Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, gi÷ vÞ trÝ quan
träng vµ t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ t¨ng trëng, ph¸t triÓn nhanh ®· t¹o nªn ®éng lùc thu hót
®Çu t nhiÒu nguån cho x©y dùng. ThÞ trêng x©y dùng níc ta trë nªn s«i ®éng
h¬n bao giê hÕt. NhiÒu biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®îc ®a vµo ViÖt
Nam, t¹o mét bíc tiÕn kh¸ xa vÒ tèc ®é x©y l¾p, vÒ quy m« c«ng tr×nh, vÒ chÊt
lîng tæ chøc vµ x©y dùng , t¹o diÖn m¹o míi cho mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c bíc vµo thÕ kû XXI.
C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn - X©y dùng DIC Corp lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé X©y dùng ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh "C«ng ty
mÑ - C«ng ty con". Qua 13 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty lu«n lµm ¨n cã hiÖu qu¶,
®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ : ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng
ngõng ®îc c¶i thiÖn, doanh thu b×nh qu©n t¨ng hµng n¨m, c«ng ty ®em l¹i
kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ níc ®¸ng kÓ....
§èi víi mäi C«ng ty môc tiªu lîi nhuËn lu«n quan träng, møc lîi nhuËn
cao lµ cÇn thiÕt cho viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®¶m b¶o
®êi sèng cho ngêi lao ®éng còng nh khuyÕn khÝch hä tËn tôy víi c«ng viÖc.
MÆt kh¸c, møc lîi nhuËn cao cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty, t¹o uy
tÝn vµ lÊy ®îc lßng tin víi kh¸ch hµng, vµ lîi nhuËn lµ chØ tiªu c¬ b¶n nhÊt ®Ó
®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
ChÝnh v× vËy viÖc n©ng cao c¸c chØ tiªu lîi nhuËn lu«n lµ mèi quan t©m hµng
®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn x©y dùng DIC, víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò
nµy em xin chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty ®Çu t
ph¸t triÓn x©y dùng DIC " lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 phÇn chÝnh
sau:
PhÇn 1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña
C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn - X©y dùng DIC
PhÇn 2: Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn X©y dùng DIC.
PhÇn 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao c¸c chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng
ty §Çu t Ph¸t triÓn - X©y dùng DIC.

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn 1
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm
chñ yÕu cña C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn - X©y dùng DIC

1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty
C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn - X©y dùng lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc trùc
th...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, gi÷ trÝ quan
träng t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh quèc d©n. Trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y, nÒn kinh t¨ng trëng, ph¸t triÓn nhanh ®· t¹o nªn ®éng lùc thu hót
®Çu t nhiÒu nguån cho x©y dùng. ThÞ trêng x©y dùng níc ta trë nªn s«i ®éng
h¬n bao giê hÕt. NhiÒu biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®îc ®a vµo ViÖt
Nam, t¹o mét bíc tiÕn kh¸ xa vÒ tèc ®é x©y l¾p, vÒ quy m« c«ng tr×nh, vÒ chÊt
lîng chøc x©y dùng , t¹o diÖn m¹o míi cho mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c bíc vµo thÕ kû XXI.
C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn - X©y dùng DIC Corp Doanh nghiÖp Nhµ n-
íc trùc thuéc X©y dùng ®îc tæ chøc ho¹t ®éng theo h×nh "C«ng ty
- C«ng ty con". Qua 13 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty lu«n lµm ¨n hiÖu qu¶,
®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ : ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng
ngõng ®îc c¶i thiÖn, doanh thu b×nh qu©n t¨ng hµng n¨m, c«ng ty ®em l¹i
kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ níc ®¸ng kÓ....
§èi víi mäi C«ng ty môc tiªu lîi nhuËn lu«n quan träng, møc lîi nhuËn
cao lµ cÇn thiÕt cho viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®¶m b¶o
®êi sèng cho ngêi lao ®éng còng nh khuyÕn khÝch tËn tôy víi c«ng viÖc.
MÆt kh¸c, møc lîi nhuËn cao cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty, t¹o uy
tÝn lÊy ®îc lßng tin víi kh¸ch hµng, lîi nhuËn lµ chØ tiªu b¶n nhÊt ®Ó
®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
ChÝnh vËy viÖc n©ng cao c¸c chØ tiªu lîi nhuËn lu«n mèi quan t©m hµng
®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn x©y ng DIC, víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· ch luü ®îc ng i nhËn thøc m quan träng a n ®Ò
nµy em xin chän ®Ò tµi: "Ph©n ch c chØ tiªu lîi nhuËn ang ty ®Çu t
pt triÓn y ng DIC " m ®Ò i cho chuyªn ®Ò t nghiÖp cña nh.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC 9 10 503