Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Më ®Çu
Lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn nhu cÇu ®Çu t x©y dùng ë níc ta rÊt lín
bao gåm ®Çu t cho c¬ së h¹ tÇng giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn lùc, x©y dùng
c«ng nghiÖp, d©n dông…víi tæng møc vèn ®Çu t hµng n¨m cho lÜnh vùc nµy
chiÕm tû lÖ kh«ng nhá trong GDP. Bªn c¹nh ®ã sù t¨nglªn cña ®Çu t níc
ngoµi( B»ng vèn FDI,ODA,WB,ADB..) ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi c¹nh tranh
h¬n cho c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng. §Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng
c¬ b¶n mét c¸ch hiÖu qu¶ cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra mét m«i trêng c¹nh tranh tèt
cho c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng .Trªn thùc tÕ §Êu thÇu lµ h×nh thøc c¹nh
tranh t¹o ra m«i trêng tèt nhÊt. HiÖn nay sù c¹nh tranh gi÷a c¸c Doanh
nghiÖp x©y dùng ®· trë nªn ngµy cµng gay g¾t th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu
.§Êu thÇu x©y dùng c¬ b¶n lµ h×nh thøc tæ chøc kinh doanah hiÖu qu¶ nhÊt
®èi víi c¶ chñ ®Çu t còng nh ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp tham gia §Êu thÇu
,®ång thêi nã mang l¹i lîi Ých lín cho x· héi.§Ó dµnh th¾ng lîi trong §Êu
thÇu x©y dùng c¬ b¶n ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i ngµy cµng
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chøng minh sù vît tréi cña m×nh so víi c¸c
nhµ thÇu kh¸c díi con m¾t cña chñ ®Çu t.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long t«i nhËn
thÊy dµnh th¾ng lîi trong §Êu thÇu lµ mét vÊn ®Ò quan träng bËc nhÊt trong
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã t«i ®i s©u t×m hiÓu vµ
nghiªn cøu ®Ò tµi :" Mét sè biÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c §Êu thÇu x©y
l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long".
§Ò tµi gåm 3 Ch¬ng:
Ch¬ng I. Vai trß vµ néi dung cña §Êu thÇu x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng
Ch¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c §Êu thÇu ë c«ng ty
x©y dùng sè 6 Th¨ng Long.
Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c §Êu thÇu x©y l¾ ë c«ng ty
x©y dùng sè 6 Th¨ng Long .
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn ®Ò tµi nµy khã trµnh khái nh÷ng
thiÕu sãt. T«i mong ®îc sù gãp ý, híng dÉn cña thÇy gi¸o ®Ó ®Ò tµI ®îc hoµn
thµnh tèt h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o híng dÉn vµ TËp thÓ CBCNV
cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®îc ®Ò tµi nµy.
Sinh viªn
Bïi ThÞ Thu Hoµi

Ch¬ng I
Vai trß vµ néi dung cña ®Êu thÇu
x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Êu thÇu x©y l¾p.
1. C¸c kh¸i niÖm:
1.1 Kh¸i niÖm vµ thùc chÊt cña ®Êu thÇu.
-Kh¸i niÖm vµ thùc chÊt cña ®Êu thÇu
"§Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu
cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu"
-Thùc chÊt: §Êu thÇu lµ viÖc øng dông ph¬ng thøc xÐt hiÖu
qu¶ kinh tÕ trong viÖc lùa chän c¸c ph¬ng ¸...
Lêi Më ®Çu
Lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn nhu cÇu ®Çu t x©y dùng ë níc ta rÊt lín
bao gåm ®Çu t cho tÇng giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn lùc, x©y dùng
c«ng nghiÖp, d©n dông víi tæng møc vèn ®Çu t hµng n¨m cho lÜnh vùc nµy
chiÕm kh«ng nhá trong GDP. Bªn c¹nh ®ã t¨nglªn cña ®Çu t níc
ngoµi( B»ng vèn FDI,ODA,WB,ADB..) ®· t¹o ra nhiÒu héi c¹nh tranh
h¬n cho c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng. §Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng
b¶n mét c¸ch hiÖu qu cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra mét i trêng c¹nh tranh tèt
cho c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng .Trªn thùc §Êu thÇu h×nh thøc c¹nh
tranh t¹o ra m«i trêng tèt nhÊt. HiÖn nay c¹nh tranh gi÷a c¸c Doanh
nghiÖp x©y dùng ®· trë nªn ngµy cµng gay g¾t th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu
.§Êu thÇu x©y dùng b¶n lµ nh thøc chøc kinh doanah hiÖu qu nhÊt
®èi víi chñ ®Çu t còng nh ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp tham gia §Êu thÇu
,®ång thêi mang l¹i lîi Ých lín cho x· héi.§Ó dµnh th¾ng lîi trong §Êu
thÇu x©y dùng b¶n ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i ngµy cµng
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chøng minh vît tréi cña m×nh so víi c¸c
nhµ thÇu kh¸c díi con m¾t cña chñ ®Çu t.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long t«i nhËn
thÊy dµnh th¾ng lîi trong §Êu thÇumét vÊn ®Ò quan träng c nhÊt trong
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã t«i ®i s©u t×m hiÓu
nghiªn cøu ®Ò tµi :" Mét sè biÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c §Êu thÇu x©y
l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long".
§Ò tµi gåm 3 Ch¬ng:
Ch¬ng I. Vai trß vµ néi dung cña §Êu thÇu x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng
Ch¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c §Êu thÇu ë c«ng ty
x©y dùng sè 6 Th¨ng Long.
Ch¬ng III. MétbiÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c §Êu thÇu x©y ë c«ng ty
x©y dùng sè 6 Th¨ng Long .
Do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n nªn ®Ò tµi nµy khã trµnh khái nh÷ng
thiÕu sãt. T«i mong ®îc sù gãp ý, híng dÉn cña thÇy gi¸o ®Ó ®Ò tµI ®îc hoµn
thµnh tèt h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o híng dÉn TËp thÓ CBCNV
cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®îc ®Ò tµi nµy.
Sinh viªn
Bïi ThÞ Thu Hoµi
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long 9 10 705