Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2105 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CH¦¥NG 1: TæNG QUAN VÒ C¤NG TY Cæ PHÇN VIÔN TH¤NG
§IÖN LùC Hµ NéI
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty Cæ phÇn ViÔn th«ng §iÖn lùc Hµ Néi (Tªn giao dÞch
HANOI TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY –
tªn viÕt t¾t lµ HATEC ) lµ mét c«ng ty cæ phÇn ®îc thµnh lËp theo luËt
doanh nghiÖp cña ViÖt Nam. C«ng ty ®îc thµnh lËp vµo ngµy 31/3/2000
vµ ho¹t déng díi h×nh thøc C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n víi tªn gäi
C«ng ty TNHH ViÔn th«ng §iÖn lùc Hµ Néi (HANOI TELECOMS
ELECTRICITY COMPANY LIMITED). Trô së chÝnh cña c«ng ty lóc
®ã ®Æt sè 25B, phè Th¸i Phiªn, Hµ Néi.
Víi ®êng lèi vµ chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc, xu thÕ
thêi ®¹i, ngµy 23/3/2004, C«ng ty TNHH ViÔn Th«ng §iÖn lùc chuyÓn
sang h×nh thøc C«ng ty Cæ PhÇn ViÔn th«ng §iÖn lùc Hµ Néi ( HANOI
TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY). HiÖn nay,
c«ng ty ®ang ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 8, Gi¸p NhÞ, Hoµng Mai, Hµ Néi.
Th¸ng 6 n¨m 2004 C«ng ty ®· cã thªm mét v¨n phßng t¹i TÇng 3, N¬ 8,
Khu §« thÞ míi B¾c Linh §µm, Hµ Néi.
C«ng ty HATEC lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng
víi ngµnh nghÒ chÝnh lµ t vÊn thiÕt kÕ, x©y l¾p vµ t vÊn gi¸m s¸t c«ng
tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, cung øng vËt t thiÕt bÞ ngµnh ®iÖn. Lµ
mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n
hµng, ®îc ®¨ng kÝ kinh doanh theo quy ®Þnh.
Nguån vèn kinh doanh ban ®Çu cña c«ng ty lµ 3.000.000.000 ®ång,
trong ®ã:
- Vèn cè ®Þnh: 2.160 triÖu ®ång
- Vèn lu ®éng: 840 triÖu ®ång
Theo nguån vèn:

- Vèn vay: 900 triÖu ®ång
- Vèn gãp: 2100 triÖu ®ång
• Nguån lao ®éng: 26 lao ®éng
(trÝch tõ b¸o c¸o cña c«ng ty HATEC)
1.2 LÜnh vùc kinh doanh chÝnh
Theo giÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè 0103003438 do së kÕ ho¹ch
vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp ®¨ng kÝ, ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng
ty bao gåm:
- X©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®Õn 35 KV
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp
- Kinh doanh vËt t thiÕt bÞ ngµnh ®iÖn, dông cô trang bÞ b¶o hé
lao ®éng.
- §¹i lý kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng
- DÞch vô vËn t¶i hµng ho¸
- ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn: §èi víi c«ng trÝnh x©y dùng d©n dông vµ
c«ng nghiÖp
- ThiÕt kÕ quy ho¹ch m¹ng líi ®iÖn ®« thÞ vµ n«ng th«n
- ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35KV
- LËp c¸c dù ¸n ®Çu t.
(TrÝch Hå s¬ n¨ng lùc ph¸p lý cña c«ng ty )

Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, c«ng ty Cæ phÇn
ViÔn th«ng §iÖn Lùc Hµ Néi ngµy cµng më réng vÒ quy m« còng nh c¬
cÊu ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶, cã nhiÒu bíc tiÕn ®¸ng kÓ.
1.3 C¬ cÊu lao ®éng cña HATEC
HiÖn nay, C«...
CH¦¥NG 1: TæNG QUAN VÒ C¤NG TY Cæ PHÇN VIÔN TH¤NG
§IÖN LùC Hµ NéI
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

 !"#" $%"#"&!!'( !% ) $*'+
,-."/0123453
607123,89:8:;<<<
,=>?@AB0C5=,>D
 !"#" $%
"#"&!!' $*'#!$!"E/7AFGHI6J
1K1LGM;NOPMB*P7
>1QM,6AR1J1.6S,>PT5-
Q1=P;8:8:;<<UP5V
G?@* !
"#" $%"#"&!!'( !% ) $*'/7P
11LAFGHI=GMWPXBP$P7
BYZ0;<<U1[K00,Z\=8PRWP
)50>O.#0P7
"0=1A],T^
,>_I,`-a-PT^.,,`B0GB
A?P3bBBa-ac53P5@,3-b17#
01R,a-13PK`5AP120HaS=^
P121ZaIa4d517
5e,Mab15687<<<7<<<7<<<1eP
A1Kf
- Vèn cè ®Þnh: 2.160 triÖu ®ång
- Vèn lu ®éng: 840 triÖu ®ång
Theo nguån vèn:
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội 9 10 748