Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu¶n lý NVL

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ tÕ bµo cña nÒn
kinh tÕ, l¶ ®¬n vÞ trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®äng s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm.
còng nh bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo kh¸c, doanh nghiÖp x©y dùng trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n c¸c chi phÝ bá ra vµ
thu vÒ. §Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý vËt liÖu mét c¸ch hîp lý . Ph¶i
tæ chøc c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu tõ qu¸ tr×nh thu mua vËn chuyÓn liªn quan
®Õn kh©u dù tr÷ vËt t cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Ph¶i tæ chøc t«t c«ngt¸c
qu¶n lý thóc ®Èy kÞp thêi viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho viÖc thi c«ng x©y
dùng , ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh viÖc dù tr÷ tiªu hao nguyªn vËt
liÖu t¹i c«ng ty ®Ó tõ ®ã gãp phÇn gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt trong
x©y dùng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Muèn ®¹t ®îc ®iÒu dã doanh
nghiÖp ph¶i cã mét lîng vèn lu ®éng vµ sö dông nã mét c¸ch hîp lý, ®Ó th¸y
®îc ®iÒu ®ã thi mçi doanh nghiÖp ph¶i sö dông nguªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý
vµ qu¶n lý chóng mét c¸ch chÆt chÏ tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u sö dông võa
®¸p øng ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt võa tiÕt kiÖm chæng mäi hiÖn tîng s©m ph¹m tµi
s¶n cña nhµ níc vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn vµ nay ®· cã ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®îc sù chØ b¶o
cña cac c¸n bé c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng cïng c¸c
thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em, Em ®· m¹nh gian chon ®Ò tµi “C«ng t¸c qu¶n lý
nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng” nh»m
lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c gi÷a thùc tÕ vµ lý thuyÕt ®Ó cã thÓ hoµn
thiÖn bæ sung kiÕn thøc em ®· häc.
Bè côc b¸o c¸o tèt nghiÖp gåm c¸c phÇn sau:
- PhÇn I: lý luËn chung vÒ b¸o c¸o nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp
- PhÇn II: Mét sè ®iÓm chung t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp
vµ x©y dùng.
1

Qu¶n lý NVL
- PhÇn III: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Cæ
phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng.
- PhÇn IV: Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý
ngyªn vËt lÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiªts bÞ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng.
Trªn ®©y lµ toµn bé thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ngyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty
Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng.
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ
m¹et lý luËn còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ nªn b¶n B¸o c¸o nµy kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c
thÇy c« cïng c¸c c« chó trong phßng ki...
Qu¶n lý NVL
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh quèc d©n, doanh nghiÖp s¶n xuÊt bµo cña nÒn
kinh tÕ, ®¬n trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®äng s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm.
còng nh bÊtdoanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo kh¸c, doanh nghiÖp x©y dùng trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n c¸c chi phÝ bá ra vµ
thu vÒ. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ t trêng hiÖn nay, muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn doanh nghiÖp ph¶ibiÖn ph¸p qun lý vËt liÖu mét c¸ch hîp. Ph¶i
cc c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu qu¸ tr×nh thu mua vËn chuyÓn liªn quan
®Õn kh©u tr÷ vËt t cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Ph¶i chøc t«t c«ngt¸c
qu¶n lý thóc ®Èy p thêi viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho viÖc thi c«ng x©y
dùng , ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊpnh viÖc t tiªu hao nguyªnt
liÖu t¹i c«ng ty ®Ó ®ã gãp phÇn gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt trong
x©y dùng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Muèn ®¹t ®îc ®iÒu doanh
nghiÖp ph¶i cã mét lîng vèn lu ®éng vµdông mét c¸ch hîp, ®Ó th¸y
®îc ®iÒu ®ã thi mçi doanh nghiÖp ph¶i sö dông nguªn vËt liÖu mét c¸ch hîp
qu¶n lý chóng mét c¸ch chÆt c kh©u thu mua ®Õn kh©u dông võa
®¸p øng ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt võa tiÕt kiÖm chæng mäi hiÖn tîng s©m ph¹m tµi
s¶n cña nhµ níc vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ
XuÊt ph¸t do trªn nay ®· ®iÒu kiÖn thùc ®îc chØ b¶o
cña cac c¸n c«ng ty Cæ phÇn thiÕt c«ng nghiÖp x©y dùng cïng c¸c
thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em, Em ®· m¹nh gian chon ®Ò tµi C«ng t¸c qu¶n lý
nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng typhÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng” nh»m
lµm s¸ng nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c gi÷a thùc vµ lý thuyÕt ®Ó cã t hoµn
thiÖn bæ sung kiÕn thøc em ®· häc.
Bè côc b¸o c¸o tèt nghiÖp gåm c¸c phÇn sau:
- PhÇn I: lý luËn chung vÒ b¸o c¸o nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp
- PhÇn II: Mét sè ®iÓm chung t¹i c«ng ty phÇn thiÕtc«ng nghiÖp
vµ x©y dùng.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD 9 10 514