn ®îc nghiªn cøu ®Ó ®îc hoµn
thiÖn. Do vËy em xin ®îc lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing hoµn thiÖn
xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ trêng khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D¬ng cña C«ng ty
kinh doanh XuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo” nh»m môc ®Ých:

- HÖ thèng ho¸ lÝ luËn kinh doanh xuÊt khÈu c¬ b¶n ®Ó t¹o lËp lÝ luËn cho
nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p kinh doanh xuÊt khÈu.
- TËp vËn dông lÝ luËn kinh doanh xuÊt khÈu vµo xem xÐt ®¸nh gi¸ ph©n tÝch
qu¸ tr×nh kinh doanh xuÊt khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu.
- TËp duyÖt ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña c¸c cö nh©n qu¶n trÞ kinh doanh sau
t«t nghiÖp ra trêng lµ dïng lÝ thuyÕt ®· häc ®Ó hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô kinh
doanh ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh níc ta.
§Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu trªn em sö dông ph¬ng ph¸p t duy kinh tÕ thÞ
trêng, ph¬ng ph¸p l«gÝc lÞch sö trong nghiªn cøu kinh tÕ tøc lµ ®Æt vÊn ®Ò nghiªn
cøu trong mèi quan hÖ phô thuéc nhiÒu yÕu tè kh¸c cña nÒn kinh tÕ ®Ó xem xÐt
ph©n tÝch ®Ò xuÊt, kh«ng duy ý chÝ, kh«ng ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu ë d¹ng biÖt lËp
víi mèi trêng kinh doanh. Ngoµi hai ph¬ng ph¸p chÝnh trªn, díi sù gióp ®ì nhiÖt
t×nh cña TS. TrÇn Thanh Toµn, em cßn ¸p dông ph¬ng ph¸p quan s¸t, quan tr¾c,
ph¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh thèng kª, ph¬ng ph¸p pháng vÊn trong qu¸ tr×nh
nghiªn cøu ®Ò tµi.
Do h¹n chÕ vÒ quy m« luËn v¨n, h¹n chÕ thêi gian vµ n¨ng lùc nghiªn cøu
®Ò tµi luËn v¨n cña em chØ nghiªn cøu ba nhãm hµng chñ cña c«ng ty kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu ViÖt - Lµo sang thÞ trêng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng lµ chÝnh.
§¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi

LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn Minh §øc

Bµi viÕt bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I. C¬ së khoa häc vÒ Marketing kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña
c¸c c«ng ty kinh do...
LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'
()*'+,-.$/!%
#.+- 01234'+5637+5
$&("%$%8$7%4
%8$7%37+5"39.:%
!#34-3%85;<%5='+
'+'+;<$";,<$
"=>(?%!4;5$%8
!$7%@AB+8C'6+,348#<:#D6E%##D
(F!B+#D'G#<HIt gi¶i ph¸p Marketing hn thiÖn
xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ trêng khu c Ch©u ¸- Ti B×nh D¬ng a C«ng ty
kinh doanh XuÊt nhËp khÈu Vt - oJK++L#/H
M4'/'%!$%8$7%*#;'!'/'%!
6E%$%8$7%(
!!L'/'%!$%8$7%B+N#/
O%P$%8$7%;%8$7%(
!%'+QO%$3%
5'-'/%"#RG#L$
>$(
#D+L6%6B+3QL%$"
 '5/'3Q6E%$"E'#)8#<6
E%+4O%L%,<%"%4$<$"#B+N
/#<%8 $5%S/ $5#)8#<6E%>;*'!
+4$(/6 3T#U
PV(: B+WLO%3 O%X
/334$6 Y8O%P
6E%#<(
F;"<O%+5'%!= ;"='6E%
#<'%!=B+Z6E%*.+5$%8
!$7%@A3$%[%¸\PF'/(
§¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi
ĐATN MARKETING: XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt - Lào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt - Lào - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN MARKETING: XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt - Lào 9 10 829