Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò c¬ng chi tiÕt

Tªn §Ò tµi
ChiÕn lîc nh©n lùc ë c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam
Më ®Çu
- Sù cÇn thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
- Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
- Ph¹m vi øng dông cña ®Ò tµi
- KÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi
Ch¬ng I :Tæng quan c¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc nh©n lùc trong doanh
nghiÖp vËn t¶i
1.1) Tæng quan vÒ kinh doanh vµ doanh nghiÖp vËn t¶i
- Kh¸i niÖm vÒ kinh doanh
- Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp vËn t¶i
- §Æc thï riªng cña doanh nghiÖp vËn t¶i
- M« pháng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i trªn quan ®iÓm hÖ thèng
- C¸c qu¸ tr×nh diÔn ra trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i
- HÖ thèng chØ tiªu ph¶n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i
1.2. C«ng t¸c lao ®éng trong doanh nghiÖp vËn t¶i
- Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i lao ®éng
- Néi dung c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng
- C¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng
- N¨ng suÊt lao ®éng
1.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i
- Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc nh©n lùc
- §Æc tÝnh cña chiÕn lîc nh©n lùc

- Quy tr×nh x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc
Ch¬ng II:Ph©n tÝch thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh nh©n lùc
cña c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam
2.1) Tæng quan vÒ c«ng ty BIC ViÖt Nam
- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty BIC
- M« h×nh tæ chøc vµ c¬ cÊu phßng ban ë c«ng ty
- M« h×nh tæ chøc vµ ph¸t triÓn c«ng ty
- T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y
- Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai
2.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n lùc ë c«ng ty BIC
- Sè lîng lao ®éng ë c«ng ty
- ChÊt lîng lao ®éng
- N¨ng suÊt lao ®éng
- C¬ chÕ tiÒn l¬ng vµ thu nhËp lao ®éng
- C«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông lao ®éng cña c«ng ty
2.3. KÕt luËn qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ
t×nh h×nh nh©n lùc cña c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam
Ch¬ng III: X©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc ë c«ng ty BIC
3.1.C¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc
- C¬ së nguån nh©n lùc hiÖn t¹i
- C¬ së vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y
- C¬ së vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong t¬ng lai
3.2. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña c«ng ty
- T×nh h×nh lao ®éng qua c¸c n¨m
- Dù b¸o t×nh h×nh lao ®éng nh÷ng n¨m tíi
3.3. C¸c ph¬ng ¸n ph¸t triÓn nh©n lùc
- §µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i nguån nh©n lùc

- Thu hót nguån nh©n lùc tõ bªn ngoµi
- C¸c ph¬ng ¸n kh¸c
3.4. KiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn lîc
KÕt luËn

1.3. ChiÕn l îc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh
nghiÖp vËn t¶i.

1.3.1. Kh¸i niÖm chiÕn lîc nh©n lùc .
• Ph©n biÖt nh©n lùc víi nh©n sù :
Theo tõ ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam :
- Nh©n sù : tøc viÖc ngêi ®...
§Ò c¬ng chi tiÕt
Tªn §Ò tµi
ChiÕn lîc nh©n lùc ë c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam
Më ®Çu
- 
- 
- 
- 
Ch¬ng I :Tæng quan c¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc nh©n lùc trong doanh
nghiÖp vËn t¶i
1.1) Tæng quan vÒ kinh doanh vµ doanh nghiÖp vËn t¶i
-  !"
-  "#$%
- &'()"#$%
- *#+, )-.%/!"$%),01
- 2 , )-3))"".%/!"$%
- 415#%, )-.%/!"$%
1.2. C«ng t¸c lao ®éng trong doanh nghiÖp vËn t¶i
-  #67"7"
- 8* 97"
- 2 -97"
- 8:.7"
1.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i
-  7;67
- &'7;67
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN 9 10 150