Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 2 lần
khoa qtkd cn & xdcb

trêng ®hktqd

Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi to lín
vÒ nhiÒu mÆt. Sù chuyÓn híng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch
ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng lµ nÒn t¶ng cho nh÷ng thay ®æi tÝch
cùc ®ã.
Kinh tÕ thÞ trêng ®· ®Æt ra tríc m¾t c¸c doanh nghiÖp nhiÒu thö th¸ch nhng còng mang tíi nh÷ng c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i biÕt ¸p dông
nh÷ng kiÕn thøc míi vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña m×nh.
§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ mét khuynh híng ph¸t triÓn ngµy cµng phæ
biÕn cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thÝch øng
vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng.
Trong nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ míi ph¸t triÓn, nhiÒu doanh
nghiÖp ®· v¬n lªn tõ søc m¹nh néi lùc, lu«n duy tr× ®îc s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o thu
nhËp æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng. C«ng ty cæ phÇn Dîc vµ thiÕt bÞ vËt t y tÕ
TRAPHACO lµ mét doanh nghiÖp nh vËy. Cã ®îc thµnh c«ng nµy lµ do doanh
nghiÖp ®· chän cho m×nh mét híng ®i ®óng ®¾n "§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm mang
tÝnh chiÕn lîc t¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng "
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, cïng víi nh÷ng lý luËn ®îc trang bÞ
trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu t¹i trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n vµ xuÊt
ph¸t tõ thùc tÕ t¹i c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®a d¹ng
ho¸ s¶n phÈm ë C«ng ty CP Dîc vµ TBVTYT Bé GTVT TRAPHACO " ®Ó
thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn chÝnh sau :
PhÇn I : Nh÷ng vÇn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp.
PhÇn II : Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹i c«ng ty TRAPHACO
PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ë c«ng ty
TRAPHACO

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

- 5-

trÇn ngäc v©n

khoa qtkd cn & xdcb

trêng ®hktqd

PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
I . Thùc chÊt cña ®a d¹ng ho¸:
1. S¶n phÈm :
1.1. Kh¸i niÖm s¶n phÈm c«ng nghiÖp :
S¶n phÈm c«ng nghiÖp hiÓu theo c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt chÝnh lµ yÕu tè ®Çu ra
cña doanh nghiÖp, lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c yÕu tè ®Çu vµo díi sù
t¸c ®éng cña t liÖu s¶n xuÊt.
Theo quan niÖm cæ ®iÓn, s¶n phÈm c«ng nghiÖp lµ tæng hîp c¸c ®Æc trng
vËt lý ho¸ häc cã thÓ quan s¸t vµ ®îc tËp hîp trong mét h×nh thøc ®ång nhÊt lµ
vËt mang gi¸ trÞ sö dông.
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cïng víi ...
khoa qtkd cn & xdcb trêng ®hktqd
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi to lín
nhiÒu mÆt. chuyÓn híng ph¸t triÓn nÒn kinh ®Êt níc chÕ ho¹ch
ho¸ tËp trung bao cÊp sang chÕ thÞ trêng nÒn t¶ng cho nh÷ng thay ®æi tÝch
cùc ®ã.
Kinh tÕ thÞ trêng ®· ®Æt ra tríc m¾t c¸c doanh nghiÖp nhiÒu thö th¸ch nh-
ng còng mang tíi nh÷ng héi ®Ó doanh nghiÖp thÓ kh¼ng ®Þnh m×nh.
ph¸t triÓn cña nÒn kinh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i biÕt ¸p dông
nh÷ng kiÕn thøc míi qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña m×nh.
§a d¹ng h s¶n phÈm mét khuynh híng ph¸t triÓn ngµy cµng phæ
biÕn cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thÝch øng
vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng.
Trong nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh míi ph¸t triÓn, nhiÒu doanh
nghiÖp ®· v¬n lªn tõ søc m¹nh néi lùc, lu«n duy tr× ®îc s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o thu
nhËp æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng. C«ng ty cæ phÇn Dîc thiÕt vËt t y
TRAPHACO mét doanh nghiÖp nh vËy. ®îc thµnh c«ng nµy do doanh
nghiÖp ®· chän cho m×nh mét híng ®i ®óng ®¾n "§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm mang
tÝnh chiÕn lîc t¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng "
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, cïng víi nh÷ng luËn ®îc trang
trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu t¹i trêng §¹i häc Kinh quèc d©n xuÊt
ph¸t thùc tÕ t¹i c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®a d¹ng
ho¸ s¶n phÈm ë C«ng ty CP Dîc TBVTYT GTVT TRAPHACO " ®Ó
thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn chÝnh sau :
PhÇn I : Nh÷ng vÇn ®Ò b¶n ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp.
PhÇn II : Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹i c«ng ty TRAPHACO
PhÇn III : Mét gi¶i ph¸p vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ë c«ng ty
TRAPHACO
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - 5 - trÇn ngäc v©n
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO 9 10 627