Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Marketing

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu.
NÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong mét thêi gian cha ph¶i lµ
dµi. §©y lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nhËn
thøc, nh÷ng bíc ®i thÝch hîp ®Ó t×m hiÓu, chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng
®èi víi mäi c«ng ty, doanh nghiÖp hay tæ chøc c¸ nh©n nµo.
Cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay. §Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c¸c c«ng ty
ph¶i cã kh¶ n¨ng nhËn thøc lý thuyÕt vµ thùc hµnh Marketing vµo kinh
doanh. Thùc tÕ cho thÊy c¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× viÖc ¸p
dông c¸c chiÕn lîc Marketing vµo kinh doanh lµ yÕu tè rÊt quan träng gióp
hä thµnh c«ng trong kinh doanh.
Mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing ®îc c¸c c«ng ty ¸p dông ®Ó
®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh lµ chÝnh s¸ch vÒ xóc tiÕn hçn hîp. Nã ®îc coi nh
lµ mét trong sè bèn nhãm c«ng cô chÝnh cña hÖ thèng Marketing hçn hîp
mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo thÞ trêng môc tiªu cña
m×nh.
ChÝnh v× vËy mµ trªn c¬ së lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng Marketing
cña c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh em ®· chän ®Ò tµi : “ChÝnh s¸ch xóc
tiÕn hçn hîp cho s¶n phÈm níc kho¸ng Vital cña c«ng ty SXKDXNK
B×nh Minh t¹i c¸c tØnh phÝa b¾c” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ xóc tiÕn hçn hîp trong chiÕn lîc Marketing
cña c«ng ty.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp ®èi víi s¶n phÈm níc kho¸ng Vital cña c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh.

1

Khoa Marketing

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng
xóc tiÕn hèn hîp ®èi víi s¶n phÈm níc kho¸ng Vital cña c«ng ty SXKDXNK
B×nh Minh.
Do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n cho nªn bµi viÕt cßn nhiÒu
sai sãt vµ h¹n chÕ, em kÝnh mong sù ®ãng gãp vµ gãp ý cña c¸c thµy c« vµ
c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o Th¹c sü NguyÔn Thu HiÒn cïng
c¸c anh chÞ trong c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh ®· tËn t×nh híng dÉn, chØ
b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Hµ Néi 4/2003
Sinh viªn thùc hiÖn:
Bïi V¨n Duyn.

2

Khoa Marketing

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I. Tæng quan vÒ xóc tiÕn hçn hîp trong chiÕn
lîc Marketing cña c«ng ty
I. B¶n chÊt vµ vai trß cña xóc tiÕn hçn hîp trong hÖ thèng Marketingmix.
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn hçn hîp.
1.1. Kh¸i niÖm
Xóc tiÕn hçn hîp hay truyÒn th«ng Marketing lµ c¸c ho¹t ®éng truyÒn
tin vÒ s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp tíi kh¸ch hµng ®Ó thuyÕt phôc hä t...
Khoa Marketing Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu.

 !"#$!%#&
'()*%#+,*'-&./&012&34
.03567&,%0%$-%8#
9-%:;0'!<&=.+*!(
>?-,&+8<()
*!<'!0@@/0+;
&@4.-A -!
'!(B!C+;%9D/-&+,-<+&
'E+7A -!'!9C:F&
:;!'!(
A#!36+A 7+;+&'E
/77/6+-"FG7&(7!
%#!959%;E6<9A G7&
%+'!<&H'E+#-!%EI
%,(
>6-,-4%IJ8-K!/#A 
;LMNOMNP,A %:QRChÝnh s¸ch xóc
tiÕn hçn hîp cho s¶n phÈm níc kho¸ng Vital cña c«ng ty SXKDXNK
B×nh Minh t¹i c¸c tØnh phÝa b¾cS%I9<&(
#'ID%Q
>JTQB=-"FG7&!7A 
;(
>JTTQB/!/#"FG7&9-&U%V
!+W;LMNOMNP,A(
1
ĐATN MARKETING: Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc 9 10 472