Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®·
tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty
Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng nãi riªng ®i lªn vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. NÒn kinh tÕ x· héi níc ta kh«ng ngõng
ph¸t triÓn vµ trong t¬ng lai cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi còng nh c¸c
níc ph¸t triÓn trong khu vùc. V× vËy, ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi
phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng
lu«n ®îc chó träng quan t©m v× chóng ph¶n ¸nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty.
C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng lµ c¬ quan trùc thuéc cña Bé
C«ng nghiÖp, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra rÊt lín ®ñ ®¸p øng nhu cÇu tiªu
dïng trong níc còng nh xuÊt khÈu ra níc ngoµi víi mÉu m·, chñng lo¹i rÊt
phong phó vµ ®a d¹ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, viÖc tæ chøc
c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty lµ mét
vÊn ®Ò bøc thiÕt vµ tèi quan träng ®ang cÇn ®îc quan t©m lu ý.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· phÇn nµo t×m hiÓu ®îc thùc tÕ
c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Vµ em ®·
chän ®Ò tµi: “Chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c gi¶i ph¸p h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh t¹i C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ thÊp chi phÝ ë C«ng ty Bãng
®Ìn PhÝch níc R¹ng §éng
PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m h¹ thÊp chi phÝ cña C«ng ty

Trong qu¸ tr×nh lµm chuyªn ®Ò, mÆc dï em ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ nhËn
®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn lµ c« Ph¹m ThÞ Thu Trang
cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña B¸c Thµnh - kÕ to¸n trëng C«ng ty, c¸c b¸c, c¸c c«
chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, song do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cã
h¹n, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu nªn b¶n chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ thiÕu sãt. EM rÊt mong muèn vµ xin ch©n thµnh tiÕp thu
ý kiÕn ®ãng gãp, bæ sung cña C«ng ty cïng gi¸o viªn híng dÉn ®Ó b¶n chuyªn
®Ò tèt nghiÖp cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Quý C«ng ty vµ c« gi¸o híng dÉn ®· gióp em
hoµn thµnh b¶n hcuyªn ®Ò tèt nghiÖp mét c¸ch tèt nhÊt.

PhÇn I
Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®·
tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung C«ng ty
Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng nãi riªng ®i lªn vµ ®øng v÷ng trong chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. NÒn kinh tÕ x· héi níc ta kh«ng ngõng
ph¸t triÓn trong t¬ng lai thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tgiíi còng nh c¸c
níc ph¸t triÓn trong khu vùc. vËy, ®èi víi c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp, chi
phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng
lu«n ®îc chó träng quan t©m chóng ph¶n ¸nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty.
C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng quan trùc thuéc cña
C«ng nghiÖp, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra rÊt lín ®ñ ®¸p øng nhu cÇu tiªu
dïng trong níc còng nh xuÊt khÈu ra níc ngoµi víi u m·, chñng lo¹i rÊt
phong phó vµ ®a d¹ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, viÖc chøc
c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty mét
vÊn ®Ò bøc thiÕt vµ tèi quan träng ®ang cÇn ®îc quan t©m lu ý.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· phÇn nµo t×m hiÓu ®îc thùc tÕ
c«ng t¸c chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnhn phÈm. em ®·
chän ®Ò tµi: Chi phÝ s¶n xuÊtc¸c gi¶i ph¸pthÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh t¹i C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng lµm chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ thÊp chi phÝ ë C«ng ty Bãng
®Ìn PhÝch níc R¹ng §éng
PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m h¹ thÊp chi phÝ cña C«ng ty
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông 9 10 46