Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cæ phÇn
ho¸ tõ th¸ng 6 n¨m 2000. TiÒn th©n lµ C«ng ty rîu - níc gi¶i kh¸t Th¨ng
Long. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ Vang hoa
qu¶ c¸c lo¹i. S¶n phÈm Vang hoa qu¶ cña C«ng ty kh«ng ngõng ®îc hoµn
thiÖn vµ dÇn chøng tá ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong ngµnh s¶n xuÊt Vang. Tuy
nhiªn, ®Æc trng c¬ b¶n cña lo¹i s¶n phÈm trªn lµ tÝnh mïa vô cao. DÉn ®Õn t×nh
tr¹ng n¨ng lùc s¶n xuÊt d thõa trong nh÷ng thêi ®iÓm tr¸i vô. Do vËy ®Ó n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt- kinh doanh h¬n n÷a, C«ng ty cÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n
phÈm trªn c¬ së t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm bæ sung míi. Nh÷ng s¶n phÈm míi
nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh: s¶n xuÊt vµo nh÷ng thêi ®iÓm tr¸i vô víi
s¶n xuÊt Vang vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt t¬ng ®ång víi d©y
chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Vang.
Dùa vµo nh÷ng nghiªn cøu nhÊt ®Þnh vÒ nhu cÇu cña s¶n phÈm níc Ðp
tr¸i c©y thÊy r»ng: ®©y lµ mét lo¹i s¶n phÈm cã nhu cÇu kh¸ lín t¹i thÞ trêng
tiªu dïng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, lîng cung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n
phÈm nµy vÉn cßn thÊp so víi nhu cÇu hiÖn t¹i còng nh tiÒm n¨ng cña nã. Bªn
c¹nh ®ã, s¶n phÈm nµy còng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn lùa chän s¶n phÈm bæ
sung cña C«ng ty Cæ PhÇn Th¨ng Long. Do ®ã, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp
tr¸i sÏ lµ híng kinh doanh míi hiÖu qu¶ cña C«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng ThÞ trêng cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng
Long, t¸c gi¶ ®· lùa chän ®Ò tµi luËn v¨n lµ: “§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp
tr¸i c©y t¹i C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long” víi mong muèn t×m híng ®i míi
cña c«ng ty, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh cña
C«ng ty.
KÕt cÊu luËn v¨n gåm ba phÇn:
PhÇn i: Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long
PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y
t¹i C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y
t¹i C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o PGS. TS §inh ThÞ Ngäc Quyªn,
Phßng ThÞ trêng vµ C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long ®· gióp t«i hoµn thµnh tèt
luËn v¨n nµy.

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn thø nhÊt
Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng
Long
C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp Rîu - níc gi¶i
kh¸t Hµ Néi ®· ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1989 theo QuyÕt ®Þnh cña UBND thµnh
phè Hµ Néi. Tõ ®ã cho ®Õn nay, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn.
Qu¸ tr×nh ®ã cã thÓ t¹m chia...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
C«ng ty phÇn Th¨ng Long mét doanh nghiÖp Nhµ níc phÇn
ho¸ th¸ng 6 n¨m 2000. TiÒn th©n C«ng ty rîu - níc gi¶i kh¸t Th¨ng
Long. khi thµnh lËp ®Õn nay, s¶n phÈm c yÕu cña C«ng ty Vang hoa
qu¶ c¸c lo¹i. n phÈm Vang hoa qu¶ cña C«ng ty kh«ng ngõng ®îc hoµn
thiÖn dÇn chøng ®îc t cña m×nh trong ngµnh n xuÊt Vang. Tuy
nhiªn, ®Æc trng c¬ b¶n cña lo¹i s¶n phÈm trªn lµ tÝnh mïa vô cao. DÉn ®Õn t×nh
tr¹ng n¨ng lùc s¶n xuÊt d thõa trong nh÷ng thêi ®iÓm tr¸i vô. Do vËy ®Ó n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt- kinh doanh h¬n n÷a, C«ng ty cÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n
phÈm trªn c¬ së t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm bæ sung míi. Nh÷ng s¶n phÈm míi
nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh: s¶n xuÊt vµo nh÷ng thêi ®iÓm tr¸i vô víi
s¶n xuÊt Vang nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ- thuËt t¬ng ®ång víi d©y
chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Vang.
Dùa vµo nh÷ng nghiªn cøu nhÊt ®Þnh nhu cÇu cña s¶n phÈm níc Ðp
tr¸i c©y thÊy r»ng: ®©y mét lo¹i s¶n phÈm nhu cÇu kh¸ lín t¹i thÞ trêng
tiªu dïng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, lîng cung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n
phÈm nµy vÉn cßn thÊp so víi nhu cÇu hiÖn t¹i còng nh tiÒm n¨ng cña nã. Bªn
c¹nh ®ã, s¶n phÈm nµy còng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn a chän s¶n phÈm
sung cña C«ng ty PhÇn Th¨ng Long. Do ®ã, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp
tr¸i sÏ lµ híng kinh doanh míi hiÖu qu¶ cña C«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng ThÞ trêng cña C«ng ty phÇn Th¨ng
Long, t¸c gi¶ ®· lùa chän ®Ò tµi luËn v¨n lµ: §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp
tr¸i c©y t¹i C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long” víi mong muèn t×m híng ®i míi
cña c«ng ty, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh cña
C«ng ty.
KÕt cÊu luËn v¨n gåm ba phÇn:
PhÇn i: Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long
PhÇn II: Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y
t¹i C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long 9 10 496