Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Ngµy nay, trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ buéc c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i t¹o ra søc bËt néi t¹i trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t. Cïng víi viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh, ®æi míi chiÕn lîc
vÒ thÞ trêng, ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m
®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së ph¸p lý, cã kÕ
ho¹ch.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel,
em ®· ®îc t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tiÔn cña c«ng ty, n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh chung
vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n
lý còng nh viÖc tæ chøc nh©n sù vµ mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh kh¸c.
Nhê sù híng dÉn tËn t×nh cña Th¹c sü Lu Hoµi Nam vÒ ph¬ng ph¸p tiÕn
hµnh t×m hiÓu thùc tÕ vµ c¸ch n¾m b¾t thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt, cïng víi sù híng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ C« Hµ BÝch Hêng trëng cöa hµng ®· gióp em cã c¸i nh×n thùc tÕ vÒ t×nh h×nh cña sù ph¸t triÓn
hµng ®iÖn tö trªn thÞ tr¬ng néi ®Þa.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i ®©y, em ®· cã ®îc mét sè hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c
qu¶n lý, cïng víi kiÕn thøc vÒ b¸n hµng ®iÖn tö. V× thÕ em ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó
cñng cè l¹i vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n mäi ngêi ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc
tËp!

SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö
chuyªn dông Hanel
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
XÝ nghiÖp ®iÖn tö chuyªn dông Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè:
1408 Q§/UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ký ngµy 3/4/1993 trùc thuéc C«ng
ty ®iÖn tö Hµ Néi.
Sau khi thµnh lËp XÝ nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng víi ngµnh nghÒ chÝnh lµ s¶n
suÊt thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dông, thiÕt bÞ ®o lêng vµ ®iÒu khiÓn.Tæng sè vèn ®îc
Nhµ níc cÊp lµ: 219.782.868 ®ång.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cã thÓ nãi ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp lµ kh«ng cã hiÖu qu¶.S¶n phÈm s¶n xuÊt ra chÊt lîng kh«ng cao vµ
bÞ c¹nh tranh bëi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña xÝ nghiÖp trong 3 n¨m tríc khi cæ phÇn.
§¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång
TT
ChØ tiªu
1 Doanh thu

1996
10.114.749

1997
5.055.514

1998
6.826.381

2

Vèn kinh doanh

208.715

219.782

219.782

3

Vèn nhµ níc

188.608

182.961

182.961

4

Lîi nhuËn tríc thuÕ

121.815

131.433

103.043

5

Lîi nhuËn sau thuÕ

49.047

42.047

31.572

6

Thu nhËp b×nh qu©n CN

350

400

400

7

...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ buéc c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c
thµnh phÇn kinh ph¶i t¹o ra søc bËt néi t¹i trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t. Cïng víi viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh, ®æi míi chiÕn lîc
thÞ trêng, ®æi míi thuËt c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m
®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn ph¸p lý,
ho¹ch.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel,
em ®· ®îc t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tiÔn cña c«ng ty, n¾m b¾t ®îc t×nhnh chung
vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n
lý còng nh viÖc tæ chøc nh©n sù vµ mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh kh¸c.
Nhê híng dÉn tËn t×nh cña Th¹c Lu Hoµi Nam ph¬ng ph¸p tiÕn
hµnh t×m hiÓu thùc tÕ vµ c¸ch n¾m b¾t thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt, cïng víi sù h-
íng dÉn gióp ®ìn t×nh cña c¸c chó trong c«ng ty ®Æc biÖt Hµ BÝch H-
êng trëng cöa hµng ®· gióp em c¸i nh×n thùc t×nh h×nh cña ph¸t triÓn
hµng ®iÖn tö trªn thÞ tr¬ng néi ®Þa.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i ®©y, em ®· ®îc mét hiÓu biÕt c«ng t¸c
qu¶n lý, cïng víi kiÕn thøc b¸n hµng ®iÖn tö. V× thÕ em ®· ®iÒu kiÖn ®Ó
cñng cè l¹i vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n mäi ngêi ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc
tËp!
SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel 9 10 590