Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ
b¸n hµng

1

Lêi nãi ®Çu
Thùc tiÔn trong thêi gian qua cho thÊy: phÇn lín c¸c doanh nghiÖp th¬ng
m¹i ViÖt nam do qu¸ tËp trung tæ chøc nguån hµng mµ kh«ng tÝnh ®Õn nhu cÇu
thÞ trêng, tæ chøc søc b¸n vµ ®Æc biÖt lµ viÖc qu¶n lý b¸n hµng, ®· g©y nªn hiÖn
tîng tån kho vµ ø ®äng hµng ho¸, g©y thiÖt h¹i lín cho b¶n th©n doanh nghiÖp
còng nh cho c¶ hÖ thèng Th¬ng m¹i. Bªn c¹nh ®ã, còng cã nhiÒu doanh nghiÖp
th¬ng m¹i ë c¸c ®« thÞ lín sím nhËn thøc ®îc t×nh h×nh vµ ®· x¸c ®Þnh ®óng
®¾n vai trß cña c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng, ®· sím tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu
thÞ trêng, tæ chøc m¹ng líi b¸n, ®µo t¹o nh©n viªn b¸n chuyªn nghiÖp vµ bíc
®Çu ¸p dông mét sè c«ng nghÖ b¸n hµng tiÕn bé nh b¸n hµng tù phôc vô, b¸n
hµng qua m¹ng th«ng tin... Do ®ã, bé mÆt cña m¹ng líi b¸n (b¸n bu«n, b¸n lÎ,
xuÊt khÈu) ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt ®¸ng kÓ.
Trong bèi c¶nh ®ã, lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty Thùc phÈm Hµ
Néi ®· kh«ng ngõng ®æi míi v¬n lªn vµ ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch
lÖ, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi ®Ó thÝch øng víi xu
thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc.
Lµ sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®· ®ù¬c nhµ trêng
trang bÞ cho nh÷ng kiÕn thøc, lý luËn vÒ nghiªn cøu c«ng t¸c Qu¶n trÞ. Trong
thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi, t«i ®· ®îc quan
s¸t, t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt
lµ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng.
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp
C«ng ty hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tõ ®ã cã thÓ cñng
cè vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ phÇn cña C«ng ty, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Mét sè
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng ë C«ng ty Thùc
phÈm Hµ Néi” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
∗ Môc ®Ých nghiªn cøu: HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n
trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë mét C«ng ty Th¬ng m¹i ®« thÞ lín t¹i Hµ Néi; Ph©n

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ
b¸n hµng

2

tÝch thùc tr¹ng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng; Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p
nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng t¹i c«ng ty Thùc phÈm
Hµ Néi ®¸p øng nh÷ng môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty, cña ngµnh
Th¬ng m¹i thµnh phè trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ.
∗ §èi tîng, ph¹m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §èi tîng nghiªn cøu
lµ c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b¸n hµng v...
Mét sè gii ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qun trÞ
b¸n hµng
Lêi nãi ®Çu
Thùc tiÔn trong thêi gian qua cho thÊy: phÇn lín c¸c doanh nghiÖp th¬ng
m¹i ViÖt nam do qu¸ tËp trung tæ chøc nguån hµng mµ kh«ng tÝnh ®Õn nhu cÇu
thÞ trêng, tæ chøc søc b¸n vµ ®Æc biÖt lµ viÖc qu¶n lý b¸n hµng, ®· g©y nªn hiÖn
tîng tån kho ø ®äng hµng ho¸, g©y thiÖt h¹i lín cho b¶n th©n doanh nghiÖp
còng nh cho c¶ hÖ thèng Th¬ng m¹i. Bªn c¹nh ®ã, còng cã nhiÒu doanh nghiÖp
th¬ng m¹i ë c¸c ®« t lín sím nhËn thøc ®îc t×nh h×nh ®· x¸c ®Þnh ®óng
®¾n vai trß cña c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng, ®· sím tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu
thÞ trêng, chøc m¹ng líi b¸n, ®µo t¹o nh©n viªn b¸n chuyªn nghiÖp bíc
®Çu ¸p dông mét c«ng nghÖ b¸n hµng tiÕn nh b¸n hµng phôc vô, b¸n
hµng qua m¹ng th«ng tin... Do ®ã, bé mÆt cña m¹ng líi b¸n (b¸n bu«n, b¸n lÎ,
xuÊt khÈu) ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt ®¸ng kÓ.
Trong bèi c¶nh ®ã, lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty Thùc phÈm Hµ
Néi ®· kh«ng ngõng ®æi míi v¬n lªn vµ ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch
lÖ, t¹o ®µ cho ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi ®Ó thÝch øng víi xu
thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc.
sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®· ®ù¬c nhµ trêng
trang cho nh÷ng kiÕn thøc, luËn nghiªn cøu c«ng t¸c Qu¶n trÞ. Trong
thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty Thùc phÈm Néi, t«i ®· ®îc quan
s¸t, t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt
nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty trong chÕ thÞ tr-
êng.
Víi mong muèn ®îc ®ãng p nh÷ng ý kiÕn, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp
C«ng ty hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tõ ®ã cã thÓ cñng
ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ phÇn cña C«ng ty, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi: Mét
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng ë C«ng ty Thùc
phÈm Hµ Néi lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: thèng ho¸ mét vÊn ®Ò luËn qu¶n
trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë mét C«ng ty Th¬ng m¹i ®« thÞ lín t¹i Néi; Ph©n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội 9 10 861