Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM XD Bạch Đằng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña
C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng
I. LÞch sö h×nh thµnh

1. §Þa chØ liªn hÖ
+ Trô së chÝnh

: Sè 71 B¹ch §»ng- QuËn Hai Bµ Trng- Hµ Néi

+ Tªn giao dÞch

: VIETRCIMEX

+ §iÖn tho¹i

: 049875636

+ Sè Fax

: 04.8763567

+ Tµi kho¶n cña c«ng ty : Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam.
2. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty
C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc
thuéc Tæng c«ng ty th¬ng m¹i vµ x©y dùng (tríc kia lµ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu, s¶n xuÊt, cung øng vËt t ) trùc thuéc Bé Giao Th«ng VËn T¶i. Víi diÖn
tÝch lµ 8327 mÐt vu«ng theo hîp ®ång sè 34678/§C/ND/H§ND ký ngµy
30/08/1999, khu ®Êt trªn ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ sö dông nh sau:
- Ngµy 31/01/1993 Bé trëng Bé GTVT ra quyÕt ®Þnh sè 130/Q§/KH§T,
C¶ng Hµ Néi giao toµn bé khu ®Êt bao gåm nhµ xëng, nhµ v¨n phßng, nhµ
kho, b·i cho Tæng c«ng ty XNK, s¶n xuÊt cung øng vËt t GTVT.
- Ngµy 09/05/1996 Bé trëng Bé GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè
989/Q§/TCCB/L§ cho phÐp thµnh lËp “ XÝ nghiÖp gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu
vµ trang trÝ néi thÊt”.
- Ngµy 28/10/1999 Bé trëng Bé GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè967/Q§/BGTVT
cho phÐp thµnh lËp DNNN “ C«ng ty Mü nghÖ vµ Trang trÝ néi thÊt” trªn c¬ së
chuyÓn ®æi tæ chøc “ XÝ nghiÖp gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi
thÊt”.
- Ngµy 16/12/1999 «ng Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ X©y
dùng (tríc kia lµ Tæng c«ng ty XNK, s¶n xuÊt, cung øng vËt t GTVT) ra QuyÕt
®Þnh sè 54/Q§/TCL§ giao cho c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ Trang trÝ néi

thÊt toµn bé mÆt b»ng 8327 mÐt vu«ng bao gåm nhµ lµm viÖc, kho xëng vµ c¸c
c«ng tr×nh trªn khu ®Êt lµm trô së vµ s¶n xuÊt, kinh doanh.
- Ngµy 13/09/2001 Bé trëng Bé GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè
3017/Q§/BGTVT vÒ viÖc ®æi tªn doanh nghiÖp nhµ níc “ C«ng ty Mü nghÖ vµ
Trang trÝ néi thÊt” thµnh “ C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng”.
C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng víi chøc n¨ng ho¹t ®éng
réng r·i ®a ngµnh nghÒ : S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ, gèm sø, ®å
ch¬i, quµ lu niÖm, m¸y mãc thiÕt bÞ, n«ng l©m thuû s¶n, hµng tiªu dïng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, kinh doanh kho b·i...x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i
c«ng nghiÖp vµ d©n dông.
HiÖn nay, c«ng ty ®ang dïng 4000 mÐt vu«ng mÆt b»ng lµm nhµ kho, xëng s¶n xuÊt vµ nhµ v¨n phßng, sè cßn l¹i lµm s©n, c©y xanh vµ ®êng ®i bé
3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
Cïng víi sù vËn ®éng trëng thµnh, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm
vµ c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, c«ng nghÖ kü thuËt
míi, c«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v¬...
Ch¬ng I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn a
C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng
I. LÞch sö h×nh thµnh
1. §Þa chØ liªn hÖ
+ Trô së chÝnh : Sè 71 B¹ch §»ng- QuËn Hai Bµ Trng- Hµ Néi
+ Tªn giao dÞch : VIETRCIMEX
+ §iÖn tho¹i : 049875636
+ Sè Fax : 04.8763567
+ Tµi kho¶n cña c«ng ty : Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam.
2. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty
C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc
thuéc Tæng c«ng ty th¬ng m¹i vµ x©y dùng (tríc kia lµ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu, s¶n xuÊt, cung øng vËt t ) trùc thuéc Giao Th«ng VËn T¶i. Víi diÖn
tÝch lµ 8327 mÐt vu«ng theo hîp ®ång 34678/§C/ND/H§ND ngµy
30/08/1999, khu ®Êt trªn ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ sö dông nh sau:
- Ngµy 31/01/1993 trëng GTVT ra quyÕt ®Þnh 130/Q§/KH§T,
C¶ng Néi giao toµn khu ®Êt bao gåm nhµ xëng, nhµ v¨n phßng, nhµ
kho, b·i cho Tæng c«ng ty XNK, s¶n xuÊt cung øng vËt t GTVT.
- Ngµy 09/05/1996 trëng GTVT ra QuyÕt ®Þnh
989/Q§/TCCB/L§ cho phÐp thµnh lËp “ XÝ nghiÖp gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu
vµ trang trÝ néi thÊt”.
- Ngµy 28/10/1999 trëng GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè967/Q§/BGTVT
cho phÐp thµnh lËp DNNN “ C«ng ty Mü nghÖ vµ Trang trÝ néi thÊt” trªn c¬ së
chuyÓn ®æi chøc nghiÖp gèm nghÖ xuÊt khÈu trang trÝ néi
thÊt”.
- Ngµy 16/12/1999 «ng Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ X©y
dùng (tríc kia lµ Tæng c«ng ty XNK, s¶n xuÊt, cung øng vËt t GTVT) ra QuyÕt
®Þnh 54/Q§/TCL§ giao cho c«ng ty nghÖ xuÊt khÈu Trang trÝ néi
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM XD Bạch Đằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM XD Bạch Đằng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty TM XD Bạch Đằng 9 10 764