Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn tèt nghiÖp

M ỤC L ỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp……………...5
I S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp ...5
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty…………………………….5
1.2 NhiÖm vô và ngành kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty………………………6
II Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty ………………….7
2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chức qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..………..7
2.2.§Æc ®iểm về cơ sở vật chất và kỹ thuật c«ng nghiÖp của c«ng ty………..13
2.3.§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc……………………………………………...20
2.4.§Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh……………………………………………………..21
2.5.§Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty……………………………………….25
Ch¬ng II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công
nghiệp……………………………………………………………………...…..27
I Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp …...27
1.1 KÕt qu¶ tiªu thô theo nhóm sản phẩm …………………………..………...27
1.2 Kết quả tiêu thụ theo thị trường ...................................................................33
1.3 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô ……………………………………………35
1.4 C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy tiªu thô mµ c«ng ty ®· ¸p dông….………………36
II Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của công ty …………………39
2.1 Các nhân tố bên ngoài .……..…………………………………………......39
2.2 Các nhân tố bên trong ……...……………………..……………………….42
III §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty .……………….44
3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc …………………………………..………………44
3.2 Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i …….……………………………….…………….51
3.3 Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty …..53

Phạm Văn Đăng

1

QTKDTH 42A

Luận văn tèt nghiÖp
Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô t¹i c«ng ty vËt liÖu
næ c«ng nghiÖp…………………………………………………………...54
I §Þnh híng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp …………...…………….54
1.1 Kế hoạch phát triển chung ………………………………………………..54
1.2 Một số môc tiªu chÝnh ……………………………………………………56
II Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i c«ng ty Vật liệu nổ
công nghiệp ……...………………………………………………………...…60
2.1 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm ……..……………………………………...60
2.2 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm……..……………………64
2.3 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tæ chức …………………….……………….71
KẾT LUẬN

Phạm Văn Đăng

2

QTKDTH 42A

Luận văn tèt nghiÖp

LỜI NÓI ĐẦU
Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của
doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế
toán và quản trị d...
Luận văn tèt nghiÖp
M ỤC L ỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp……………...5
I c qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn a c«ng ty VËt liÖu c«ng nghiÖp ...5
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty…………………………….5
1.2 NhiÖm vô và ngành kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty………………………6
II Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty ………………….7
2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chức qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..………..7
2.2.§Æc ®im v cơ s vt cht và k thut c«ng nghiÖp ca c«ng ty………..13
2.3.§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc……………………………………………...20
2.4.§Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh……………………………………………………..21
2.5.§Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty……………………………………….25
Ch¬ng II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công
nghiệp……………………………………………………………………...…..27
I Thc trng vtình hình tiêu thsản phẩm tại công ty vật liu ncông nghip ...27
1.1 KÕt qu¶ tiªu thô theo nhóm sản phẩm …………………………..………...27
1.2 Kết quả tiêu thụ theo thị trường ...................................................................33
1.3 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô ……………………………………………35
1.4 C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy tiªu thô mµ c«ng ty ®· ¸p dông….………………36
II Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của công ty …………………39
2.1 Các nhân tố bên ngoài .……..…………………………………………......39
2.2 Các nhân tố bên trong ……...……………………..……………………….42
III §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty .……………….44
3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc …………………………………..………………44
3.2 Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i …….……………………………….…………….51
3.3 Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm a c«ng ty ..53
Phạm Văn Đăng QTKDTH 42A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN 9 10 154