Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hoµ nhËp víi nh÷ng biÕn ®æi lín lao cña nÒn
kinh tÕ, ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng
kÓ. HiÖn nay ngµnh ®· thu hót hµng triÖu lao ®éng tham gia trong c¸c h×nh
thøc tæ chøc kinh doanh x©y dùng kh¸c nhau thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Hµng n¨m vèn ®Çu t vµo lÜnh vùc x©y dùng chiÕm tû lÖ lín trong GDP vµ
trong ng©n s¸ch nhµ níc. Ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng còng ®· v¬n lªn vÒ
mäi mÆt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ x©y dùng cña c¸c ngµnh, c¸c
doanh nghiÖp, c¸c ®Þa ph¬ng còng nh c¸c hé d©n c trong c¶ níc. NhiÒu c«ng
ty x©y dùng níc ta ®· vµ ®ang tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng x©y dùng mét sè
c«ng tr×nh quèc tÕ. Cã thÓ nãi thÞ trêng x©y dùng níc ta ngµy nay lµ kh¸ s«i
®éng vµ ngµy cµng më réng. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã sù chuyÓn ®æi tõ c¸c
doanh nghiÖp kiªm x©y dùng sang c¸c doanh nghiÖp x©y dùng chuyªn nghiÖp
víi c¸c qui m« lín, võa, nhá kh¸c nhau diÔn ra kh¸ nhanh. Sù ph¸t triÓn m¹nh
mÏ cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng chuyªn nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua ®·
thùc sù trë thµnh lùc lîng nßng cèt cña ngµnh. H¬n n÷a ngµnh c«ng nghiÖp
x©y dùng vèn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt kh¸c nhau víi c¸c ngµnh kinh tÕ
kh¸c nhau nh: s¶n phÈm, ®¬n chiÕc, cè ®Þnh ®Þa ®iÓm thi c«ng x©y dùng hay
thay ®æi, s¶n phÈm thêng thùc hiÖn ngoµi trêi, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn
tù nhiªn vÞ trÝ ®Þa lý cña khu vùc thi c«ng. Do ®ã ngµnh x©y dùng cã mét sè
®Æc thï trong ho¹t ®éng vµ kinh doanh nh c¬ cÊu vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm.
Ho¹t ®éng x©y dùng nhÊt lµ x©y dùng chuyªn nghiÖp cÇn cã sù phèi hîp
ho¹t ®éng cña nhiÒu bªn (chñ ®Çu t, c¬ quan thiÕt kÕ, tæ chøc thi c«ng, c¬
quan nhµ níc...) bëi vËy viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nµy lµ
hÕt søc phøc t¹p. §iÒu ®ã ®ßi hái cÇn ®µo t¹o vµ trang bÞ kiÕn thøc kinh tÕ vµ
kinh doanh cho c¸n bé qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy... vµ
trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cÇu 14 trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng
c«ng tr×nh giao th«ng I thuéc Bé giao th«ng, em thÊy ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n

1

®Çu t x©y dùng mét c¸ch hiÖu qu¶ cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra m«i trêng c¹nh tranh
tèt cho c¸c doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ ®Êu thÇu lµ h×nh thøc c¹nh tranh phæ
biÕn. HiÖn nay sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ngµy cµng trë
nªn gay g¾t th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu.
ChÝnh tõ thùc tÕ ®ã vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty cÇu 14 em thÊy
®Êu thÇu lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
bÊt cø c«ng ty x©y dùng nµo. Do ®ã, em quyÕt ®Þnh...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'('
()*!%+,!+-'.
//#"#$'++-0)
*1+ 2$"#$3!456
7')8 !"#$9%:;
0<('/++"#$''
#!'=:9'-#>)8+ 
"#$%?++ "#$-71
 .@+1)A&(&=B"#$'7 
-C-)AD7$'(&7$+(E'
#!;"#$7'#!"#$+;!
'@+ EF'+#G')H$'(I
J'#!"#$+;!@+%
$7$C$KL1)*: !
"#$1&<(;!'+'
'+M7>N:1==( "#$
7>NB$!BO+-++!
$;=P=Q+$ )5&"#$&-71
<DI-#:?+:'P'
7>N)
*I-"#$?"#$+;!&7$1K
I-+;R+:@+/ :
@+)))SC!@+>Q&!+@+>I-#
7//I)T+&LFI=/
#'-@+>Q+'I.#!)))
@+'.$I +UV$+- "#$
 . W+-X- Y?($!'#$'
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14 9 10 866