Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bïi ThÞ Ph¬ng Hoa- Líp Marketing 44B------------------------------§HKTQD
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………….....
PhÇn mét: kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty…...
I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty……………………………………………………
1. LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty………………………………………….....
2. C¬ cÊu tæ chøc…………………………………………………………
II. T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ………………………………….....
1. Nguån nh©n lùc cña c«ng ty…………………………………………...
2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty………………………………….....
III. Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty…………………………………….
1. Kh¸i qu¸t vÒ phßng marketing cña c«ng ty……………………………
2. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng………………………………………
3. Lªn c¸c kÕ ho¹ch marketing………………………………………..….
4. Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c kÕ ho¹ch marketing……………......
PhÇn hai: ph©n tÝch c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n
Cña c«ng ty cæ phÇn Hßa B×nh…………………………………………...
I. Ph©n tÝch c¬ héi vµ ®e däa tõ phÝa m«i trêng…………………………
1. C¬ héi tõ phÝa m«i trêng marketing…………………………...……...
2. §e däa tõ phÝa m«i trêng marketin……………………………….…..
II. Ph©n tÝch kh¸ch hµng cña c«ng ty…………………………………......
1. Nh÷ng yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn quýªt ®Þnh mua………………...
2. Qu¸ tr×nh th«ng qua quyÕt ®Þnh mua…………………………………..
III. Ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh……………………………………...
1. X¸c ®Þnh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty………………………......
2. X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh………………….....
3. §¸nh gi¸ mÆt m¹nh, yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh………………………
4. C¸c chiÕn lîc xóc tiÕn b¸n cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh…………….....
PhÇn ba: X©y dùng kÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n……………………………....
I. X¸c ®Þnh môc tiªu xóc tiÕn b¸n………………………………………...
1. Môc tiªu marketing cña C«ng ty……………………………………….
2. Môc tiªu xóc tiÕn b¸n cña C«ng ty………………………………….....
II. X¸c ®Þnh c«ng cô xóc tiÕn b¸n cña c«ng ty…………………………...
1. C¸c c«ng cô xóc tiÕn b¸n………………………………………………
1.1. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch ngêi tiªu dïng………………………….
1.2. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch mËu dÞch………………………………...
1.3. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch kinh doanh………………………………
2. Lùa chän c«ng cô xóc tiÕn b¸n………………………………………...
III. Lªn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng xóc tiªn b¸n………………….
1. X©y dùng kÕ ho¹ch………………………………………………… .....
2. TriÓn khai ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n……………………………………..
Chuyªn §Ò thùc tËp tèt nghiÖp----------------------------------------------------

Trang
3
5
5
5
8
16
16
17
19
19
19
30
31
32
32
32
36
38
38
40
42
42
43
43
44
46
46
46
46
47
47
47
50
51
52
53
53
54
1

Bïi ThÞ Ph¬ng Hoa- Líp Marketing 44B------------------------------§HKTQD
IV. §¸nh gÝa ho¹t ®éng xó...
Bïi ThÞ Ph¬ng Hoa- Líp Marketing 44B------------------------------§HKTQD
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu .....……………………………………………………………
3
PhÇn mét: kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ...
5
I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty………………………………………………… 5
1. LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty .....………………………………………… 5
2. C¬ cÊu tæ chøc………………………………………………………… 8
II. T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty .....………………………………… 16
1. Nguån nh©n lùc cña c«ng ty ...………………………………………… 16
2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .....………………………………… 17
III. Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty .…………………………………… 19
1. Kh¸i qu¸t vÒ phßng marketing cña c«ng ty…………………………… 19
2. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng……………………………………… 19
3. Lªn c¸c kÕ ho¹ch marketing .. .……………………………………… 30
4. Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c kÕ ho¹ch marketing ......…………… 31
PhÇn hai: ph©n tÝch c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n
Cña c«ng ty cæ phÇn Hßa B×nh ...…………………………………………
32
I. Ph©n tÝch c¬ héi vµ ®e däa tõ phÝa m«i trêng………………………… 32
1. C¬ héi tõ phÝa m«i trêng marketing ... ...………………………… …… 32
2. §e däa tõ phÝa m«i trêng marketin . ..……………………………… 36
II. Ph©n tÝch kh¸ch hµng cña c«ng ty ......………………………………… 38
1. Nh÷ng yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn quýªt ®Þnh mua ...……………… 38
2. Qu¸ tr×nh th«ng qua quyÕt ®Þnh mua ..………………………………… 40
III. Ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ...…………………………………… 42
1. X¸c ®Þnh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ......……………………… 42
2. X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh .....………………… 43
3. §¸nh gi¸ mÆt m¹nh, yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh……………………… 43
4. C¸c chiÕn lîc xóc tiÕn b¸n cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh .....…………… 44
PhÇn ba: X©y dùng kÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n ....……………………………
46
I. X¸c ®Þnh môc tiªu xóc tiÕn b¸n ...……………………………………… 46
1. Môc tiªu marketing cña C«ng ty .……………………………………… 46
2. Môc tiªu xóc tiÕn b¸n cña C«ng ty .....………………………………… 46
II. X¸c ®Þnh c«ng cô xóc tiÕn b¸n cña c«ng ty ...………………………… 47
1. C¸c c«ng cô xóc tiÕn b¸n……………………………………………… 47
1.1. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch ngêi tiªu dïng .………………………… 47
1.2. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch mËu dÞch ...……………………………… 50
1.3. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch kinh doanh……………………………… 51
2. Lùa chän c«ng cô xóc tiÕn b¸n ...……………………………………… 52
III. Lªn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng xóc tiªn b¸n .………………… 53
1. X©y dùng kÕ ho¹ch .....……………………………………………… 53
2. TriÓn khai ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n ..…………………………………… 54
Chuyªn §Ò thùc tËp tèt nghiÖp----------------------------------------------------
1
ĐATN MARKETING: Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình 9 10 539