Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa QTDN

Lêi më ®Çu
Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng
cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c doanh
nghiÖp níc ta chuyÓn sang ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã quyÒn tù chñ trong kinh
doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do vËy cÇn ph¶i
cã sù ®æi míi trong nhËn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ x· héi v× vËy tiªu thô hµng ho¸ lµ
vÊn ®Ò cèt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp vµ nã ®îc coi nh lµ m¹ch m¸u cña ho¹t ®éng
lu th«ng hµng ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, lµ ®éng
lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng
m¹i.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· ra ®êi vµ ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi vai trß trung t©m lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu
dïng. Sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· lµm cho t×nh h×nh
c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n. §ßi hái c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t vµ n¨ng ®éng trong viÖc
tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cñau cÇu
thÞ trêng.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c CTTMTH tØnh Nam ®Þnh ®·
h×nh thµnh vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th¬ng
trêng. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ kinh doanh hµng ho¸ c«ng ty ®· cè g¾ng
®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. ChÝnh nhê vËy mµ hiÖu qu¶ kinh
doanh cña c«ng ty ®îc n©ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶
®¹t ®îc ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
Tõ nhËn thøc vÒ t×nh hinh thùc tÕ kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian thùc
tËp, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®µo t¹o ë trêng cïng víi sù gióp ®ì cña khoa
QTDN- T§HTM, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn CTTMTH tØnh nam ®Þnh vµ nhÊt lµ sù
gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o THS : NguyÔn Thanh Nhµn. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi

“§Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i CTTMTH tØnh Nam §Þnh ”
lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th¹c sÜ: NguyÔn Thanh Nhµn ®· tËn t×nh
gióp dì ®éng viªn khÝch lÖ em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi.

Bïi quang hïng

1

K36-A3

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa QTDN

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« chó anh ch...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa QTDN
Lêi më ®Çu
Cïng víi chuyÓn ®æi cña nÒn kinh sang ho¹t ®éng theo chÕ thÞ trêng
®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. C¸c doanh
nghiÖp níc ta chuyÓn sang ho¹ch to¸n kinh ®éc lËp quyÒn chñ trong kinh
doanh chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do vËy cÇn ph¶i
®æi míi trong nhËn thøc qu¶n kinh tÕ héi vËy tiªu thô hµng ho¸
vÊn ®Ò cèt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp ®îc coi nh m¹ch m¸u cña ho¹t ®éng
lu th«ng hµng ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ®éng
lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng
m¹i.
Cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· ra ®êi vµ ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong nÒn kinh thÞ trêng víi vai trß trung t©m lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt tiªu
dïng. ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· lµm cho t×nh h×nh
c¹nh tranh trªn t trêng ngµy cµng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n. §ßi hái c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t n¨ng ®éng trong viÖc
chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cñau cÇu
thÞ trêng.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c CTTMTH tØnh Nam ®Þnh ®·
h×nh thµnh ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh¼ng ®Þnh trÝ cña m×nh trªn th¬ng
trêng. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ kinh doanh hµng ho¸ c«ng ty ®· cè g¾ng
®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. ChÝnh nhê vËy hiÖu qu¶ kinh
doanh cña c«ng ty ®îc ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶
®¹t ®îc ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
nhËn thøc t×nh hinh thùc kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian thùc
tËp, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®µo t¹o ë trêng cïng víi sù gióp ®ì cña khoa
QTDN- T§HTM, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn CTTMTH tØnh nam ®Þnh vµ nhÊt lµ sù
gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o THS : NguyÔn Thanh Nhµn. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
§Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i CTTMTH tØnh Nam §Þnh
lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o Th¹c sÜ: NguyÔn Thanh Nhµn ®· n t×nh
gióp dì ®éng viªn khÝch lÖ em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi.
Bïi quang hïng K36-A3
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định 9 10 95