Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

lêi Më ®Çu
Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng më cöa héi nhËp vµo nÒn
kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu ph¶i thõa nhËn trong
mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i cã c¹nh tranh. C«ng ty chØ cã thÓ qua mét thêi gian ng¾n
mµ ph¸t triÓn rÊt m¹nh hay cã thÓ ph¸ s¶n, th× viÖc kh«ng ngõng ®æi míi n©ng
cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng ®· trë thµnh nguyªn
t¾c hµng ®Çu trong kinh doanh.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ m×nh muèn ®i ®©u?
ph¶i ®i nh thÕ nµo? Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc nµo ph¶i vît qua? Vµ quan träng
h¬n c¶ lµ lµm thÕ nµo ®Ó mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp cïng ®ång t©m, nhÊt
trÝ, nç lùc hÕt m×nh v× thµnh c«ng chung cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy tríc hÕt
phô thuéc vµo c«ng t¸c x©y dùng vµ triÓn khai chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc
kinh doanh ®óng ®¾n sÏ lµ ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi
theo nh÷ng môc tiªu dµi h¹n cña doanh nghiÖp.
Víi ý nghÜa thùc tiÔn ®ã sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i
Hµ Néi, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn sÜ NguyÔn §ç Khuª em ®· chän ®Ò
tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng
c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi tõ nay ®Õn 2010".
LuËn v¨n ®îc bè côc lµm 3 phÇn:
PhÇn I: Tæng quan vÒ Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi (HAPRO)
PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty
Th¬ng m¹i Hµ Néi Hapro
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc cña
tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi tõ nay ®Õn 2010

§µo Lª Cêng - Líp 7A13

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn I
Tæng quan vÒ Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng theo
m« h×nh C«ng ty mÑ- c«ng ty con, ®îc h×nh thµnh dùa trªn c¬ së tæ chøc l¹i
C«ng ty S¶n xuÊt DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) vµ c¸c
c«ng ty con lµ c¸c c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c
c«ng ty liªn doanh liªn kÕt.
Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOI TRADE CORPORATION
Tªn viÕt t¾t :

HAPRO

Tªn tiÕng ViÖt :

Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi

Trô së ®Æt t¹i:

Sè 38-40 phè Lª Th¸i Tæ, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi.

Sè ®iÖn tho¹i:

84-4-8267984 Fax:84-4-8267983

Email:

hap@fpt.vn vµ haprosaigon@hn.vnn.vn

LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty:
Ngµy 14/08/1991 thµnh lËp “Ban ®¹i diÖn phÝa Nam” (lµ tiÒn th©n cña C«ng
ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi-HAPROSIMEX SAIGON) thuéc liªn hiÖp SXDV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
lêi Më ®Çu
Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng më cöa héi nhËp vµo nÒn
kinh khu vùc thÕ giíi, hÇu hÕt tÊt c¸c quèc gia ®Òu ph¶i thõa nhËn trong
mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i cã c¹nh tranh. C«ng ty chØ cã thÓ qua mét thêi gian ng¾n
ph¸t triÓn rÊt nh hay thÓ ph¸ s¶n, th× viÖc kh«ng ngõng ®æi míi n©ng
cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng ®· trë thµnh nguyªn
t¾c hµng ®Çu trong kinh doanh.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh m×nh muèn ®i ®©u?
ph¶i ®i nh thÕ nµo? Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc nµo ph¶i vît qua? Vµ quan träng
h¬n c¶ lµ lµm thÕ nµo ®Ó mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp cïng ®ång t©m, nhÊt
trÝ, lùc hÕt m×nh thµnh c«ng chung cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy tríc hÕt
phô thuéc vµo c«ng t¸c x©y dùng triÓn khai chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc
kinh doanh ®óng ®¾n ®¶m b¶o cho tån t¹i, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi
theo nh÷ng môc tiªu dµi h¹n cña doanh nghiÖp.
Víi ý nghÜa thùc tiÔn ®ã sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i
Néi, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn NguyÔn §ç Khuª em ®· chän ®Ò
tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng
c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi tõ nay ®Õn 2010".
LuËn v¨n ®îc bè côc lµm 3 phÇn:
PhÇn I: Tæng quan vÒ Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi (HAPRO)
PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty
Th¬ng m¹i Hµ Néi Hapro
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc cña
tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi tõ nay ®Õn 2010
§µo Lª Cêng - Líp 7A13
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010 9 10 922