Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
Tõ khi níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng víi viÖc chuyÓn giao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh
doanh. Mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu sèng cßn lµ s¶n xuÊt
kinh doanh cã l·i vµ ph¸t triÓn. Tuú thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau mµ
mçi doanh nghiÖp ®a ra c¸c chiÕn lîc vµ ®êng lèi cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn cña
m×nh.
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù thu hót ®Çu t cña níc ngoµi
vµo ViÖt Nam th× viÖc c«ng nh©n ph¶i ®îc ®µo t¹o nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o hä
lµm ®îc tèt c«ng viÖc ®îc giao. Do vËy viÖc ®Çu t vµo con ngêi ®îc cho lµ
mét lÜnh vùc ®Çu t cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, ph¶i biÕt ph¸t huy triÖt ®Ó nh©n tè
con ngêi ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng trong mçi ngêi lao ®éng.
Thu nhËp tõ viÖc lµm vµ ®Æc trng x· héi - nghÒ nghiÖp - kü n¨ng cña
viÖc lµm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ngêi lao ®éng vµ còng lµ vÊn ®Ò träng
t©m ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam khi chuyÓn sang giai
®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. TiÒn l¬ng lµ mét phÇn quan
träng gióp ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh ngêi lao ®éng. NÕu
lùa chän c¸ch tr¶ l¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn tèt
c«ng viÖc, nhiÖt t×nh vµ vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó lµm viÖc. Cßn
ngîc l¹i, ngêi lao ®éng sÏ thê ¬ víi c«ng viÖc cña m×nh, hä chØ lµm cho xong
bæn phËn bëi v× tiÒn l¬ng sÏ kh«ng ®¶m b¶o cuéc sèng cña hä vµ gia ®×nh hä.
Hä sÏ quan t©m ®Õn thu nhËp ngoµi tiÒn l¬ng h¬n lµ quan t©m ®Õn tiÒn l¬ng
hä nhËn ®îc. Khi ®ã tiÒn l¬ng kh«ng kÝch thÝch ®îc hä lµm viÖc h¨ng say.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng III Hµ Néi.
Em thÊy c«ng t¸c tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vÉn cßn
h¹n chÕ, em ®· chän ®Ò tµi "C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty c«ng tr×nh
giao th«ng III - Hµ Néi" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
II. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò
D¬ng ThÞ DiÖu - KTL§ 41B

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung cña luËn v¨n ®îc chia
lµm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty c«ng
tr×nh giao th«ng III - Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng
ty c«ng tr×nh giao th«ng III.

D¬ng ThÞ DiÖu - KTL§ 41B

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Nh÷ng lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng
I. Kh¸i niÖm chung vÒ tiÒn l¬ng

1. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù ho¹t ®éng cña thÞ trêng søc lao ®éng,
søc lao ®éng ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
khi níc ta chuyÓn nÒn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh thÞ trêng víi viÖc chuyÓn giao quyÒn chñ trong s¶n xuÊt kinh
doanh. Mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu sèng cßn lµ s¶n xuÊt
kinh doanh l·i ph¸t triÓn. Tuú thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau
mçi doanh nghiÖp ®a ra c¸c chiÕn lîc ®êng lèi thÓ ®Ó ph¸t triÓn cña
m×nh.
Ngµy nay trong nÒn kinh thÞ trêng víi thu hót ®Çu t cña níc ngoµi
vµo ViÖt Nam th× viÖc c«ng nh©n ph¶i ®îc ®µo t¹o nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o
lµm ®îc tèt c«ng viÖc ®îc giao. Do vËy viÖc ®Çu t vµo con ngêi ®îc cho
mét lÜnh vùc ®Çu t cã hiÖu qu cao nhÊt, ph¶i biÕt ph¸t huy triÖt ®Ó nh©n
con ngêi ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng trong mçi ngêi lao ®éng.
Thu nhËp viÖc lµm ®Æc trng héi - nghÒ nghiÖp - n¨ng cña
viÖc lµm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ngêi lao ®éng vµ còng lµ vÊn ®Ò träng
t©m ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh héi ë ViÖt Nam khi chuyÓn sang giai
®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. TiÒn l¬ng mét phÇn quan
träng gióp ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n gia ®×nh ngêi lao ®éng. NÕu
lùa chän c¸ch tr¶ l¬ng hîp t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn tèt
c«ng viÖc, nhiÖt t×nh ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó lµm viÖc. Cßn
ngîc l¹i, ngêi lao ®éng sÏ thê ¬ víi c«ng viÖc cña m×nh, hä chØ lµm cho xong
bæn phËn bëi v× tiÒn l¬ng sÏ kh«ng ®¶m b¶o cuéc sèng cña hä vµ gia ®×nh hä.
quan t©m ®Õn thu nhËp ngoµi tiÒn l¬ng h¬n quan t©m ®Õn tiÒn l¬ng
hä nhËn ®îc. Khi ®ã tiÒn l¬ng kh«ng kÝch thÝch ®îc hä lµm viÖc h¨ng say.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng III Néi.
Em thÊy c«ng t¸c tr¶ l¬ng cho c¸n c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vÉn cßn
h¹n chÕ, em ®· chän ®Ò tµi "C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty c«ng tr×nh
giao th«ng III - Hµ Néi" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
II. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò
D¬ng ThÞ DiÖu - KTL§ 41B
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN 9 10 247