Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ kû 21. ThÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ - th«ng tin. Mäi
thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®îc ®¸p øng vµo trong s¶n xuÊt hµng hãa vµ
dÞch vô, n¨ng suÊt trong s¶n xuÊt t¨ng nhanh, hµng hãa s¶n xuÊt ra ngµy cµng
nhiÒu. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ
khèc liÖt. C¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng, nç lùc t×m cho m×nh mét vÞ thÕ, chç
®øng trªn thÞ trêng, liªn tôc më réng thÞ phÇn s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña
doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng, cã nh vËy míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc.
ChÝnh v× lý do ®ã mµ ®Ò tµi “®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm” lu«n cã tÇm quan
träng vµ tÝnh thêi cuéc ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã truyÒn
thèng, uy tÝn, nã ®îc ph¸t triÓn l©u dµi vµ lµ mét c«ng ty lín cña miÒn B¾c.
Trong nh÷ng n¨m qua, do sù biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ víi sù c¹nh tranh gay
g¾t cña mét sè c«ng ty cïng ngµnh nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty, nhÊt lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ trë ng¹i.
§Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong t×nh h×nh hiÖn nay trªn thÞ trêng b¸nh kÑo. C«ng ty
cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cÊp b¸ch còng nh l©u dµi ®Ó nh»m ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷
v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng tõ tríc tíi nay.
NhËn thÊy tÇm quan träng ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
C«ng ty hiÖn nay. Em xin nghiªn cøu ®Ò tµi nµy “§Èy m¹nh tiªu thô s¶n
phÈm t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u”
§Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Víi ý nghÜa thiÕt thùc cña ®Ò tµi nghiªn cøu t×m ra mét sè biÖn ph¸p
nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u,
gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cñ c«ng ty. Em hy väng phÇn nµo ®ã cã thÓ ®îc
øng dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.

Do thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi cã h¹n vµ kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ
cha nhiÒu nªn ®Ò tµi cßn cã nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng
gãp vµ phª b×nh cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh vµ cã ý
nghÜa thùc tiÔn nhiÒu h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o: TS. Chu ThÞ Thuû cïng c¸c thÇy
c¸c c« ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy.

Ch¬ng I
lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'"
()"*+,&#$%&,+'$%&#-
./0#1-+( --2"
345( 432+64788789")+6
!#:)#;+4:*8<#9) =$>8+?-@
( 3"+'"A-8B0" #C
5@"74D('8.E>-80:*$ >8F4'=8G
#"@;93"H&I( $%&(
5-HJK$5?489#1-'#-.
3+-@+' #C4?("489-48.2
#1,8G+(H9)#;""0#-
2893-L:77$%&(
5-+&409:*$ >8M .',"#<0
NC'C!"1#77-#:)#;HJ5-
=.H  & HO4?(CP8>-80
09:*$ >8+ #C09$%&(+1
"1-@"")( #:)#;Q#-
RA&-=8G#MH09:*$ >8<
5--S8%:!.-E§Èy m¹nh tiªu thô s¶n
phÈm t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©uF
N.B8TUV
Ch¬ng I: 93"&.4D4A".:*$ >8<(
 #.)#;
Ch¬ng II:#0:*$ >8<-HJK$5?
Ch¬ng III: 93H  P8>-80:*$ >80
5-HJK$5?
WDX.:!78#893H 
P8>-80G#7:*$ >8-HJK$5?+
' =" #C-S8-" =''C
!(*"Y$%&(-
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu 9 10 172