Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Môc lôc
Tµi kho¶n tiÒn göi USD: 001.370.380 99.5 – Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng.......5
MÆt hµng...........................................................................................................23
B¶ng 3: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty Cêng
ThÞnh theo c¬ cÊu mÆt hµng.............................................................................23
II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty Cêng
ThÞnh .............................................................................................................33
1. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thu thËp vµ xö
lý th«ng tin..................................................................................................33
1.1. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x©y dùng chiÕn lîc thÞ trêng toµn
diÖn..............................................................................................................33
2. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ..........................................................36
2.1 Lùa chän mÆt hµng chiÕn lîc ........................................................36
2.2 N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ......................................................37
2.3. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ................................................................37
2.4 Thùc hiÖn tiÕt kiÖm vËt t ..............................................................37
3. Huy ®éng tèi ®a nguån vèn kinh doanh .............................................38
4 . N©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô kinh doanh .........................................38
5. Hoµn thiÖn c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ tæ chøc nh©n sù vµ n©ng cao chÊt lîng tay nghÒ c«ng nh©n ..............................................................................39
5.1 Hoµn thiÖn c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ tæ chøc nh©n sù........................39
5.2 N©ng cao chÊt lîng tay nghÒ c«ng nh©n.....................................40
10. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp ..........................46
12. KiÖn toµn bé m¸y c¸n bé h¶i quan vµ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt khÈu
.....................................................................................................................48
a. VÒ c¸n bé ngµnh h¶i quan..............................................................48
b. §¬n gi¶n thñ tôc xuÊt nhËp khÈu..................................................48

SV: D¬ng M¹nh Tïng - Líp: QTKDTH - K33

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
13. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ tr...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
i khn tiÒn göi USD: 001.370.380 99.5 Ng©n ng Ngo¹i tng.......5
MÆt hµng...........................................................................................................23
B¶ng 3: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ cña C«ng ty Cêng
ThÞnh theo c¬ cÊu mÆt hµng.............................................................................23
II. Mét gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty Cêng
ThÞnh .............................................................................................................33
1. T¨ngng c«ng c nghiªn cøu vµ hn thn tng thu tp xö
tng tin..................................................................................................33
1.1. ng cêng ng t¸c nghn cøu x©y dùng chiÕnc thÞ trêng toµn
diÖn..............................................................................................................33
2. ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ..........................................................36
2.1 Lùa cn mÆt ng chn lîc ........................................................36
2.2 ng cao chÊt lîng n phÈm ......................................................37
2.3. §a ng h s¶n pm ................................................................37
2.4 Thùc hn tiÕt kiÖm t t ..............................................................37
3. Huy ®éng tèi ®a ngn n kinh doanh .............................................38
4 . ng cao hu qunghiÖp vô kinh doanh .........................................38
5. Hoµn thn ng t¸c l·nh ®¹o vµ tæ chøc nh©n n©ng cao chÊt l-
îng tay nghÒ ng nh©n ..............................................................................39
5.1 Hoµn thn c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ tæ cc nh©n sù........................39
5.2 ng cao chÊt lîng tay ng c«ng nn.....................................40
10. Nhµ níc t¹o ®u kiÖn gp ®ì c¸c doanh nghiÖp ..........................46
12. KiÖn toµn y n h¶i quan vµ ®¬n gi¶n h t tôc xt khÈu
.....................................................................................................................48
a. c¸n ngµnh i quan..............................................................48
b. §¬n gn thñ c xuÊt np khÈu..................................................48
SV: D¬ng M¹nh Tïng - Líp: QTKDTH - K33
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh 9 10 967