Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Thùc tÕ cho thÊy, c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng (GPMB) lµ vÊn ®Ò hÕt
søc nh¹y c¶m vµ phøc t¹p t¸c ®éng tíi mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ, x· héi, tíi
mçi ngêi d©n vµ céng ®ång d©n c. Gi¶i quyÕt kh«ng tèt, kh«ng tho¶ ®¸ng
quyÒn cña ngêi cã ®Êt thu håi (hoÆc ¶nh hëng khi thu håi) dÔ dµng næ ra
nh÷ng khiÕu kiÖn, ®Æc biÖt nh÷ng khiÕu kiÖn tËp thÓ, g©y mÊt æn ®Þnh, x·
héi…§iÒu ®ã còng ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng. NhiÒu c«ng tr×nh ph¶i “treo” d¨m b¶y n¨m thËm chÝ hµng
chôc n¨m v× kh«ng gi¶i phãng ®îc mÆt b»ng. Còng tõ c¸c tiªu cùc x· héi n¶y
sinh, chÊt lîng c«ng tr×nh gi¶m sót, gi¸ thµnh ®éi lªn, c¸c kho¶n tiÒn ®Òn bï
®Õn ngêi d©n kh«ng cßn nguyªn vÑn…Cuèi cïng, chÞu thiÖt h¹i nhiÒu nhÊt lµ
Nhµ níc. VËy nguyªn nh©n do ®©u? c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh thÕ nµo?
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t
triÓn nhµ sè 2, víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Ngäc §iÖp vµ c¸c c¸n bé
Phßng Qu¶n lý dù ¸n cña C«ng ty. Em chän ®Ò tµi “ Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m
®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng ë mét sè dù ¸n trªn ®Þa bµn Hµ
Néi t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ sè 2” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ sè 2
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng t¹i C«ng ty
§Çu t ph¸t triÓn nhµ sè 2
Ch¬ng III: Mét sè BiÖn ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é gpmb t¹i
C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ sè 2.
Víi lîng kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nhng
bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã sù chØ
SV: Mai §øc ThÞnh - C«ng nghiÖp 42A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
b¶o, gãp ý cña c¸c ThÇy, C« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn
tËn t×nh cña C« gi¸o: NguyÔn Ngäc §iÖp cïng c¸c anh trong C«ng ty §Çu t
ph¸t triÓn nhµ sè 2, còng nh sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n bÌ ®Ó hoµn thµnh bµi
viÕt nµy.
Hµ Néi, Ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn: Mai §øc ThÞnh

SV: Mai §øc ThÞnh - C«ng nghiÖp 42A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ
sè 2
1.1 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty:
- C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ sè 2 ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 821Bé X©y dùng ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2000, trªn c¬ së s¾p xÕp tæ chøc l¹i XÝ
nghiÖp kinh doanh ph¸t triÓn nhµ cña C«ng ty ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ, trô së
chÝnh ®Æt t¹i sè nhµ 168 ®êng Gi¶i Phãng - Ph¬ng LiÖt - quËn Thanh Xu©n Hµ Néi.
C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ sè 2 cã tªn giao dÞch quèc tÕ:
Housing development and investment ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Thùc tÕ cho thÊy, c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng (GPMB) lµ vÊn ®Ò hÕt
søc nh¹y c¶m phøc t¹p t¸c ®éng tíi mäi t ®êi sèng kinh tÕ, x· héi, tíi
mçi ngêi d©n vµ céng ®ång d©n c. Gi¶i quyÕt kh«ng tèt, kh«ng tho¶ ®¸ng
quyÒn cña ngêi cã ®Êt thu håi (hoÆc ¶nh hëng khi thu håi) dµng ra
nh÷ng khiÕu kiÖn, ®Æc biÖt nh÷ng khiÕu kiÖn tËp thÓ, g©y mÊt æn ®Þnh, x·
héi §iÒu ®ã còng ¶nh h ëng nghiªm träng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng. NhiÒu c«ng tr×nh ph¶i “treo” d¨m b¶y n¨m thËm chÝ hµng
chôc n¨m v× kh«ng gi¶i phãng ®îc mÆt b»ng. Còng tõ c¸c tiªu cùc x· héi n¶y
sinh, chÊt lîng c«ng tr×nh gi¶m sót, gi¸ thµnh ®éi lªn, c¸c kho¶n tiÒn ®Òn
®Õn ngêi d©n kh«ng cßn nguyªn vÑn Cuèi cïng, chÞu thiÖt h¹i nhiÒu nhÊt
Nhµ níc. VËy nguyªn nh©n do ®©u? c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh thÕ nµo?
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t ph¸t
triÓn nhµ 2, víi gióp ®ì cña gi¸o NguyÔn Ngäc §iÖp c¸c c¸n
Phßng Qu¶n lý dù ¸n cña C«ng ty. Em chän ®Ò tµi 
 !
"#$%&'( ) lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng:
#*+,-./'01#$%&'( )
#*),-2"#$2"#$
%&'( )
#*+++,34gpmb"
#$%&'( )5
Víi lîng kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, mÆc dï ®· nhiÒu g¾ng nhng
bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong sù c
SV: Mai §øc ThÞnh - C«ng nghiÖp 42A
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2 9 10 796