Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Më ®Çu
Ch¬ng 1: mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ cæ phÇn ho¸ doanh

3

nghiÖp nhµ níc

5
5
5

1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.
1.1.1. Doanh nghiÖp nhµ níc vµ vai trß cña doanh nghiÖp nhµ níc
1.1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc t¹i ViÖt
Nam
1.2. Néi dung vµ qui tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.
1.2.1. Néi dung c¬ b¶n cña chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ

7
11

níc
1.2.2. Qui tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc
1.3. Kinh nghiÖm cña Trung Quèc vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ

11
13

cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.
1.3.1. Kinh nghiÖm Trung Quèc
1.3.2. Kinh nghiÖm Thµnh phè Hå ChÝ Minh

14
14
18

trªn ®Þa bµn Hµ Néi

21
21
21
23
26

Néi.
2.2.1. Kh¸i qu¸t tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ë Hµ

28

Néi giai ®o¹n 1996-2003
2.2.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ë Hµ Néi

28
29

ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc t¹i Hµ Néi

3.1. Quan ®iÓm, môc tiªu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc cña

31
31

Hµ Néi ®Õn cuèi n¨m 2005.
3.1.1. Quan ®iÓm tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc
3.1.2. Môc tiªu
3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh

31
32
34

Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc

2.1. S¬ lîc qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam.
2.1.1. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm (1992-5/1996)
2.1.2. Giai ®o¹n më réng (5/1996-6/1998)
2.1.3. Giai ®o¹n chñ ®éng (7/1998-nay)
2.2. Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë Hµ

Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn

nghiÖp nhµ níc ë Hµ Néi.

-1-

3.2.1. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ cæ phÇn ho¸
doanh nghiÖp nhµ níc
3.2.2. Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ

34

níc
3.2.3. Lùa chän doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn ho¸ ®ång thêi cñng cè

35

l¹i doanh nghiÖp tríc khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸
3.2.4. Hoµn thiÖn c¬ chÕ ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp nhµ níc
3.2.5. CÇn cã c¬ chÕ ph©n bæ vµ tæ chøc b¸n cæ phiÕu hîp lÝ h¬n
3.2.6. G¾n sù ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n víi cæ phÇn ho¸ doanh

42
43
46

nghiÖp nhµ níc

49
50
51

KÕt luËn
Tµi liÖu tham kh¶o

-2-

Më ®Çu
Trong tiÕn tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
c¬ chÕ thÞ trêng, sù ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh së h÷u ®· trë thµnh ®ßi hái tÊt yÕu
vµ ngµy cµng phæ biÕn trong toµn x· héi. Nh÷ng thµnh tùu ®æi míi ®· cho
thÊy râ r»ng: bªn c¹nh h×nh thøc së h÷u Nhµ níc, c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c (
T nh©n hay hçn hîp) nÕu ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng ph¸t huy vai trß tÝch
cùc trong ®êi sèng kinh tÕ. Sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h...
Môc lôc
Më ®Çu
3
Ch¬ng 1: mét vÊn ®Ò luËn phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ níc
5
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.
5
1.1.1. Doanh nghiÖp nhµ níc vµ vai trß cña doanh nghiÖp nhµ níc
5
1.1.2. cÇn thiÕt ph¶i phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc t¹i ViÖt
Nam
7
1.2. Néi dung vµ qui tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.
11
1.2.1. Néi dung b¶n cña chñ tr¬ng phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ
níc
11
1.2.2. Qui tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc
13
1.3. Kinh nghiÖm cña Trung Quèc Thµnh phè ChÝ Minh
cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.
14
1.3.1. Kinh nghiÖm Trung Quèc
14
1.3.2. Kinh nghiÖm Thµnh phè Hå ChÝ Minh
18
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc
trªn ®Þa bµn Hµ Néi 21
2.1. S¬ lîc qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam.
21
2.1.1. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm (1992-5/1996)
21
2.1.2. Giai ®o¹n më réng (5/1996-6/1998)
23
2.1.3. Giai ®o¹n chñ ®éng (7/1998-nay)
26
2.2. Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë
Néi.
28
2.2.1. Kh¸i qu¸t tiÕn tr×nh phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ë
Néi giai ®o¹n 1996-2003
28
2.2.2. §¸nh gi¸ tc tr¹ng phÇn ho¸ doanh nghp nhµ níc ë Hµ Néi
29
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh phÇn
ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc t¹i Hµ Néi 31
3.1. Quan ®iÓm, môc tiªu phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc cña
Hµ Néi ®Õn cuèi n¨m 2005.
31
3.1.1. Quan ®iÓm tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc
31
3.1.2. Môc tiªu
32
3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ níc ë Hµ Néi.
34
- 1 -
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội 9 10 38