Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2007 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

Cïng víi sù ®æi thay cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã
mét sù chuyÓn m×nh tõ nÒn kinh tÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, díi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. §ång thêi lµ më réng quan hÖ
giao lu víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi; víi nh÷ng u thÕ cã nhiÒu
lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng mäc lªn vµ ph¸t triÓn. Nhng c¸c doanh
nghiÖp nµy muèn ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, v÷ng ch¾c th× kh«ng thÓ thiÕu
®îc bé m¸y qu¶n trÞ, trong ®ã bé phËn qu¶n trÞ kinh doanh lµ mét bé phËn quan
träng. V× chØ cã bé phËn qu¶n trÞ kinh doanh míi cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng
tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Lµ mét häc sinh cña chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp em ®·
®îc c¸c thÇy c« gi¸o d¹y b¶o vµ truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ bé
m¸y qu¶n trÞ kinh doanh, nhng ®Ó ®¶m b¶o ra trêng cã mét kiÕn thøc v÷ng ch¾c
phôc vô ®Êt níc th× nhÊt thiÕt ph¶i ®i thùc tËp thùc tÕ. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i
chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®· gióp em nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ lý thuyÕt ®·
häc, ®· g¾n liÒn lý thuyÕt víi thùc tÕ.
V× thêi gian thùc tËp cã h¹n, do ®ã trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o em ®·
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ nh÷ng vÊn ®Ò cha ®Ò cËp ®Õn nªn em kÝnh
mong c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n, thÇy c« gi¸o híng dÉn thùc tËp, c¸c c«, chó,
anh, chÞ trong phßng qu¶n trÞ kinh doanh C«ng ty hÕt søc gióp ®ì em hoµn
thµnh tèt bµi b¸o c¸o cña m×nh.
Hµ Néi, ngµy….th¸ng…. n¨m 2005
Sinh viªn
Bïi ThÕ Anh

SV: Bïi ThÕ Anh

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
T×nh h×nh chung cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An
I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Hµ Phó An
Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®îc h×nh thµnh tõ C«ng ty TNHH Hµ Phó
An t¹i sè 547 - NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. ®Þa chØ chi nh¸nh C«ng ty
hiÖn nay lµ: sè 60 - 16/1 Phè Huúnh Thóc Kh¸ng - §èng §a - Hµ Néi. Chi
nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®îc thµnh lËp vµo ngµy 02/2/2002 do phßng ®¨ng ký
kinh doanh - Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp thµnh lËp
chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An theo quyÕt ®Þnh sè 0102003501, m· sè thuÕ lµ:
0101168168, sè tµi kho¶n. 421101020014 t¹i ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t
triÓn n«ng th«n quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi.
Ngµnh nghÒ kinh doanh cña chi nh¸nh:
- Kinh doanh vµ s¶n xuÊt bia, rîu
- Mua, b¸n, s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu x©y dùng
- Söa ch÷a thiÕt kÕ, thay ®æi c«ng n¨ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i
- X©y dùng d©n dông, giao th«ng thñy lîi võa vµ nhá, l¾...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%& 
'()*+,-./01)".2(!3
%"4(%.(#%.56
"%7*%3 ,8"#. 4(/-4*%
3 .94(47:6;,
<$4!=('(%$ !=('*%".$ !
(8/>?$ !=('*%& @,
%7*%*%3 /
A.8#.!=('*%< B
<4@,4%*7$=%.(76CD$=&$
4!=('*%=$=%(()C6;
EE&& =/F!4(7
4,G.HIJI BCK;D"L
8;""L/
>) 7*%(%!4($4%4%B
,(4M6.6& #BN
%4@,4%$,@,4%*O 4,I
'(% P!=('*%,CI QB%.
.9$.$4%4%/
G.-. /4 /RSTTU
V#

WXJ
SV: Bïi ThÕ Anh
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An 9 10 304