Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt níc ta chuyÓn tõ c¬
chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Cho ®Õn nay, chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh
tùu ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp sau mét thêi gian ngì ngµng tríc
c¬ chÕ thÞ trêng nay ®· phôc håi v¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp
hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt, lÊy thu bï chi vµ kinh doanh ph¶i cã l·i. Tríc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng v¬n lªn
hoµn thiÖn mäi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: Gi¶m gi¸ thµnh,
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô... ®Ó tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh.
§Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan
t©m vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ trong qu¶n lý kinh tÕ. Bëi nã
cã t¸c dông rÊt lín khi ta sö dông lµm c«ng cô qu¶n lý trong doanh nghiÖp.
Mét trong nh÷ng c«ng cô mµ doanh nghiÖp sö dông ®ã lµ c«ng cô tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ lîi h¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh
nghiÖp. Nhµ níc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ph¸t
huy tèt nhÊt ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng.
Qua thêi gian dµi ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng cïng víi qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi. VËn dông lý thuyÕt ®· ®îc häc
víi kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty t«i ®· chän ®Ò tµi:  Mét sè gi¶i ph¸p gãp
phÇn hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi

1

LuËn v¨n bao gåm:
Ch¬ng I:
TiÒn l¬ng - mét ®ßn bÈy kinh tÕ lîi h¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý
cña doanh nghiÖp.
Ch¬ng II:
Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi.
Ch¬ng III:
Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i
C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o NguyÔn C¶nh LÞch, L·nh ®¹o
C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸n bé Phßng Tæ chøc lao ®éng ®· nhiÖt t×nh híng dÉn,
gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
Hµ Néi, th¸ng 5/2001

2

Ch¬ng I
TiÒn l¬ng - mét ®ßn bÈy kinh tÕ lîi h¹i
trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp

I

I./ Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng

1. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng:
Trong thùc tÕ, kh¸i niÖm vµ c¬ cÊu tiÒn l¬ng rÊt ®a d¹ng ë c¸c níc trªn
ThÕ giíi. TiÒn l¬ng cã thÓ cã nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau nh thï lao lao ®éng,
thu nhËp lao ®éng...
ë Ph¸p sù tr¶ c«ng ®îc hiÓu lµ tiÒn l¬ng, hoÆc l¬ng bæng c¬ b¶n, b×nh
thêng hay tèi thiÓu v...
Lêi nãi ®Çu
sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt níc ta chuyÓn
chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Cho ®Õn nay, chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh
tùu ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp sau mét thêi gian ngì ngµng tríc
c¬ chÕ thÞ trêng nay ®· phôc håi v¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong c¬ c thÞ trêngsù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp
hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt, lÊy thu bï chi vµ kinh doanh ph¶i cã l·i. Tr-
íc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng v¬n lªn
hoµn thiÖn mäi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: Gi¶m gi¸ thµnh,
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô... ®Ó ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh.
§Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan
t©mph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ trong qu¶n lý kinh tÕ. Bëi
t¸c dông rÊt lín khi ta sö dông lµm c«ng cô qu¶n trong doanh nghiÖp.
Mét trong nh÷ng c«ng cô mµ doanh nghiÖp sö dông ®ã lµ c«ng cô tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng mét ®ßn bÈy kinh tÕ lîi h¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh
nghiÖp. Nhµ níc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l-
¬ng cho phï p víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ph¸t
huy tèt nhÊt ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng.
Qua thêi gian dµi ®îc häc tËp nghiªn cøu t¹i trêng cïng víi qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi. VËn dông lý thuyÕt ®· ®îc häc
víi kh¶o s¸t thùc t¹i C«ng ty t«i ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p gãp
phÇn hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN 9 10 483