Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cơ sở lý luận về chất lượng SP

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
C¬ së lý luËn chÊt lîng s¶n phÈm
I- S¶n phÈm vµ ChÊt lîng s¶n phÈm

1. S¶n phÈm
1.1 Kh¸i niÖm s¶n phÈm
Tuú theo néi dung tõng m«n häc mµ s¶n phÈm ®îc nghiªn cøu tõ
nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau..
Theo M¸c: " S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng dïng ®Ó
phôc vô cho viÖc lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng "
Theo quan niÖm cña m«n häc Marketing: "S¶n phÈm lµ bÊt cø thø g×
cã thÓ mang ra thÞ trêng nh»m t¹o ra sù chó ý mua s¾m vµ tiªu dïng"
Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt,
cña v¨n ho¸ x· héi, tõ thùc tÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng , s¶n phÈm ®îc quan
niÖm kh¸ réng r·i: " S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hay cña c¸c qu¸
tr×nh". (theo TCVN 5814)
S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cña tÊt c¶ c¸c ngµnh
s¶n xuÊt vËt chÊt vµ dÞch vô trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh vËy, s¶n phÈm
kh«ng chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt mµ cßn bao gåm c¸c dÞch vô.
S¶n phÈm ®îc chia lµm hai nhãm chÝnh:
+ Nhãm s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt: lµ nh÷ng vËt phÈm mang c¸c ®Æc
tÝnh lý ho¸ nhÊt ®Þnh.
+ Nhãm s¶n phÈm phi vËt phÈm: lµ c¸c dÞch vô, th«ng tin...
1.2 C¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm
Thuéc tÝnh cña s¶n phÈm lµ tÊt c¶ nh÷ng ®Æc tÝnh vèn cã cña s¶n
phÈm qua ®ã s¶n phÈm tån t¹i vµ nhê ®ã mµ cã thÓ ph©n biÖt ®îc s¶n phÈm
nµy víi s¶n phÈm kh¸c.

1

Nghiªn cøu tÝnh chÊt, ®Æc trng cña s¶n phÈm gióp x¸c ®Þnh ®îc qu¸
tr×nh gia c«ng chÕ t¹o thÝch hîp vµ trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc ®Ó kh¶o s¸t,
quy ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p,
®iÒu kiÖn b¶o vÖ chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng
tiªu dïng.
Mçi mét s¶n phÈm ®Òu cã mét sè gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh mµ gi¸ trÞ
sö dông cña s¶n phÈm l¹i t¹o thµnh tõ thuéc tÝnh cô thÓ.
Cã thÓ nªu ra mét sè thuéc tÝnh cña s¶n phÈm nh sau:
Nhãm thuéc tÝnh chøc n¨ng c«ng dông
§©y lµ mét nhãm thuéc tÝnh quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm ,
nh»m tho¶ m·n mét lo¹i nhu cÇu nµo ®ã, trong ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh phï hîp
víi tªn gäi
Nhãm thuéc tÝnh kü thuËt c«ng nghÖ
Nhãm thuéc tÝnh nµy rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, c¸c ®Æc tÝnh vÒ kü
thuËt cã quan hÖ h÷u c¬ víi ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm. §©y lµ nhãm
tÝnh chÊt quan träng nhÊt trong viÖc thÈm ®Þnh, lùa chän, nghiªn cøu, c¶i
tiªn, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. ViÖc nghiªn cøu thµnh phÇn ho¸ häc cña
nguyªn vËt liÖu, ®Õn c¸c tÝnh chÊt c¬, lý, ®iÖn, ho¸, sinh...gióp x©y dùng
quy tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n, mÆt kh¸c
c¸c ®Æc tÝnh vÒ ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ l¹i quyÕt ®Þnh chÊt lîng cñ...
PhÇn I
C¬ së lý luËn chÊt lîng s¶n phÈm
I- S¶n phÈm vµ ChÊt lîng s¶n phÈm
1. S¶n phÈm
1.1 Kh¸i niÖm s¶n phÈm

 !!
"#$%&'() (*+& ,-
././0&12) 3*'4
*3$
( 0) " *#$%&56+
- * 4*378* 9:; </,$
=> >?,/@9*-)  AB?
) /CD1?9'8* *4*3?( 
0**1#$%&'() 8 >) (
*+$!EFG=HIJKL
%&'() (*+8?) 6
D6/B6/4/.*'(MN!=/B>?
O&P2/B6Q5 R4/.!
% & S#
T=2/B6#&P/BU
S&;64!
T=/B#&4/.?!!!
1.2 C¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm
S) &6PUS/M) 
( R8/3-N50
>/@!
J
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cơ sở lý luận về chất lượng SP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cơ sở lý luận về chất lượng SP - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cơ sở lý luận về chất lượng SP 9 10 823