Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn M¹nh Hïng-CN39A

Lêi nãi ®Çu
Tõ sau §¹i héi §¶ng lÇn thø VI, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc
ta lµ chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ
trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung, doanh
nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng kh«ng cßn ®îc bao cÊp nh tríc n÷a mµ ph¶i tù m×nh
®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng, chÊp nhËn c¹nh
tranh, tù b¬n tr¶i trong m«i trêng kinh doanh ®Çy th¸ch thøc vµ lu«n lu«n biÕn
®éng. ¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, vµ cµng ngµy cµng gia t¨ng khi xu
híng më cöa, hîp t¸c, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi diÔn ra
m¹nh mÏ.
Tríc t×nh h×nh ®ã, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt
nhiÒu vµo kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, buéc c¸c doanh nghiÖp
ph¶i tõng bíc chuyÓn ®æi ®Ó thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh míi. Vai trß
cña ho¹t ®éng x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô, theo ®ã còng ®îc ®¸nh
gi¸ ®óng vÞ trÝ cña nã. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch
hç trî tiªu thô gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi h¬n, gióp doanh nghiÖp
tù chñ h¬n trong c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña m×nh.
Víi nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, tõ lý luËn kÕt hîp víi nghiªn cøu vÒ C«ng ty Cao
su Sao vµng, em nhËn thÊy:
C«ng ty Cao su Sao vµng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Tæng C«ng ty
Ho¸ chÊt ViÖt Nam ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù qu¶n lý thu chi. Trong thêi gian
qua, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng, c¹nh tranh ®îc
víi s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty trong vµ ngoµi níc, nhng vÉn cha thùc sù t¬ng
xøng víi vÞ trÝ cña C«ng ty - mét C«ng ty Nhµ níc lín ®ãng vai trß chñ ®¹o
trong nÒn kinh tÕ. §ã lµ do C«ng ty cha quan t©m s©u s¾c tíi viÖc tæ chøc x©y
dùng vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô s¶n phÈm. Bµi viÕt cña em ®îc h×nh thµnh nh lµ mét sè gîi ý cho viÖc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu
thô s¶n phÈm cña C«ng ty nh»m gióp C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn h¬n n÷a.

-1-

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn M¹nh Hïng-CN39A

Víi ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng
ty Cao su Sao vµng" , nh»m môc ®Ých ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng tiªu thô
cña C«ng ty, bµi viÕt ®îc kÕt cÊu thµnh ba phÇn chÝnh:
- PhÇn thø nhÊt: Tiªu thô vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp.
- PhÇn thø hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu
thô s¶n phÈm ë C«ng ty Cao su Sao Vµng.
- PhÇn thø ba: Hoµn t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh Hïng-CN39A
Lêi nãi ®Çu
sau §¹i héi §¶ng lÇn thø VI, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ngNhµ níc
ta chuyÓn ®æi chÕ qu¶n tËp trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ
trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung, doanh
nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng kh«ng cßn ®îc bao cÊp nh tríc n÷a ph¶i m×nh
®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc kh¾c nghiÖt cña chÕ thÞ trêng, chÊp nhËn c¹nh
tranh, b¬n tr¶i trong m«i trêng kinh doanh ®Çy th¸ch thøc lu«n lu«n biÕn
®éng. ¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, cµng ngµy cµng gia t¨ng khi xu
híng cöa, hîp t¸c, héi nhËp víi nÒn kinh khu vùc trªn thÕ giíi diÔn ra
m¹nh mÏ.
Tríc t×nh h×nh ®ã, tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt
nhiÒu vµo kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, buéc c¸c doanh nghiÖp
ph¶i tõng bíc chuyÓn ®æi ®Ó thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh míi. Vai trß
cña ho¹t ®éng x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch trî tiªu thô, theo ®ã còng ®îc ®¸nh
gi¸ ®óng trÝ cña nã. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch
trî tiªu thô gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi h¬n, gióp doanh nghiÖp
tù chñ h¬n trong c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña m×nh.
Víi nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, luËn kÕt hîp víi nghiªn cøuC«ng ty Cao
su Sao vµng, em nhËn thÊy:
C«ng ty Cao su Sao vµng mét doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Tæng C«ng ty
Ho¸ chÊt ViÖt Nam ho¹t ®éng theo chÕ qu¶n thu chi. Trong thêi gian
qua, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®· chç ®øng trªn thÞ trêng, c¹nh tranh ®îc
víi s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty trong ngoµi níc, nhng vÉn cha thùc t¬ng
xøng víi trÝ cña C«ng ty - mét C«ng ty Nhµ níc lín ®ãng vai trß chñ ®¹o
trong nÒn kinh tÕ. §ã do C«ng ty cha quan t©m s©u s¾c tíi viÖc chøc x©y
dùng hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch trî tiªu thô s¶n phÈm. Bµi viÕt cña em ®-
îc h×nh thµnh nh mét gîi ý cho viÖc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch trî tiªu
thô s¶n phÈm cña C«ng ty nh»m gióp C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn h¬n n÷a.
- 1 -
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng 9 10 104