Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà 

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o tæng hîp
trÇn v¨n trêng

Lêi më ®Çu

X· héi cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cµng gi÷ vai trß
quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng t¸c nghiªn cøu,
ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh v× thÕ mµ ngµy
cµng ®îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t
®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ s©u
s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu trong c«ng t¸c
qu¶n lý cña C«ng ty. MÆt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh sÏ gióp cho c¸c C«ng ty
t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶n lý C«ng ty nh»m huy
®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... cña C«ng ty vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
§îc sù híng dÉn cña c« T« ThÞ Phîng vµ sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc vµ
c¸c phßng ban trong C«ng ty VT, XD vµ chÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh Hµ em ®· cè
g¾ng hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nµy, em ®· cã ®îc c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
§iÒu nµy gióp em cã ®Þnh híng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “Chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em cha thÓ ®i s©u
vµo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái
nh÷ng sai sãt trong bµi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña
ThÇy C«.
Hµ Néi 03/2003
Sinh viªn

TrÇn V¨n Trêng

qtkd9-hn

khoa kinh tÕ ph¸p chÕ

1

B¸o c¸o tæng hîp
trÇn v¨n trêng

PhÇn I
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vËn t¶i, x©y dùng vµ chÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh hµ
I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty
C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét doanh
nghiÖp Nhµ níc thuéc Tæng C«ng ty L¬ng thùc MiÒn B¾c do Bé N«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh lËp
Trô së cña C«ng ty : sè 9A VÜnh Tuy - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi.
C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc sè
44/NN/TCCB-Q§ ngµy 18/01/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghÖ thùc phÈm.
Sè ®¨ng ký kinh doanh : 105865 víi ngµnh nghÒ kinh doanh khi thµnh lËp lµ:
VËn t¶i hµng ho¸
Th¬ng nghiÖp b¸n bu«n b¸n lÎ
C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng
II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét trong sè 35
c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n
bé c«ng nh©n viªn lµ 200 ngêi, víi tæng sè lîng vèn c«ng ty ®ang sö dông lµ 15.37
tû ®ång. NÕu xÐt vÒ tæn...
B¸o c¸o tæng hîp
trÇn v¨n trêng
Lêi më ®Çu
héi cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cµng gi÷ vai t
quan träng, quyÕt ®Þnh tån t¹i pt triÓn cña héi. C«ng t¸c nghiªn cøu,
ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh v× thÕ mµ ngµy
cµng ®îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t
®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ s©u
s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu trong c«ng t¸c
qu¶n cña C«ng ty. MÆt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh gióp cho c¸c C«ng ty
t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng kinhqu¶n lý C«ng ty nh»m huy
®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... cña C«ng ty vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
§îc híng dÉn cña  vµ gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc
c¸c phßng ban trong  em ®·
g¾ng hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nµy, em ®· cã ®-
îc c¸i nh×n tæng quan c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
§iÒu nµy gióp em ®Þnh híng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “Chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em cha thÓ ®i s©u
vµo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò t cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái
nh÷ng sai sãt trong bµi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®îc ®ãng gãp cña
ThÇy C«.
Hµ Néi 03/2003


 !
qtkd9-hn
khoa kinh tÕ ph¸p chÕ
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà  - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà  9 10 526