Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM KS Đống Đa

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
H iÖn nay, ®Êt níc ta ®ang bíc sang thêi kú ®Èy m¹nh héi nhËp c«ng nghiÖp
hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Èy nhanh héi nhËp trong bèi c¶nh cã nhiÒu thêi c¬, thuËn
lîi míi, nhng còng cã nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc míi. ViÖc chuyÓn sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, më réng quan
hÖ víi níc ngoµi còng nh cuéc C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn nay ®ßi
hái ®éi ngò c¸n bé nãi chung trong ®ã cã c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp Th ¬ng
m¹i ph¶i cã ®ñ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt C¸ch m¹ng, n¨ng lùc trÝ tuÖ, n¨ng
lùc tæ chøc ®iÒu hµnh thùc tÕ. Th¬ng nghiÖp kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt
vµ tiªu dïng mµ víi t c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp cã vÞ trÝ quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt trong thêi kú ®æi míi, th¬ng nghiÖp cÇn
gãp phÇn tÝch cùc cho s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, ph©n c«ng l¹i lao ®éng
x· héi thóc ®Èy c¸c ngµnh ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i tiÕn c¬ cÊu s¶n xuÊt, n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm, lµm cho s¶n xuÊt g¾n víi nhu cÇu thÞ trêng.
Héi nhËp vµ toµn cÇu hãa lµ mét xu thÕ kh¸ch quan ngµy cµng cã nhiÒu
níc tham gia, trong ®ã cã ViÖt Nam, ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é
vÒ mäi mÆt. Th¸ng 7/1995 ViÖt Nam ®· gia nhËp ASEAN vµ trë thµnh thµnh
viªn chÝnh thøc cña DiÔn ®µn kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (A
PEC) th¸ng 11/1998, tham gia DiÔn ®µn ¸ ¢u (ASEM) th¸ng 3/1996, ®· ký
HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt Nam Hoa Kú n¨m 2000 vµ ®ang trong qu¸ tr×nh
®µm ph¸n gia nhËp tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
- Trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu "Më réng thÞ trêng ngoµi níc g¾n víi viÖc ph¸t triÓn æn ®Þnh thÞ trêng trong níc, lÊy thÞ trêng trong
níc lµm c¬ së, ®Æt hiÖu qu¶ kinh doanh th¬ng nghiÖp trong hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi
cña toµn bé nÒn kinh tÕ" C«ng ty Th¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a - ®¬n vÞ chñ yÕu
lµ kinh doanh b¸n lÎ vµ dÞch vô nhµ hµng kh¸ch s¹n, ngoµi nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l1

îc ®îc Së Th¬ng m¹i giao cßn ph¶i phÊn ®Êu. B¶o ®¶m ®êi sèng cña CB.CNV,
b¶o toµn vµ t¨ng trëng vèn.
- §Ó thùc hiÖn ®îc ®óng nhiÖm vô ®ã ®èi víi C«ng ty cÇn cã

mét

®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia giái vÒ c¸c lÜnh vùc th¬ng m¹i, du lÞch, kh¸ch s¹n,
xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn thÞ trêng vµ qu¶n lý kinh tÕ ...
- ViÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty cßn do yªu cÇu vÒ tæ
chøc bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qña, n©ng cao n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch vµ tæ
chøc s¶n xuÊt kinh doanh; kh«ng nh÷ng tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, cã hiÖu suÊt
c«ng t¸c cao mµ cßn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi
víi ...
PhÇn më ®Çu
HiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang bíc sang thêi kú ®Èy m¹nh héi nhËp c«ng nghiÖp
hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Èy nhanh héi nhËp trong bèi cnh cã nhiÒu thêi c¬, thuËn
lîi míi, nhng còng cã nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc míi. ViÖc chun sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, më réng quan
hÖ víi níc ngi còng nh cc C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn nay ®ßi
hái ®éi ngò n bé nãi chung trong ®ã cã c¸n bé qu¶n lý doanh nghp Th¬ng
m¹i phi cã ®ñ n lÜnh cnh trÞ, phÈm chÊt C¸ch ng, n¨ng c t tuÖ, n¨ng
lùc tæ chøc ®iÒu nh thùc . Th¬ng nghiÖp kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a n xuÊt
vµ tiªu dïng mµ víi t c¸ch lµ mét nnh kinh tÕ ®éc lËp cã vÞ t quan träng
trong nÒn kinh tÕ qc d©n, ®Æc bt trong thêi ®æi míi, th¬ng nghiÖp cÇn
gãp phÇn tÝch cùc cho sn xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, ph©n c«ng l¹i lao ®éng
x· héi thóc ®Èy c¸c ngµnh ®æi míi c«ng nghÖ, ci tiÕn c¬ cÊu sn xuÊt, n©ng
cao chÊt lîng sn phÈm, lµm cho sn xuÊt g¾n víi nhu cÇu thÞ trêng.
Héi np vµ toµn cÇu hãa lµ mét xu thÕ kch quan ny cµng cã nhu
níc tham gia, trong ®ã ViÖt Nam, ®ßi hái ®éi n c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é
vÒ mäi mÆt. Th¸ng 7/1995 ViÖt Nam ®· gia nhËp ASEAN vµ trë tnh tnh
viªn chÝnh thøc cña Dn ®µn kinh tÕ khu vùc Cu ¸ - Ti B×nh D¬ng (A
PEC) th¸ng 11/1998, tham gia DiÔn ®µn ¸ ¢u (ASEM) th¸ng 3/1996, ®· ký
HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt Nam Hoa Kú n¨m 2000 vµ ®ang trong qu¸ tr×nh
®µm ph¸n gia nhËp tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
- Trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ quèc®Ó ®¹t ®îc môc tiªu "Më réng ttr-
êng ngoµi níc g¾n víi viÖc ph¸t triÓn æn ®Þnh thÞ trêng trong níc, lÊy thÞ trêng trong
níc lµm c¬ së, ®Æt hiÖu qu¶ kinh doanh th¬ng nghiÖp trong hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi
cña toµn bé nÒn kinh " C«ng ty Th¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a - ®¬n chñ yÕu
lµ kinh doanh n lÎ vµ dÞch vô nhµ hµng kh¸ch s¹n, ngoµi nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l-
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM KS Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM KS Đống Đa - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM KS Đống Đa 9 10 933