Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc th¬ng m¹i

chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§¬n vÞ thùc tËp: C«ng ty øng dông kü thuËt vµ
th¬ng m¹i ¸ Ch©u
Chuyªn ®Ò: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ”

Gi¸o viªn híng dÉn

:

TS - Ph¹m C«ng §oµn

Sinh viªn thùc hiÖn

:

§µo Minh Phíc

Líp

:

35 - A8

Khoa

:

Qu¶n trÞ doanh nghiÖp

Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Hµ Néi: 05-2003

Lêi nãi ®Çu
Kinh tÕ thÞ trêng víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ßi hái mçi
chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng.
Ph¶i biÕt ph¸t huy mäi lç lùc v¬n lªn, t¹o chç ®øng cho m×nh trªn th¬ng trêng
®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy th× c¸c doanh nghiÖp
ph¶i biÕt t×m mäi c¸ch ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, tõ ®ã më réng thÞ phÇn
cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ cña doanh nghiÖp.
Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng
lu«n g¾n liÒn søc sèng cña mét doanh nghiÖp. Mäi nç lùc ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng cña doanh nghiÖp chØ nh»m vµo mét híng ®Ých duy nhÊt lµ ®Èy
m¹nh doanh sè më réng thÞ trêng tiªu thô, nhê ®ã hµng ho¸ ®îc chuyÓn thµnh
tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp vµ chu chuyÓn tiÒn tÖ
trong x· héi, ®¶m b¶o phôc vô cho c¸c nhu cÇu x· héi.
Nh vËy, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng trªn c¬ së ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu
thô hµng ho¸ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng, lµ mét yªu cÇu thêng xuyªn vµ
cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp, lµ con ®êng c¬
b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn c¸c môc tiÒu cña doanh
nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty INCOM em ®· lùa chän ®Ò tµi :” Mét
sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng
m¹i” víi môc ®Ých ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh
doanh cña C«ng ty vµ ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng tiªu thô,
tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng
ty.

§µo minh Phíc

2 Khoa QTDN - Líp K35-A8

Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I: Lý luËn vÒ cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ
trêng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
I. Doanh nghiÖp vµ thÞ trêng cña doanh nghiÖp.

1.1. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Nh×n bÒ ngoµi doanh nghiÖp ®îc biÓu hiÖn nh lµ mét toµ nhµ, nh÷ng m¸y
mãc, mét tÊm biÓn, nh·n hiÖu s¶n phÈm, v.v, tãm l¹i lµ nh÷ng yÕu tè rêi r¹c.
Tõ gãc ®é ph¸p luËt, doanh nghiÖp ®îc hiÓu nh lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh
®îc thµnh lËp ®Ó thù...
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc th¬ng m¹i
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§¬n vÞ thùc tËp: C«ng ty øng dông kü thuËt vµ
th¬ng m¹i ¸ Ch©u
Chuyªn ®Ò: Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
Gi¸o viªn híng dÉn : TS - Ph¹m C«ng §oµn
Sinh viªn thùc hiÖn : §µo Minh Phíc
Líp : 35 - A8
Khoa : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu 9 10 527