Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt níc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ
tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh
híng x· héi chñ nghÜa. Cho ®Õn nay, chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp sau mét thêi gian ngì ngµng tríc c¬ chÕ
thÞ trêng nay ®· phôc håi v¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp
hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt, lÊy thu bï chi vµ kinh doanh ph¶i cã l·i. Tríc
yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng v¬n lªn hoµn
thiÖn mäi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: Gi¶m gi¸ thµnh, n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô... ®Ó tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
§Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m
vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ trong qu¶n lý kinh tÕ. Bëi nã cã t¸c
dông rÊt lín khi ta sö dông lµm c«ng cô qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Mét
trong nh÷ng c«ng cô mµ doanh nghiÖp sö dông ®ã lµ c«ng cô tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ lîi h¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp.
Nhµ níc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng cho
phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ph¸t huy tèt nhÊt
®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng.
Qua thêi gian dµi ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng cïng víi qu¸ tr×nh
thùc tËp t¹i C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long. VËn dông lý thuyÕt ®· ®îc häc víi
kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty t«i ®· chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶
l¬ng, tr¶ thëng t¹i C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tr¶ l¬ng, tr¶ thëng ë C«ng ty dÖt kim Th¨ng
Long.

§ç Duy Träng

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l¬ng tr¶ thëng ë C«ng ty
DÖt kim Th¨ng Long.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o NguyÔn §øc Kiªn, L·nh ®¹o
C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸n bé Phßng Tæ chøc lao ®éng ®· nhiÖt t×nh híng dÉn,
gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Hµ Néi, th¸ng 4/2003

§ç Duy Träng

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng I
c¬ së lý luËn vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng
I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ vai trß cña tiÒn l¬ng

1.1 Kh¸i niÖm, b¶n chÊt tiÒn l¬ng
TiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng lµ mét thµnh phÇn cña thï lao lao ®éng. §ã lµ
phÇn thï lao cè ®Þnh (thï lao c¬ b¶n) mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc mét c¸ch thêng kú th«ng qua quan hÖ thuª mín gi÷a hä víi tæ chøc. Trong ®ã, tiÒn l¬ng
lµ sè tiÒn ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt níc ta chuyÓn chÕ
tËp trung bao cÊp sang chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh
híng héi chñ nghÜa. Cho ®Õn nay, chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp sau mét thêi gian ngì ngµng tríc c¬ chÕ
thÞ trêng nay ®· phôc håi v¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp
hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt, lÊy thuchi vµ kinh doanh ph¶i cã l·i. Tríc
yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng v¬n lªn hoµn
thiÖn mäi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: Gi¶m gi¸ thµnh, n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô... ®Ó tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
§Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m
ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ®ßn bÈy kinh trong qu¶n kinh tÕ. Bëi t¸c
dông rÊt lín khi ta dông lµm c«ng qu¶n trong doanh nghiÖp. Mét
trong nh÷ng c«ng cô mµ doanh nghiÖp sö dông ®ã lµ c«ng cô tiÒn l¬ng. TiÒn l-
¬ng mét ®ßn bÈy kinh lîi h¹i trong c«ng t¸c qu¶n cña doanh nghiÖp.
Nhµ níc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp a chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng cho
phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ph¸t huy tèt nhÊt
®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng.
Qua thêi gian dµi ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng cïng víi qu¸ tr×nh
thùc tËp t¹i C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long. VËn dông thuyÕt ®· ®îc häc víi
kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty t«i ®· chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶
l¬ng, tr¶ thëng t¹i C«ng ty dÖt kim Th¨ng Long
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tr¶ l¬ng, tr¶ thëng ë C«ng ty dÖt kim Th¨ng
Long.
§ç Duy Träng
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long 9 10 541