Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh s¶n phÈm trªn thÞ trêng xuÊt khÈu
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
1.1. XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ thÞ trêng xuÊt khÈu hµng ho¸

1.1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña xuÊt khÈu hµng ho¸
XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng b¸n hµng hoÆc cung cÊp dÞch vô cho ngêi níc
ngoµi trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ph¬ng thøc thanh to¸n. Trong xuÊt khÈu
luång tiÒn tÖ dÞch chuyÓn tõ níc nhËp khÈu sang níc xuÊt khÈu vµ cã mét
luång hµng ho¸ dÞch chuyÓn theo híng ngîc l¹i tõ níc xuÊt khÈu sang níc
nhËp khÈu. XuÊt khÈu lµ sù më réng cña ho¹t ®éng bu«n b¸n trong níc lµ mét
bé phËn cña th¬ng m¹i quèc tÕ.
Mét ho¹t ®éng giao dÞch hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc gäi lµ xuÊt khÈu khi
ph¶i tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh:
+ Trô së kinh doanh cña bªn mua vµ bªn b¸n ë hai níc kh¸c nhau.
+ §ång tiÒn thanh to¸n thêng lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét trong hai bªn hoÆc
c¶ hai bªn.
+ Hµng ho¸ - ®èi tîng cña giao dÞch ph¶i di chuyÓn ra khái biªn giíi
mét níc.
+ XuÊt khÈu ®· ®îc thõa nhËn lµ ho¹t ®éng rÊt c¬ b¶n cña kinh tÕ ®èi
ngo¹i. Nã ®îc ra ®êi trªn c¬ së sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ lîi thÕ so
s¸nh gi÷a c¸c níc kh¸c nhau, xuÊt khÈu cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ
thiÕu ®îc ®èi víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Ngµy nay ngêi ta ®· nhËn thÊy
kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn mµ kh«ng cã bÊt kú mèi
quan hÖ nµo víi níc kh¸c, ®Æc biÖt lµ vÒ kinh tÕ Nhµ níc ta ®· vµ ®ang thùc
hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ híng theo xuÊt khÈu khuyÕn
khÝch c¸c khu vùc t nh©n më réng xuÊt khÈu ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ
t¨ng ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. §Èy m¹nh xuÊt khÈu ®îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa
chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. Vai trß cña xuÊt khÈu ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt cô thÓ:
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
a) §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n
Lµ mét trong hai néi dung chÝnh ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng, xuÊt khÈu ®ãng
vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia. Nã t¹o
®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch lµnh m¹nh nhê nh÷ng t¸c dông
chñ yÕu sau:
- T¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc. Cïng víi vèn ®Çu t níc ngoµi vèn tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß
quyÕt ®Þnh ®èi víi quy m« vµ tèc ®é t¨ng trëng cña ho¹t ®éng nhËp khÈu.
- Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt
Ngoµi ra, xuÊt khÈu cßn gióp c¸c níc t×m vµ vËn dông cã hiÖu qu¶ lîi
thÕ so s¸nh cña m×nh, cho phÐp ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ p...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh s¶n phÈm trªn thÞ trêng xuÊt khÈu
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
1.1. XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ thÞ trêng xuÊt khÈu hµng ho¸
1.1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña xuÊt khÈu hµng ho¸
XuÊt khÈu ho¹t ®éng b¸n hµng hoÆc cung cÊp dÞch cho ngêi níc
ngoµi trªn dïng tiÒn lµm ph¬ng thøc thanh to¸n. Trong xuÊt khÈu
luång tiÒn dÞch chuyÓn níc nhËp khÈu sang níc xuÊt khÈu mét
luång hµng ho¸ dÞch chuyÓn theo híng ngîc l¹i níc xuÊt khÈu sang níc
nhËp khÈu. XuÊt khÈu lµ sù më réng cña ho¹t ®éng bu«n b¸n trong níc lµ mét
bé phËn cña th¬ng m¹i quèc tÕ.
Mét ho¹t ®éng giao dÞch hµng ho¸ dÞch ®îc gäi xuÊt khÈu khi
ph¶i tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh:
+ Trô së kinh doanh cña bªn mua vµ bªn b¸n ë hai níc kh¸c nhau.
+ §ång tiÒn thanh to¸n thêng ngo¹i ®èi víi mét trong hai bªn hoÆc
c¶ hai bªn.
+ ng ho¸ - ®èi tîng cña giao dÞch ph¶i di chuyÓn ra khái biªn giíi
mét níc.
+ XuÊt khÈu ®· ®îc thõa nhËn ho¹t ®éng rÊt b¶n cña kinh ®èi
ngo¹i. ®îc ra ®êi trªn ph©n c«ng lao ®éng héi lîi thÕ so
s¸nh gi÷a c¸c níc kh¸c nhau, xuÊt khÈu cµng trë nªn cÇn thiÕt kh«ng thÓ
thiÕu ®îc ®èi víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Ngµy nay ngêi ta ®· nhËn thÊy
kh«ng mét quèc gia nµo thÓ tån t¹i ph¸t triÓn kh«ng bÊt mèi
quan nµo víi níc kh¸c, ®Æc biÖt kinh Nhµ níc ta ®· ®ang thùc
hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh híng theo xuÊt khÈu khuyÕn
khÝch c¸c khu vùc t nh©n më réng xuÊt khÈu ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ
t¨ng ngo¹i cho ®Êt níc. §Èy m¹nh xuÊt khÈu ®îc coi vÊn ®Ò ý nghÜa
chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn ph¸t triÓn vµ tc hn qu¸ tr×nh c«ng nghp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. Vai trß cña xuÊt ku ®îc t hn trªn c¸c mÆt cô thÓ:
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại 9 10 698