Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më, cô thÓ
lµ §¹i héi §¶ng VI lµ c¸i mèc ®¸nh dÊu sù ®æi míi nÒn kinh tÕ ViÖt nam. Sù
chuyÓn m×nh sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, nÒn kinh
tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸
lµ mét c«ng cô ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn riªng cho m×nh
vµ mang ®Æc trng riªng. GÇn ®©y c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch cã sù ®æi
míi lµ mét thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy, sau mét thêi gian thùc
hiÖn ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp vÉn
cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp tíi vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn trªn ph¬ng diÖn nhËn
thøc cña ngêi lµm kÕ ho¹ch vÒ ph¬ng ph¸p vµ néi dung lµm kÕ ho¹ch.
Trong thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam
t«i ®· t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn bµi luËn v¨n tèt nghiÖp víi
®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam”
trong thêi gian thùc tËp vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi cña m×nh, t«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n thÇy gi¸o GS. TSKH Vò Huy Tõ trùc tiÕp híng dÉn t«i hoµn thiÖn ®Ò tµi
nµy cïng c¸c thÇy c« trong khoa QLDN ®· cung cÊp cho t«i nh÷ng kiÕn thøc
quý b¸u ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. §ång thêi t«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c phßng ban trong toµn Tæng c«ng ty chÌ
ViÖt Nam ®· tËn t×nh, t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp.
V× thêi gian còng nh nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn luËn kh«ng thÓ tr¸nh
khái sù sai sãt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý vµ Tæng
c«ng ty chÌ ViÖt Nam cïng c¸c b¹n ®äc viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Néi dung luËn v¨n ®îc chia thµnh 2 ch¬ng

Ch¬ng I
§¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña C«ng Ty ChÌ
ViÖt Nam
Ch¬ng II
MÊy gi¶i ph¸p hoµn hiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch
trong giai ®o¹n hiÖn nay

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I
®¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tæng
c«ng ty chÌ viÖt nam
I.

Kh¸I qu¸t chung vÒ tæng c«ng ty chÌ viÖt nam

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam.
TiÒn th©n Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c«ng
n«ng nghiÖp chÌ ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 95/ CP ngµy
19/4/1974 cña Héi ®ång chÝnh phñ lÊy tªn lµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp chÌ
thuéc Bé L¬ng thùc vµ thùc phÈm qu¶n lý.
• Giai ®o¹n tõ 1974-1978.
NhiÖm vô chÝnh cña liªn hiÖp lµ thu mua vµ chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu gåm
11 thµnh viªn.
Liªn hiÖp chÌ ®îc thÝ ®iÓm lµ Liªn hiÖp ®îc thµnh lËp ®Çu tiª...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më, cô thÓ
§¹i héi §¶ng VI c¸i mèc ®¸nh dÊu ®æi míi nÒn kinh ViÖt nam.
chuyÓn m×nh sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt m« cña nhµ níc, nÒn kinh
níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸
mét c«ng ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn riªng cho m×nh
mang ®Æc trng riªng. GÇn ®©y c«ng t¸c ho¹ch lËp kÕ ho¹ch ®æi
míi mét thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy, sau mét thêi gian thùc
hiÖn ®æi míi c«ng t¸c ho¹ch, ®Æc biÖt ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp vÉn
cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp tíi tiÕp tôc hoµn thiÖn trªn ph¬ng diÖn nhËn
thøc cña ngêi lµm kÕ ho¹ch vÒ ph¬ng ph¸p vµ néi dung lµm kÕ ho¹ch.
Trong thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam
t«i ®· t×m hiÓu c«ng t¸c ho¹ch ®Ó thùc hiÖn bµi luËn v¨n tèt nghiÖp víi
®Ò tµi: Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp ho¹ch t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam
trong thêi gian thùc tËp hoµn thiÖn ®Ò tµi cña m×nh, t«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n thÇy gi¸o GS. TSKH Huy trùc tiÕp híng dÉn t«i hoµn thiÖn ®Ò tµi
nµy cïng c¸c thÇy trong khoa QLDN ®· cung cÊp cho t«i nh÷ng kiÕn thøc
quý b¸u ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. §ång thêi t«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n tËp thÓ c¸n c«ng nh©n viªn, c¸c phßng ban trong toµn Tæng c«ng ty chÌ
ViÖt Nam ®· tËn t×nh, t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp.
thêi gian còng nh nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn luËn kh«ng thÓ tr¸nh
khái sai sãt mong gãp ý cña c thÇy trong khoa Qu¶n Tæng
c«ng ty chÌ ViÖt Nam cïng c¸c b¹n ®äc viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN 9 10 72