Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 10 lần
mét sè ý kiÕn nh»m x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc
kinh doanh cña c«ng ty VËt t ThiÕt bÞ Alpha

Môc lôc
lêi nãi ®Çu…………….………………………………………...
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña
doanh nghiÖp……………………………………………………
I. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã
1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh …………………………
2. §Æc ®iÓm cña chiÕn lîc kinh doanh ………………………
II. Néi dung, vai trß, vÞ trÝ cña chiÕn lîc kinh doanh trong ho¹t ®éng
kinh doanh …………………………………………………………… .
1. Nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña mét chiÕn lîc kinh doanh …
2. Ph©n lo¹i chiÕn lîc kinh doanh …………………………
3.Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh ……………………………
III.Qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ………………
IV. C¸c nh©n tè ¶nh hëng…………………………… ..
Ch¬ng II – Thùc tr¹ng kinh doanh vµ ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh chiÕn l îc kinh doanh t¹i C«ng ty VËt t ThiÕt bÞ Alpha
I.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh chñ yÕu cña
C«ng ty …………………………………………………………………
1.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty …...
2.Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty ……………
2.1.§Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ……………………
2.2.Trang thiÕt bÞ , m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty ………
1

3.C¬ cÊu lao ®éng …………………………………………………
II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VËt t
ThiÕt bÞ Alpha
1.Ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty …………
2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
……………………………………………………………………….
III.Ph©n tÝch b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty VËt t ThiÕt bÞ
Alpha
1.Néi dung kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty .………………
2.§¸nh gi¸ kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty ………………

Ch¬ng III – Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó x©y dùng, hoµn thiÖn
chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty VËt t ThiÕt bÞ Alpha
1.Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty
………………………………………………………………….
2.H×nh thµnh c¸c chiÕn lîc kinh doanh cã thÓ theo ®uæi………
3.TruyÒn ®¹t chiÕn lîc kinh doanh ®· ®îc x©y dùng tíi c¸c thµnh viªn
cña C«ng ty ………………………………………………………….
KÕt luËn ………………………………………………………… .
Tµi liÖu tham kh¶o …………………………………………

2

lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh lu«n vËn ®éng vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng
theo c¸c quy luËt. Sù vËn ®éng ®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan do sù biÕn ®éng
cña m«i trêng ngoµi. Trong mét mèi quan hÖ h÷u c¬ th× mét tæ chøc kinh doanh
lµ mét m¾t xÝch trong c¶ mét hÖ thèng , do ®ã khi m«i trêng ngoµi thay ®æi ®Òu
dÉn tíi nh÷ng biÕn ®æi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc. Tuy nhiªn sù
vËn ®éng ®ã cña qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng ph¶i lµ ...
mét sè ý kiÕn nh»m x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc
kinh doanh cña c«ng ty VËt t ThiÕt bÞ Alpha
Môc lôc
lêi nãi ®Çu…………….………………………………………...
Ch¬ng I: Mét vÊn ®Ò luËn chiÕn lîc kinh doanh cña
doanh nghiÖp……………………………………………………
I. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã
1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh …………………………
2. §Æc ®iÓm cña chiÕn lîc kinh doanh ………………………
II. Néi dung, vai trß,trÝ cña chiÕn lîc kinh doanh trong ho¹t ®éng
kinh doanh .
1. Nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña mét chiÕn lîc kinh doanh
2. Ph©n lo¹i chiÕn lîc kinh doanh …………………………
3.Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh ……………………………
III.Qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh
IV. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ..
Ch¬ng II Thùc tr¹ng kinh doanh vµ ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh chiÕn l -
îc kinh doanh t¹i C«ng ty VËt t ThiÕt bÞ Alpha
I.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh chñ yÕu cña
C«ng ty
1.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ...
2.Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty ……………
2.1.§Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ……………………
2.2.Trang thiÕt bÞ , m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty ………
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha 9 10 200