Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Kim Anh - QLKT K10

Lêi më ®Çu
Trong bÊt kú mét nÒn kinh tÕ nµo th× s¶n xuÊt còng lµ ®Ó phôc vô cho
tiªu dïng, nÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mµ kh«ng tiªu thô ®îc th× s¶n xuÊt trë
nªn v« nghÜa vµ v× thÕ kh«ng cã lý do ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i. H¬n n÷a, ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i quan t©m nÕu
nh kh«ng cÇn t¸c ®éng bÊt kú biÖn ph¸p nµo mµ s¶n phÈm vÉn cã thÓ ®Õn ®îc
víi thÞ trêng, víi ngêi tiªu dïng, vµ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nhng trong thùc tÕ, kh«ng bao giê cã ®îc ®iÒu nµy, trong khi ®ã, ngay tõ ®Çu,
khi tham gia vµo thÞ trêng, môc tiªu duy nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp, nhµ s¶n
xuÊt chÝnh lµ thu ®îc lîi nhuËn. Do vËy, c«ng t¸c lËp ra kÕ ho¹ch tiªu thô vµ
x©y dùng c¸c chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh nh»m ®¶m b¶o cho tÝnh
liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n
®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng, ®ã chÝnh lµ c¸c biÖn ph¸p nh»m g¾n s¶n xuÊt
víi thÞ trêng.
HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc
liÖt trªn thÞ trêng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong m«i trêng c¹nh
tranh ®ã buéc doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c, t¹o
cho doanh nghiÖp mét thÞ trêng tiªu thô riªng . §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn ®îc
hay kh«ng cßn chÝnh lµ viÖc doanh nghiÖp cã biÕt c¸ch g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng hay kh«ng, ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh s¾c bÐn nhÊt, hiÖu
qu¶ nhÊt.
T¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dîc phÈm Nh Thuû, vÊn ®Ò g¾n s¶n xuÊt víi
thÞ trêng ®ang lµ ®iÒu quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô
s¶n phÈm, th«ng qua ®ã C«ng ty thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Tríc t×nh h×nh
®ã, em ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng
cña c«ng ty Th¬ng m¹i vµ dîc phÈm Nh Thuû”. Tõ ®ã hÖ thèng l¹i mét sè
vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua ph¬ng ph¸p

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Kim Anh - QLKT K10

nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp, thèng kª so s¸nh... nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng
t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty , ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p
nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty trong thêi gian tíi.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
_ PhÇn I: Lý luËn chung vÒ thÞ trêng, ho¹t ®éng tiªu thô vµ vÊn ®Ò g¾n
s¶n xuÊt víi thÞ trêng .
_ PhÇn II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng
ty th¬ng m¹i vµ dîc phÈm Nh Thuû.
_ PhÇn III: Mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn nh»m g¾n s¶n
xuÊt víi thÞ trêng cña C...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Kim Anh - QLKT K10
Lêi më ®Çu
Trong bÊt mét nÒn kinh nµo t s¶n xuÊt còng ®Ó phôc cho
tiªu dïng, nÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®îc th× s¶n xuÊt trë
nªn nghÜa thÕ kh«ng do ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i. H¬n n÷a, ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i quan t©m nÕu
nh kh«ng cÇn t¸c ®éng bÊt biÖn ph¸p nµo s¶n phÈm vÉn cã thÓ ®Õn ®îc
víi thÞ trêng, víi ngêi tiªu dïng, vµ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nh-
ng trong thùc tÕ, kh«ng bao giê ®îc ®iÒu nµy, trong khi ®ã, ngay ®Çu,
khi tham gia vµo ttrêng, môc tiªu duy nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp, nhµ s¶n
xuÊt chÝnh thu ®îc lîi nhuËn. Do vËy, c«ng t¸c lËp ra ho¹ch tiªu thô
x©y dùng c¸c chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh nh»m ®¶m b¶o cho tÝnh
liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n
®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng, ®ã chÝnh lµ c¸c biÖn ph¸p nh»m g¾n s¶n xuÊt
víi thÞ trêng.
HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víic¹nh tranh khèc
liÖt trªn thÞ trêng. §Ó cã thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®îc trong m«i trêng c¹nh
tranh ®ã buéc doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra cho m×nh mét thÕ v÷ng ch¾c, t¹o
cho doanh nghiÖp mét thÞ trêng tiªu thô riªng . §iÒu nµy thÓ thùc hiÖn ®îc
hay kh«ng cßn chÝnh lµ viÖc doanh nghiÖp cã biÕt c¸ch g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr-
êng hay kh«ng, ®Ó ®ã ®Ò ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh c bÐn nhÊt, hiÖu
qu¶ nhÊt.
T¹i C«ng ty Th¬ng m¹i dîc phÈm Nh Thuû, vÊn ®Ò g¾n s¶n xuÊt víi
thÞ trêng ®ang lµ ®iÒu quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô
s¶n phÈm, th«ng qua ®ã C«ng ty thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Tríc t×nh h×nh
®ã, em ®· chän ®Ò tµi: "Mét biÖn ph¸p nh»m g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng
cña c«ng ty Th¬ng m¹i dîc phÈm Nh Thuû”. ®ã thèng l¹i mét
vÊn ®Ò luËn b¶n c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua ph¬ng ph¸p
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ 9 10 392