Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi
®Çu
Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp lµ mét ®ßi hái kh¸ch
quan, nhÊt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ
mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nhng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi lÏ ®èi tîng
cña nã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, lµm
viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi ho¹t ®éng cña hä g¾n
liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp.
T¬ng

lai

cña

c¸c

doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ

l·nh

®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ

nhËn

vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n

viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nhng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao ®éng
qu¶n lý. Nh vËy, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cÊp qu¶n lý lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña
mäi doanh nghiÖp.
C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp l¹i
n¨m 1995. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ thùc sù cÇn thiÕt, cÇn
1

ph¶i lµm ngay. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n bëi lÏ c«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n viªn kh¸ lín, sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn cha ®îc nhÞp
nhµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao. V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i doanh
nghiÖp vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng, em m¹nh d¹n ®i s©u vµo ®Ò tµi:
“ Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng” .
Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong vµi n¨m qua
vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nh: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª, pháng vÊn... Trong
chuyªn ®Ò em ®· ®i vµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã
®a ra mét sè kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty.

PhÇn thø nhÊt
lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh
nghiÖp.

I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1. Qu¶n lý tæ chøc.
- Qu¶n lý lµ g× ?
Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã ®Þnh híng cña chñ thÓ lªn ®èi tîng qu¶n lý nh»m
duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng cã s½n, c¸c c¬
héi ®Ó ®a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ trêng.
Qu¶n lý lµ qu¶ tr×nh vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn trong viÖc lùa
chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc kü thuËt. Tõ ®ã hä t¸c
®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh.

2

Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña
ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ ...
Lêi nãi
®Çu
Hoµn thiÖn chøc m¸y qu¶n ë mçi doanh nghiÖp mét ®ßi hái kh¸ch
quan, nhÊt khi chóng ta chuyÓn ®æi chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ
mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nhng vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi ®èi tîng
cña nh÷ng lao ®éng qu¶n tr×nh ®é cao, lµm
viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi ho¹t ®éng cña g¾n
liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp.
T¬ng lai cña
c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ
l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ
nhËn vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n
viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nhng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao ®éng
qu¶n lý. Nh vËy, ph¸t triÓn hoµn thiÖn cÊp qu¶n mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña
mäi doanh nghiÖp.
C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp l¹i
n¨m 1995. vËy, viÖc hoµn thiÖn chøc m¸y qu¶n thùc cÇn thiÕt, cÇn
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng 9 10 471